IV edycja Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, 2020

Akademia jest odpowiedzią na rekomendację zapisaną w podstawie programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. z 2017 poz. 356), dotyczącej wychowania patriotycznego w szkole, uwzględniającego wycieczki z młodzieżą do ważnych miejsc historycznych dawnej Rzeczypospolitej, w tym znajdujących się obecnie poza granicami państwa.

Akademia finansowana jest z budżetu Województwa Małopolskiego. Nauczyciele uczestniczący w całym cyklu zajęć otrzymują materiały edukacyjne oraz zaświadczenie o udziale w doskonaleniu zawodowym. W ramach Akademii organizator zapewnia wyspecjalizowaną i naukową opiekę merytoryczną i szkoleniową. Program formy realizowany jest we współpracy z Towarzystwem Naukowym „Societas Vistulana” i Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie.

CELE AKADEMII – przygotowanie szkolnych koordynatorów, którzy upowszechniają we własnej szkole/placówce oświatowej wiedzę nt. dziedzictwa historyczno-kulturalnego dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej oraz organizują i realizują wyjazdy młodzieży szkolnej na Kresy.

ADRESAT – nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół z terenu województwa małopolskiego, pracujących z młodzieżą w wieku 12–20 lat.

Akademia realizowana jest w ramach oferty edukacyjnej MCDN w okresie od czerwca do listopada 2020 roku, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.

AKADEMIA obejmuje – kurs dla nauczycieli (40 godzin/1 uczestnika) oraz wyjazd edukacyjno-szkoleniowy na Kresy (Białoruś) dla uczestników w terminie 23-27 września 2020 roku (5 dni, od środy do niedzieli) – wyjazd uzależniony od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Kurs w ramach Akademii rozpocznie się po wakacjach. W razie konieczności zostanie przeprowadzony on-line.

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 10 czerwca 2020 roku. ZGŁOSZENIA on-line – przez System Rezerwacji Szkoleń.

Spotkanie organizacyjno-informacyjne dla nauczycieli odbędzie się on-line w terminie (do wyboru): 16 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 15:00 lub 23 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 10:00.

Warunkiem uczestnictwa w Akademii jest akceptacja Regulaminu.

REGULAMIN IV edycji AKADEMII ze zmianami

Kontakt:

akademiakresy@mcdn.edu.pl

Zmiany w programie IV edycji Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej*

arrow
Facebook
YouTube