Zgłoszenia online

 

ZASADY LOGOWANIA NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ MCDN I ZAPISÓW NA WYBRANE FORMY DOSKONALENIA

 

Zgłoszenia na formy doskonalenia i dokształcania będą realizowane za pomocą elektronicznego Systemu Rezerwacji Szkoleń. Zapraszamy do rejestracji na platformie, która w znacznym stopniu ułatwi dostęp do organizowanych przez nas form. Zgłoszenia można również dokonać, korzystając ze wsparcia pracowników Biura Obsługi Klienta poszczególnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.

System Rezerwacji Szkoleń umożliwia założenie indywidualnego konta uczestnika, które pozwala na:

 • zgłaszanie się na wybrane formy doskonalenia/rezygnację;
 • przejrzenie listy odbytych i planowanych szkoleń;
 • otrzymywanie na podany indywidualny adres e-mail newslettera z informacjami organizacyjnymi, takimi jak termin i miejsce szkolenia;
 • uaktualnienie danych, w tym niezbędnych do wystawienia faktury oraz wydania zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia.

Po ukończeniu formy doskonalenia zawodowego każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie, a w przypadku ukończenia kursu kwalifikacyjnego lub kursu nadającego uprawnienia – świadectwo według wzoru określonego przez właściwe ministerstwo.

 


Jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty szkoleniowej:

 1. Wybierz dostępną formę doskonalenia
 2. Załóż konto (jeżeli jesteś tu po raz pierwszy) lub zaloguj się na swoim koncie

Postępuj według następujących wskazówek:

 • Wybierz formę doskonalenia spośród dostępnych szkoleń poszczególnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli lub spośród wszystkich dostępnych szkoleń. Kliknij przycisk ZAPISZ SIĘ
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy podając wszystkie wymagane dane.
 • Jeśli jesteś w tym serwisie po raz pierwszy, zaznacz pole ZAŁÓŻ KONTO, aby mieć wgląd do swoich szkoleń. Wprowadź hasło, które będzie służyło do logowania się na koncie.
 • Zapoznaj się z informacjami RODO i zaznacz właściwe.
 • Potwierdź swój zapis na szkolenie klikając przycisk ZAPISZ SIĘ.
 • Po chwili na podany indywidualny adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca przyjęcie na szkolenie. W przypadku braku potwierdzenia – sprawdź SPAM lub skontaktuj się z właściwym Biurem Obsługi Klienta.

Jeżeli posiadasz już konto, to zaloguj się do systemu:

 • Wprowadź swój adres e-mail podany przy rejestracji oraz hasło.
 • Kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ, aby przejść do serwisu.

Zasady zgłoszeń uczestników indywidualnych:

 • O zakwalifikowaniu na wybraną formę doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Powiadomienie potwierdzające zapisanie na szkolenie uczestnik otrzyma pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. Szczegółowe informacje o szkoleniu zamieszczane są z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej MCDN.
 • W przypadku braku miejsc na dane szkolenie uczestnik zostanie zapisany na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca – uczestnik zostanie przyjęty na szkolenie. O obu zdarzeniach zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy po zalogowaniu się do Systemu Rezerwacji Szkoleń wybrać opcję „zrezygnuj” lub powiadomić Biuro Obsługi Klienta nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Warunkiem realizacji każdego szkolenia jest skompletowanie odpowiednio licznej grupy uczestników. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć albo zmiany terminu. O zmianach uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.
 • Podanie wszystkich danych wymaganych w formularzu elektronicznym oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Odmowa ich podania i wyrażenia zgody na przetwarzanie jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w danej formie doskonalenia.

Zasady zgłoszeń zespołów nauczycieli:

 • Formy doskonalenia dla zespołów nauczycieli na zamówienie dyrektora szkoły/placówki oświatowej realizowane są w siedzibie szkoły/placówki lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego. Programy takich szkoleń są uzgadniane z zamawiającym oraz dostosowane do potrzeb i oczekiwań szkoły/placówki oświatowej.
 • Zgłoszenie formy doskonalenia dla zespołów nauczycieli następuje poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia instytucji” w wersji papierowej.
 • „Karta zgłoszenia instytucji” powinna być podpisana i przesłana do właściwego ODN w formie drukowanej, pocztą elektroniczną lub faksem.
 • Każdy uczestnik będący członkiem zespołu nauczycieli biorących udział w szkoleniu zobowiązany jest do indywidualnego wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszenia na szkolenie, udostępnionego na stronie MCDN dyrektorowi placówki lub osobie odpowiedzialnej za organizację szkolenia. Rekrutacja członków zespołu nauczycieli odbywa się analogicznie jak dla uczestników indywidualnych.

Formularz zgłoszenia dla instytucji on-line

Karta zgłoszenia instytucji – wersja PDF


Zasady dokonywania płatności:

I. Płatności za udział w odpłatnej formie doskonalenia uczestnicy indywidualni dokonują przed rozpoczęciem zajęć, a po otrzymaniu informacji potwierdzającej zakwalifikowanie na szkolenie:
– przelewem na konto MCDN – 67 1020 2906 0000 1202 0404 9508,
– osobiście w BOK właściwym dla organizacji szkolenia (w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00).
II. W treści przelewu należy podać:
– imię i nazwisko uczestnika,
– symbol ośrodka, w którym realizowane jest szkolenie:

 • OK (Ośrodek w Krakowie),
 • ONS (Ośrodek w Nowym Sączu),
 • OO (Ośrodek w Oświęcimiu),
 • OT (Ośrodek w Tarnowie),

– tytuł formy doskonalenia.

III. W celu otrzymania faktury VAT potwierdzającej dokonanie przelewu/wpłaty, niezbędne jest podanie właściwych danych wskazanych w formularzu zgłoszenia:
– Nabywca: nazwa i adres, nr NIP (NIP nie jest wymagany w przypadku faktur imiennych),
– Odbiorca (dane imienne/ dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej np. szkoły) tj.: imię i nazwisko/nazwa odbiorcy usługi i adres.

W przypadku zgłoszeń na formy bezpłatne w polach dotyczących faktury VAT należy wpisać – „NIE DOTYCZY”.

IV. Płatność za formę doskonalenia zespołów nauczycieli zamówioną przez szkołę/placówkę dokonywana jest po zrealizowaniu szkolenia na podstawie faktury wystawionej w oparciu o dane wskazane w „Karcie zgłoszenia instytucji”, przy czym w treści przelewu należy podać numer faktury.


 

 

POMOC TECHNICZNA

MAŁOPOLSKIE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
tel. 12 623 76 46/56
 
Ośrodek w KRAKOWIE
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 12 422 14 49
tel. kom. 513 042 381
 
Ośrodek w  NOWYM SACZU
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 18 443 71 72 w. 25
tel. kom. 513 042 386
 
Ośrodek w OŚWIĘCIMIU
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 33 844 43 14 w. 33
tel. kom. 513 042 427
 
Ośrodek w TARNOWIE
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 14 688 88 10 w. 118
tel. kom. 513 042 389