18.11.2020

Kształcenie branżowe siłą rynku pracy

Jakie wyzwania stoją przed szkołami branżowymi w związku z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy oraz oczekiwaniami uczniów? – to temat przewodni konferencji „Nowa jakość gospodarki, nowa jakość kształcenia branżowego”.

Współczesny świat z procesami globalizacyjnymi i spektakularnym rozwojem technologii wymaga od przedsiębiorców wszelkich branż ogromnej elastyczności i kreatywności. Oznacza to, że cechami tymi powinni dysponować również potencjalni pracownicy, specjaliści najróżniejszych gałęzi produkcji czy usług. W jakim stopniu dysponują nimi rzeczywiście? Jakie działania podejmują szkoły branżowe, aby wyposażyć uczniów w kompetencje niezbędne na rynku pracy przyszłości? Na czym powinna polegać wzorcowa współpraca szkół z przedsiębiorstwami i pracodawcami działającymi w regionie? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć zaproszeni przez Ośrodek w Nowym Sączu goście.

W dniu 17 listopada odbyła się konferencja online Nowa jakość gospodarki, nowa jakość kształcenia branżowego, objęta honorowym patronatem marszałka Witolda Kozłowskiego i Barbary Nowak, małopolskiej kurator oświaty. Konferencję poprowadził Bolesław Bielak, doradca metodyczny MCDN w Ośrodku w Nowym Sączu, otwarcia dokonał dr Łukasz Cieślik, dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Do prezentacji dobrych praktyk organizatorzy konferencji zaprosili dyrektorów trzech placówek oświatowych: Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach, Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu oraz Zespołu Szkół im. W. Orkana w Marcinkowicach. Przedstawili oni działania swoich szkół, szczególnie w kontekście zmian dokonywanych w ostatnich latach, dostosowania oferty edukacyjnej do oczekiwań młodzieży i rodziców oraz potrzeb zakładów pracy. Wątek główny stanowiła perspektywa współpracy na linii szkoła branżowa – pracodawcy.

Michał Kądziołka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przygotował prezentację (przedstawioną w jego imieniu przez Miłosza Drożdża) pt. Kształcenie branżowe siłą rynku pracy. Dokonał analizy rynku pracy w kontekście długofalowych trendów cywilizacyjnych (jak cyfryzacja czy mobilność), jak również trendów o działaniu krótkotrwałym, lecz niezwykle intensywnym (jak doświadczana na całym świecie pandemia). Omówił wnioski płynące z badań potrzeb kwalifikacyjnych pracodawców z branży przemysłowej ziemi sądeckiej i gorlickiej, zaznaczając że obszar współpracy biznesu z edukacją różnych szczebli wymaga zdecydowanie dalszego rozwijania. Otworzyć się na taką współpracę winny również szkoły branżowe, nie tylko kształcąc w określonych zawodach, ale także rozwijając kompetencje wyższego rzędu (np. tworzenie i czytanie dokumentacji technicznej).

Konferencję zakończyła prelekcja Zygmunta Fryczka, wicedyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ds. Ośrodka w Nowym Sączu nt. Ja Absolwent u przyszłego Pracodawcy – sukces rozmowy i perspektywa kariery. Jej przedmiot stanowiło nowatorskie podejście do zagadnienia relacji kandydat – pracodawca, która może być kształtowana na zasadzie wspólnoty (a nie konfliktu!) interesów obu stron, stwarzając podstawy do obopólnie korzystnej współpracy w ciągu całej kariery zawodowej. Dla takiego rozwoju relacji niezbędne będzie – z obu stron – pozytywne nastawienie i zdolność szybkiego doskonalenia i dostosowania do nowych okoliczności.

W konferencji wzięło udział ok. 150 nauczycieli i dyrektorów szkół branżowych. Podsumowując wydarzenie, dr Ł. Cieślik, dyrektor MCDN podkreślił, że ambicją wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli jest wspieranie szkół branżowych w rozwoju umożliwiającym sprostanie wyzwaniom współczesności.

Materiały:

  • Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach

https://www.youtube.com/watch?v=lBMaK_aU6Uk&feature=youtu.be

  • Zespół Szkół Samochodowych w Nowym Sączu

https://drive.google.com/file/d/1Ma-iDezS5DIOS7dZc4f2myfX-JIXqTGo/view?usp=sharing

  • Zespół Szkół im. W. Orkana w Marcinkowicach

https://www.youtube.com/watch?v=Q9lcLdsPaKY&feature=emb_logo

Galeria

wróć do listy aktualności