„HEJNAŁ OŚWIATOWY”

„Hejnał Oświatowy” to miesięcznik wydawany staraniem Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, adresowany przede wszystkim do dyrektorów i nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół i placówek oświatowych. Na rynku wydawniczym istnieje pod obecną nazwą od 1992 r., ale początki sięgają lat 70., kiedy zaczęło ukazywać się czasopismo pod nazwą „Przegląd Oświatowo-Wychowawczy”.

Zadaniem „Hejnału Oświatowego” jest podnoszenie oraz doskonalenie stopnia umiejętności zawodowych dyrektorów i nauczycieli poprzez aktualizację wiedzy dydaktycznej. Miesięcznik dzięki współpracy z pracownikami wyższych uczelni przedstawia najnowsze zagadnienia z różnych dziedzin nauki. Prezentuje nowoczesne metody nauczania, kładąc nacisk zarówno na rozwijanie wiadomości, jak i umiejętności dzieci i uczniów.

O zawartości merytorycznej w kolejnych jego numerach decyduje Rada Wydawnicza, którą tworzą wicedyrektorzy MCDN ds. Ośrodków w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu. Radzie Wydawniczej przewodniczy dyrektor MCDN. Bieżące sprawy związane z poszczególnymi numerami „Hejnału Oświatowego” rozstrzyga Rada Redakcyjna, którą tworzą przedstawiciele wyższych uczelni i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Radzie Redakcyjnej przewodniczy pracownik uczelni wyższej. Czasopismo redagowane jest przez nauczycieli konsultantów MCDN we współpracy z pracownikami OKE w Krakowie i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.

Miesięcznik składa się ze stałych działów oraz rubryk wprowadzanych czasowo, np. na okres danego roku szkolnego. Obecnie stałe działy to: „Zagadnienia oświatowo-edukacyjne”, „Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej praktyki”, „Konteksty i inspiracje”, „Książki warte polecenia” oraz „Informacje i komunikaty”. Poszczególne części czasopisma mają elastyczną formułę i zawierają artykuły dotyczące problemów ogólnooświatowych oraz prezentujące konkretne przykłady działań pedagogicznych. W ciągu roku ukazuje się 10 numerów w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz on-line.

Autorami tekstów zamieszczanych w miesięczniku są zarówno pracownicy wyższych uczelni, jak i nauczyciele praktycy. Pozyskujemy autorów artykułów w środowiskach specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe i instytucje związane z edukacją. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły nauczycieli praktyków z całego kraju, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i przykładami dobrej praktyki.

Misją „Hejnału Oświatowego” jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom informacyjnym środowiska oświatowego regionu oraz inspirowanie do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju małopolskiej oświaty. Przygotowujemy kolejne wydania miesięcznika z myślą o zmianach strukturalno-programowych w polskiej edukacji. Nasze łamy są otwarte dla wszystkich zainteresowanych sprawami oświaty.

Zapraszamy do publikowania oraz dzielenia się na łamach naszego czasopisma swoimi pomysłami i doświadczeniem.
Daria Grodzka
redaktor naczelna
„Hejnału Oświatowego”
tel. 12 61 71 111
e-mail: d.grodzka@mcdn.edu.pl