Jesteśmy świadkami znaczącej zmiany systemowej. Po 20 latach organizacja doradztwa metodycznego przestała być zadaniem samorządów i została oddana w ręce kuratora oświaty.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

Powierzanie zadań doradcy

Kluczową rolę odgrywa kurator oświaty, który:

 • powierza nauczycielowi zadania doradcy metodycznego i może cofnąć to powierzenie;
 • wskazuje publiczną placówkę doskonalenia prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego, w której nauczyciel-doradca metodyczny będzie zatrudniony;
 • określa:
  • szczegółowy zakres zadań nauczyciela-doradcy metodycznego,
  • okres powierzenia zadań doradcy metodycznego,
  • wymiar zatrudnienia w placówce doskonalenia;
 • przygotowuje plan sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa, w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia, biorąc pod uwagę:
  • liczbę nauczycieli poszczególnych specjalności w województwie,
  • potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego,
  • konieczność zapewnienia nauczycielom równego dostępu terytorialnego i przedmiotowego do doradztwa metodycznego na terenie województwa;
 • publikuje na stronie internetowej kuratorium oświaty wykaz publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych.

Zadania doradcy

Doradca metodyczny jest nauczycielem zatrudnionym w szkole, który z racji swojego doświadczenia i dorobku wspiera innych nauczycieli tej samej specjalności w różnych aspektach ich pracy. Zgodnie z rozporządzeniem powinien on wspomagać nauczycieli oraz rady pedagogiczne w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań

Swoje zadania realizuje poprzez:

 • udzielanie indywidualnych konsultacji;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Kto może zostać doradcą?

Rozporządzenie stanowi, że trzeba być nauczycielem zatrudnionym w szkole lub placówce i posiadać:

 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • co najmniej dobrą ocenę pracy;
 • udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
 • kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne;
 • umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Kuratorzy oświaty mogą oczekiwać od kandydatów dodatkowych kompetencji.

Kto zatrudnia doradcę?

Doradca swoje zadania realizuje w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Umowa ta jest zawierana na okres, na który kurator powierzył mu zadania doradcy metodycznego. Łączny wymiar zatrudnienia w szkole/placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-doradcy metodycznego.

Nowi doradcy w Małopolsce

Po pierwszym naborze ogłoszonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zatrudniona została grupa doradców metodycznych:

 • Agnieszka Gietner (muzyka)
 • Joanna Jaklińska-Ciągło (j. polski)
 • Bożena Jopek (j. polski)
 • Krzysztof Pierzchała (wychowanie fizyczne)
 • Barbara Sykulska (j. polski)
 • Adam Szewczyk (przedmioty zawodowe)
 • Antonina Świeży (wychowanie do życia w rodzinie)
 • Joanna Wołoszyn (wychowanie do życia w rodzinie)
 • ks. Arkadiusz Zych (religia)

Wykaz doradców MCDN, obszar ich działania i zakres terytorialny znajdują się na stronie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Drugą placówką wskazaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w której są zatrudnieni doradcy, jest Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku. Oto ich nazwiska i specjalności:

 • Katarzyna Ćwiąkała (przedmioty zawodowe)
 • Lidia Okrzesa (matematyka)
 • Jarosław Wytrwał (technika)

Zapraszamy nauczycieli z Małopolski do kontaktu z doradcami i korzystania z różnych form wsparcia: konsultacji indywidualnych, zajęć otwartych, form doskonalenia i sieci współpracy, które będą organizować.

Koordynatorzy w ośrodkach

Małgorzata Wojnarowska-Grzebień – MCDN ODN w Krakowie

tel. 12 4229306 w. 131, kom. 694 460 138

Napisz wiadomość

Wojciech Papaj – MCDN ODN w Nowym Sączu

tel. 18 443 71 72 w. 28, kom. 573 425 356

Napisz wiadomość