Akademia Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej,

druga edycja 2018

 Akademia jest odpowiedzią na rekomendację zapisaną w nowej podstawie programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. z 2017 poz. 356), dotyczącej wychowania patriotycznego w szkole uwzględniającego wycieczki z młodzieżą do ważnych miejsc historycznych dawnej Rzeczypospolitej, także znajdującymi się obecnie poza granicami państwa.

Akademia finansowana jest z budżetu Województwa Małopolskiego. Opłata za udział w Akademii wynosi 200 zł. Nauczyciele uczestniczący w całym cyklu zajęć otrzymują materiały edukacyjne oraz zaświadczenie o udziale w doskonaleniu zawodowym.
W ramach Akademii organizator zapewnia wyspecjalizowaną i naukową opiekę merytoryczną i szkoleniową. Program formy realizowany jest we współpracy
z Towarzystwem Naukowym „Societas Vistulana”  i Instytutem Pamięci Narodowej
w Krakowie.

CELE AKADEMII – przygotowanie szkolnych koordynatorów, którzy upowszechniają we własnej szkole/placówce oświatowej wiedzę nt. dziedzictwa historyczno-kulturalnego dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej oraz organizują
i realizują wyjazdy młodzieży szkolnej na Kresy

ADRESAT – nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół z terenu województwa małopolskiego, pracujących z młodzieżą w wieku 12–20 lat

 AKADEMIA obejmuje – kurs dla nauczycieli (40 godzin) oraz wyjazd edukacyjny na Kresy, 18-23 września 2018 r. (6 dni).

 TRASA WYJAZDU na Ukrainę:

Kraków – Żółkiew (kolegiata, zamek, dawny kościół  Dominikanów, synagoga)
– Lwów (Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt, Wysoki Zamek, kopiec Unii, cerkiew Wołoska, kościół Dominikanów, katedra ormiańska, Rynek, katedra łacińska, kaplica Boimów, kościół Jezuitów, Wały Hetmańskie, Teatr, Pomnik Mickiewicza, kościół Bernardynów, ul. Akademicka, Uniwersytet, Ossolineum, kościół św. Elżbiety, cerkiew św. Jura) – Podhorce (pałac, kościół) – Olesko (zamek) Poczajów (ławra) Krzemieniec (spotkanie w Szkole Polskiej oraz Góra Bony, Muzeum Słowackiego, Liceum Krzemienieckie, kościół parafialny) – Zbaraż (zamek) – Trembowla (zamek)
– Kamieniec Podolski (klasztor Paulinów, zamek, katedra, dawny kościół Dominikanów, kościół ormiański, fortyfikacje miejskie) – Chocim (zamek) Okopy Św. Trójcy – Złoczów – Kraków

 Film podsumowujący wyjazd szkoleniowy

 

PROGRAM i miejsce realizacji KURSU

Kraków ul. Lubelska 23

  1. Spotkanie organizacyjno-integracyjne
  2. Kresy Wschodnie I i II Rzeczypospolitej – ogólny rys historyczny
  3. Kresy, jej mieszkańcy i tradycje kresowe na przestrzeni dziejów
  4. Wielcy Polacy z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej
  5. Dziedzictwo naukowe i edukacyjne Kresów dawnej Rzeczpospolitej
  6. Totalitaryzmy XX wieku na kresach i ich konsekwencje
  7. Kościół i jego rola w podtrzymywaniu pamięci o Kresach
  8. Miejsca pamięci, pomniki historii związane z dziejami Polski i regionu
  9. Kresy Rzeczypospolitej w szkolnej edukacji
  10. Ewaluacja Akademii i projektowanie wyjazdu młodzieży szkolnej na Kresy

 Koordynatorzy Akademii:

Halina Wesołowska, MCDN, Kraków, ul. Lubelska 23, tel. 608 020 201;

h.wesolowska@mcdn.edu.pl

Daria Grodzka, MCDN, Kraków, ul. Lubelska 23, tel. 694 460 133; d.grodzka@mcdn.edu.pl

Warunkiem udziału w Akademii jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu.

REGULAMIN AKADEMII

  

PROGRAM DOFINANSOWANIA WYJAZDÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2019