Kazimierz Bobko

Nauczyciel konsultant ds. informatyki

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • wspomaganie szkół i placówek
 • informatyka szkolna
 • technologia informatyczna
 • multimedia
 • robotyka

Wykształcenie: mgr inż. inżynierii środowiska, studia podyplomowe: informatyka szkolna, przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia na odległość

Kontakt: (+48) 18 443 71 72 wew. 28

Wyślij wiadomość k.bobko@mcdn.edu.pl


Magdalena Bubula

Nauczyciel  konsultant ds. języków obcych, edukacji historycznej i obywatelskiej oraz informatyki

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • koordynator wspomagania szkół i placówek
 • metodyka nauczania języka obcego, historii i informatyki
 • programowanie i TIK
 • kompetencje miękkie

Wykształcenie: mgr filologii angielskiej, mgr historii, inżynier informatyki, studia podyplomowe w zakresie: informatyka, kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, egzaminator maturalny z języka angielskiego

Kontakt: (+48) 18 443 71 72 wew. 30

Wyślij wiadomość m.bubula@mcdn.edu.pl


Aneta Hajduga

Nauczyciel  konsultant ds. przedmiotów humanistycznych

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • edukacja polonistyczna: metodyka nauczania języka polskiego, egzaminy zewnętrzne w  szkole ponadpodstawowej, język polski w nowej podstawie programowej;
 • uczeń dwujęzyczny w szkole;
 • wycieczki przedmiotowe w kształceniu polonistycznym;
 • wspomaganie szkół i placówek;
 • wychowanie, profilaktyka, opieka;
 • rozwój kompetencji kluczowych (komunikacja w języku ojczystym).

Wykształcenie: mgr filologii polskiej, studia podyplomowe z komparatystyki interdyscyplinarnej, studia podyplomowe z zakresu języka polskiego jako obcego, studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej.

Kontakt: (+48) 18 443 71 72 wew. 30

Wyślij wiadomość: a.hajduga@mcdn.edu.pl


Andrzej Janczura

Nauczyciel konsultant ds. historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • organizowanie sieci współpracy i samokształcenia;
 • wspomaganie szkół i placówek;
 • dydaktyka i metodyka nauczania historii;
 • wychowanie patriotyczne i edukacja regionalna z uwzględnieniem osiągnięć;
  duchowych i materialnych kultury polskiej;
 • wiedza o społeczeństwie w nowej podstawie programowej
 • działania edukacyjne na rzecz wspomagania wychowawczej roli rodziny

Wykształcenie: mgr historii, studia podyplomowe: wiedza o społeczeństwie, zarządzanie oświatą – menadżer oświaty, kurs kwalifikacyjny z wychowania do życia w rodzinie

Kontakt: (+48) 18 443 71 72 wew. 22

Wyślij wiadomość: a.janczura@mcdn.edu.pl


Alicja Kolbusz

Nauczyciel konsultant ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • wspomaganie szkół i placówek
 • innowacje pedagogiczne
 • twórczość
 • uczeń zdolny
 • indywidualizacja nauczania
 • pedagogika zabawy
 • zabawy muzyczno-ruchowe
 • prace plastyczne
 • diagnoza przedszkolna
 • obserwacja pedagogiczna
 • planowanie i dokumentowanie pracy nauczyciela
 • wymagania edukacyjne
 • ocena opisowa
 • gry matematyczne
 • trudności w uczeniu się matematyki
 • wprowadzenie do programowania – zajęcia bez komputera
 • praca metodą projektu – PBL
 • wycieczki edukacyjne
 • eksperymenty i doświadczenia
 • metody aktywizujące
 • adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole
 • współpraca z rodzicami
 • wspieranie dziecka w radzeniu sobie z trudnymi emocjami

Wykształcenie: mgr nauczania początkowego, drugi stopień specjalizacji zawodowej, kurs terapii pedagogicznej – kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, kurs liderów WDN

Kontakt: (+48) 18 443 71 72 wew. 22

Wyślij wiadomość a.kolbusz@mcdn.edu.pl


Iwona Nowak

Nauczyciel  konsultant ds. bibliotek szkolnych i informacji pedagogicznej

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • sieci współpracy i samokształcenia
 • wspomaganie szkół i placówek
 • warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców świetlic, nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej rozwijające kreatywność i wyobraźnię ucznia (tematyczne zabawy czytelnicze, teatralne, plastyczne, bajka terapeutyczna, tworzenie lapbooków)

Wykształcenie: mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Kontakt: (+48) 18 443 71 72 wew. 20

Wyślij wiadomość i.nowak@mcdn.edu.pl


Wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Nowym Sączu

Wojciech Papaj

Nauczyciel  konsultant ds. przedmiotów humanistycznych

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • wspomaganie szkół i placówek
 • metodyka nauczania języka polskiego
 • praca z uczniem zdolnym
 • pomiar dydaktyczny
 • ocenianie kształtujące
 • projekt edukacyjny
 • umiejętności kluczowe
 • nowe technologie w dydaktyce
 • edukacja regionalna i muzealna

Wykształcenie: mgr filologii polskiej, studia podyplomowe: przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia na odległość, kurs kwalifikacyjny uprawniający do pracy edukatorskiej

Kontakt: (+48) 18 443 71 72 , (+48) 451 047 425

Wyślij wiadomość w.papaj@mcdn.edu.pl

 


Aleksandra Ślusarek

Nauczyciel  konsultant ds. wychowania

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • wychowanie, profilaktyka, opieka
 • komunikacja interpersonalna i współpraca z rodzicami
 • wspomaganie szkół i placówek
 • wychowanie do wartości
 • wychowanie patriotyczne – pedagogika muzealna
 • praca wychowawcza w świetlicy
 • działania wychowawcze placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

Wykształcenie: mgr  historii z przygotowaniem pedagogicznym, studia podyplomowe: z zakresu archiwistyki i bibliotekoznawstwa

Kontakt: (+48) 18 443 71 72 wew. 19

Wyślij wiadomość: a.slusarek@mcdn.edu.pl

arrow
Facebook
YouTube