Zasady kwalifikowania lub odrzucenia artykułu przekazanego do publikacji w czasopiśmie „Hejnał Oświatowy”

• Do publikacji przyjmowane są artykuły zgodne z profilem czasopisma oraz problematyką przyjętą przez redakcję dla danego wydania.
• Teksty zgłoszone do publikacji muszą być dostosowane do zasad zawartych w instrukcji wydawniczej.
• Artykuł podlega recenzji wydawniczej i może nie zostać dopuszczony do publikacji, jeżeli będzie ona negatywna (autor otrzymuje uzasadnienie decyzji).
• Wymogiem formalnym przyjęcia do druku publikacji jest złożenie oświadczenia, że artykuł jest oryginalny, a prawa autora do utworu nie są w żaden sposób ograniczone.

Instrukcja wydawnicza
Materiały zgłaszane do publikacji wraz z krótkim CV autora należy przesyłać drogą elektroniczną na adres redaktor naczelnej: d.grodzka@mcdn.edu.pl

Informacja dla autorów tekstów „Hejnału Oświatowego”

• Tekst: format Word for Windows, czcionka Arial; rozmiar czcionki 12; odstęp wiersza 1,5; wymagany tytuł (krótki, powinien zawierać słowa kluczowe) i krótkie wprowadzenie – lead (do 150 znaków ze spacjami); krótka informacja o autorze zamieszczona pod tekstem (do 600 znaków ze spacjami) oraz zdjęcie (przesłane w osobnym pliku); przypisy i bibliografia zamieszczone pod tekstem. Wskazana objętość tekstu: do 10 000 znaków ze spacjami.
• Słowa kluczowe zamieszczone pod tekstem (maks.3).
• Przypisy: wg schematu uproszczonego: autor, tytuł, miejsce wydania, rok wydania, strony; w przypadku podania strony internetowej – data wejścia na stronę.
• Bibliografia (w układzie alfabetycznym): autor, tytuł, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony (w przypadku czasopism lub pracy zbiorowej).
• Tabele: przygotowane w Wordzie zamieszczone w tekście. Można je także dosłać w oddzielnych plikach.
• Ilustracje i zdjęcia: w formacie JPG o rozdzielczości 300 dpi (najlepiej: 2500×2500 px); przesyłane jako osobne pliki (nie wklejone do tekstu); z wyraźnym wskazaniem autora i podpisem (do 160 znaków).
• Dostarczone do redakcji teksty zostaną poddane korekcie i redakcji językowej. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu, wprowadzenia śródtytułów i leadu.
• Wybierając problematykę i sposób jej ujęcia warto pamiętać, że założonym adresatem czasopisma jest przede wszystkim nauczyciel-praktyk.
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów oraz zastrzega sobie odmowę publikacji materiału bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy materiał: narusza prawa autorskie i prawa pokrewne; okaże się nierzetelny; jest słabej jakości merytorycznej.
Dostarczone do redakcji teksty zostaną poddane ocenie merytorycznej, następnie korekcie i redakcji językowej.

Zapraszamy do współpracy osoby związane z edukacją i wszystkich, którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami, wiedzą i pasją!

arrow
Facebook
YouTube