V edycja Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, 2021
Litwa  – kraj nad Niemnem

Akademia jest odpowiedzią na rekomendację zapisaną w podstawie programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. z 2017 poz. 356), dotyczącej wychowania patriotycznego w szkole, uwzględniającego wycieczki z młodzieżą do ważnych miejsc historycznych dawnej Rzeczypospolitej, w tym znajdujących się obecnie poza granicami państwa.

Akademia finansowana jest z budżetu Województwa Małopolskiego. Nauczyciele uczestniczący w całym cyklu zajęć otrzymują materiały edukacyjne oraz zaświadczenie o udziale w doskonaleniu zawodowym. W ramach Akademii organizator zapewnia wyspecjalizowaną i naukową opiekę merytoryczną i szkoleniową. Program formy realizowany jest we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim.

CELE AKADEMII – przygotowanie szkolnych koordynatorów, którzy upowszechniają we własnej szkole/placówce oświatowej wiedzę nt. dziedzictwa historyczno-kulturalnego dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej oraz organizują i realizują wyjazdy młodzieży szkolnej na Kresy.

ADRESAT – nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół z terenu województwa małopolskiego, pracujących z młodzieżą w wieku od 12 lat.

Akademia realizowana jest w ramach oferty edukacyjnej MCDN w okresie od czerwca do listopada 2021 roku (22.06. lub 29.06 2021 r. – do wyboru jeden termin oraz 3/6, 9, 16 września; 6, 13, 20, 27 października; 3, 10 listopada).

AKADEMIA obejmuje – kurs online dla nauczycieli (40 godzin/1 uczestnika). W programie przewidziano zajęcia terenowe (3 września – I grupa i 6 września – II grupa)  pn. Szlakiem historycznych związków polsko-litewskich w Krakowie. Kuchnia litewska.

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 15 czerwca 2021 roku.

ZGŁOSZENIA online – przez System Rezerwacji Szkoleń.

Zgłoś się

Kontakt:bok.krakow@mcdn.edu.pl