Zasady kwalifikowania lub odrzucenia artykułu przekazanego do publikacji
w czasopiśmie „Hejnał Oświatowy”

 • Do publikacji przyjmowane są artykuły zgodne z profilem czasopisma oraz problematyką przyjętą przez redakcję dla danego wydania.
 • Teksty zgłoszone do publikacji muszą być dostosowane do zasad zawartych w instrukcji wydawniczej.
 • Artykuł podlega recenzji wydawniczej i może nie zostać dopuszczony do publikacji, jeżeli będzie ona negatywna (autor otrzymuje uzasadnienie decyzji).
 • Wymogiem formalnym przyjęcia do druku publikacji jest złożenie oświadczenia, że artykuł jest oryginalny, a prawa autora do utworu nie są w żaden sposób ograniczone.

Instrukcja wydawnicza

Materiały zgłaszane do publikacji wraz z krótkim CV autora należy przesyłać drogą elektroniczną na adres redaktor naczelnej: d.grodzka@mcdn.edu.pl

Informacja dla autorów tekstów „Hejnału Oświatowego”

 • Tekst: format Word for Windows, czcionka Times New Roman; rozmiar czcionki 12; odstęp wiersza 1,5; wymagany tytuł (krótki, powinien zawierać słowa kluczowe) i krótkie wprowadzenie – lead (do 150 znaków ze spacjami); krótka informacja o autorze zamieszczona pod tekstem (do 600 znaków ze spacjami) oraz zdjęcie (przesłane w osobnym pliku); przypisy i bibliografia zamieszczone pod tekstem. Wskazana objętość tekstu: do 10 000 znaków ze spacjami.
 • Słowa kluczowe zamieszczone pod tekstem (maks.3).
 • Przypisy: wg schematu uproszczonego: autor, tytuł, miejsce wydania, rok wydania, strony; w przypadku podania strony internetowej – data wejścia na stronę.
 • Bibliografia (w układzie alfabetycznym): autor, tytuł, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony (w przypadku czasopism lub pracy zbiorowej).
 • Tabele: przygotowane w Wordzie zamieszczone w tekście. Można je także dosłać w oddzielnych plikach.
 • Ilustracje i zdjęcia: w formacie JPG o rozdzielczości 300 dpi (najlepiej: 2500×2500 px); przesyłane jako osobne pliki (nie wklejone do tekstu); z wyraźnym wskazaniem autora i podpisem (do 160 znaków).
 • Artykuły są drukowane jako czarno-białe.
 • Dostarczone do redakcji teksty zostaną poddane korekcie i redakcji językowej. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu, wprowadzenia śródtytułów i leadu.
 • Wybierając problematykę i sposób jej ujęcia warto pamiętać, że założonym adresatem czasopisma jest przede wszystkim nauczyciel-praktyk.

Nadesłany materiał nie może naruszać praw autorskich w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. z dnia 9 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191).

Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów oraz zastrzega sobie odmowę publikacji materiału bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy materiał: narusza prawa autorskie i prawa pokrewne; okaże się nierzetelny; jest słabej jakości merytorycznej.

Dostarczone do redakcji teksty zostaną poddane ocenie merytorycznej, następnie korekcie i redakcji językowej.

Zapraszamy do współpracy osoby związane z edukacją i wszystkich, którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami, wiedzą i pasją.