22.02.2021

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego, zapraszamy do wzięcia udziału w kursie nadającym uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Celem kursu jest przygotowanie nauczyciela praktycznej nauki zawodu do planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej. Zakres tematyczny jest zgodny z ramowym programem kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatwierdzonym przez Departament Kształcenia Nauczycieli MEN. Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw wiedzy o nauczaniu i wychowaniu oraz metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Adresatami kursu są nauczyciele praktycznej nauki zawodu, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego oraz spełniają jeden z poniższych warunków:

  • ukończyli studia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami,
  • ukończyli studia na kierunku, którego efekty uczenia się obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym,
  • posiadają świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będą nauczać, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
  • posiadają tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać.

Zapraszamy do zapisów w Systemie Rezerwacji Szkoleń.

wróć do listy aktualności