Regulamin przyznawania patronatu medialnego „Hejnału Oświatowego”

– miesięcznika Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 • Patronat medialny „Hejnału Oświatowego” – miesięcznika Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć zgodnych i/ lub bezpośrednio związanych z misją i profilem Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 • Patronatem „Hejnału Oświatowego” mogą zostać objęte wydarzenia odbywające się na terenie całej Polski, jak i za granicą.
 • Objecie patronatem medialnym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
 • Z wnioskiem o objęcie patronatem medialnym występuje organizator przedsięwzięcia.
 • Wniosek powinien zostać złożony nie później niż 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wniosek złożony po tym terminie będzie rozpatrywany jedynie w wyjątkowych okolicznościach.
 • Formularz wniosku dostępny jest poniżej.
 • Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków z dopiskiem „Wniosek o patronat medialny” lub e-mailem pod adres: grodzka@mcdn.edu.pl, z tytułem e-maila „Wniosek o patronat medialny”.
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z objęciem patronatem wydarzenia.
 • Decyzja o przyznaniu patronatu zostaje potwierdzona pisemnie lub e-mailem.
 • Odmowa udzielenia patronatu jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.
 • W przypadku objęcia patronatem wydarzenia organizator zobowiązany jest do zamieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych informacji o objęciu wydarzenia patronatem oraz logo Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i logo „Hejnału Oświatowego”, dostępnego na stronie internetowej mcdn.edu.pl. Powyższe materiały należy przesłać do akceptacji na adres e-mailowy redaktor naczelnej „Hejnału Oświatowego”: d.grodzka@mcdn.edu.pl.
 • Organizator może posługiwać się informacją o objęciu patronatem medialnym przez „Hejnał Oświatowy” wydarzenia dopiero po otrzymaniu pisma lub e-maila ze zgodą.
 • W szczególnych przypadkach MCDN może unieważnić decyzję przyznającą dany patronat, o czym organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej lub e-mailem.
 • W przypadku objęcia patronatem medialnym wydarzenia redakcja „Hejnału Oświatowego” zobowiązuje się do zamieszczenia informacji o przedsięwzięciu/relacji z przebiegu wydarzenia na łamach czasopisma oraz na stronie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 • Klauzula informacyjna dla podmiotów wnioskujących o przyznanie patronatu medialnego:

Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rozpatrywaniem wniosków o patronat jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 23. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23,
 • e-mailem: biuro@mcdn.edu.pl,
 • telefonicznie: (12) 623 76 46.

Inspektor ochrony danych – IOD

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez MCDN, w tym realizacji Państwa praw przez MCDN, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora MCDN inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23,
 • e-mailem: iod@mcdn.edu.pl.

Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o udzielenie patronatu medialnego „Hejnału Oświatowego” nad organizowanym przez Państwa przedsięwzięciem. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią:

 • art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi MCDN zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych

Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie patronatu medialnego „Hejnału Oświatowego” przetwarzane będą – zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Jednostki.

Przysługujące Państwu uprawnienia

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie patronatu medialnego „Hejnału Oświatowego”, Wnioskodawcy przysługuje:

 • prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku o patronat, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia informacji o przyznaniu (lub nie) patronatu medialnego „Hejnału Oświatowego”.

Patronaty „Hejnału Oświatowego” udzielone w 2024 roku:

• Konferencja „Inaczej, czyli jak? O alternatywnej edukacji, która sprzyja relacji”, Wydział Pedagogicznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, MCDN
• Konferencja „Porozmawiajmy o wartościach. Wychowanie do wartości w kontekście wyzwań współczesności”, MCDN Ośrodek w Nowym Sączu
• Konferencja „Porozmawiajmy o wartościach. Wychowanie w wartościach i do wartości społecznych – dylematy współczesności”, MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
• VIII Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych pt. „Skąd się biorą czytelnicy?”, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie
• XXX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej pt. „Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, studentów i nauczycieli”, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
• Projekt edukacyjny „Roman Burdyłło. Artysta, żołnierz Armii Andersa”, Stowarzyszenie „Narębski Point”

Wniosek o patronat medialny „Hejnału Oświatowego”  

arrow
Facebook
YouTube