11.05.2024

FASD – czego dowiedzieliśmy się o tym spektrum podczas konferencji?

kolaż zdjęć

13 maja br. miała miejsce w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie konferencja pt. Wpływ FASD, czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Poalkoholowych na edukację. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy kadr pedagogicznych na temat tego zaburzenia, szybsza diagnoza i próba znalezienia odpowiednich ścieżek pomocy dla uczniów z tym spektrum. Konferencja współorganizowana wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie.

W trakcie trwania konferencji zaproszeni prelegenci przedstawili problem FASD z kilku stron, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu edukacyjnego.

Uwarunkowania FASD
Dr n. med. Marek Banach prof. UKEN przedstawił uwarunkowania FASD. Z jego prelekcji dowiedzieliśmy się, że Spektrum Płodowych Zaburzeń Poalkoholowych (FASD) to zespół różnorodnych zaburzeń wynikających z narażenia płodu na alkohol podczas ciąży. Obejmuje on szeroki zakres problemów zdrowotnych i neurobehawioralnych, które mogą mieć trwały i negatywny wpływ na rozwój dziecka. W skład FASD wchodzą różne diagnozy, takie jak Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), Częściowy Zespół Alkoholowy Płodu (pFAS), Poalkoholowe Zaburzenia Układu Nerwowego, (ARND) oraz Poalkoholowy Defekt Urodzeniowy (ARBD).

Aspekty metodyczne w pracy z dzieckiem FASD
Aspekty metodyczne pracy z takimi dziećmi zaprezentowała dr Józefa Matejek prof. UKEN. Mówiła o znaczącym wpływie spektrum na edukację u młodych ludzi, gdyż osoby dotknięte tym schorzeniem często borykają się z trudnościami w nauce i adaptacji społecznej. Zaznaczyła, że problemy z koncentracją, pamięcią oraz uczeniem się mogą prowadzić do niższych osiągnięć szkolnych i trudności w przyswajaniu wiedzy. Dodatkowo, nieprzewidywalne zachowanie i trudności w regulacji emocji mogą utrudniać interakcje z rówieśnikami i nauczycielami, co wpływa negatywnie na atmosferę w szkole. Szczególną uwagę zwróciła na fakt, że największą trudnością edukacji tych dzieci jest wiek metrykalny dzieci, który nie odzwierciedla stanu ich faktycznego funkcjonowania.

Doświadczenia matki adopcyjnej dziecka z FASD
Ostatnie wystąpienie Małgorzaty Korolczuk było praktycznym przedstawieniem jak na co dzień wygląda życie z dzieckiem dotkniętym FASD. Prelegentka jest mamą adopcyjną dwójki dzieci z tym spektrum. Podczas domowej codzienności dziecko z FASD może napotykać na trudności związane z realizacją zadań, rutyną zachowania oraz budowaniem zdrowych relacji z członkami rodziny. Prelegentka mówiła o małej wiedzy na temat tego zagadnienia w społeczeństwie, w tym w szkole ze strony uczniów, ale również nauczycieli. Przekłada się to na brak zrozumienia dla osób z tym schorzeniem.

Konferencja prowadziła do kilku ważnych konkluzji. W związku z problemem FASD, istotne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia edukacyjnego, które uwzględnia specjalne potrzeby uczniów z tym spektrum, takie jak dostosowane programy nauczania, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne oraz edukacja na temat FASD dla nauczycieli. Bardzo ważne jest również szerzenie wiedzy w społeczeństwie na temat objawów oraz zwiększenie wrażliwości na tę kwestię. Należy pamiętać o tym, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, jaką może wypić kobieta w ciąży. Dzieci z FASD to cuda do odkrycia, a nie problemy do naprawienia.

Zobacz galerię zdjęć

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube