Kazimierz Bobko

Nauczyciel konsultant ds. informatyki

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • wspomaganie szkół i placówek
 • informatyka szkolna
 • technologia informatyczna
 • multimedia
 • robotyka

Wykształcenie: mgr inż. inżynierii środowiska, studia podyplomowe: informatyka szkolna, przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia na odległość

Kontakt: (+48) 18 443 71 72 wew. 28

Wyślij wiadomość k.bobko@mcdn.edu.pl


Magdalena Bubula

Nauczyciel  konsultant ds. języków obcych, edukacji historycznej i obywatelskiej oraz nowych technologii w edukacji

 Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • wspomaganie szkół i placówek
 • metodyka nauczania języka obcego i historii
 • programowanie i TIK
 • kompetencje miękkie

Wykształcenie: mgr filologii angielskiej, mgr historii, inż. informatyki, kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, egzaminator maturalny z języka angielskiego

Kontakt: (+48) 18 443 71 72 wew. 30

Wyślij wiadomość m.bubula@mcn.edu.pl


Małgorzata Karwala

Nauczyciel konsultant ds. organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ewaluacji wewnętrznej, awansu zawodowego nauczyciela

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • wspomaganie szkół i placówek
 • awans zawodowy nauczyciela: stażysty, kontraktowego i mianowanego oraz dyrektora
 • organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli
 • praca z dzieckiem i uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • ewaluacja wewnętrzna w szkołach i placówkach
 • wychowanie i profilaktyka
 • planowanie i realizacja zadań związanych z diagnozą edukacyjną

Wykształcenie: mgr pedagogiki specjalnej, kierunek: terapia przewlekle chorych i kalekich, studia podyplomowe: ewaluacja dydaktyczna i egzaminowanie, kwalifikacje z zarządzania oświatą, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych oraz awansu zawodowego nauczyciela

Kontakt: (+48) 18 443 71 72 wew. 20

Wyślij wiadomość m.karwala@mcdn.edu.pl


Andrzej Kasprzyk

Nauczyciel konsultant ds. kształcenia specjalnego oraz wychowania i profilaktyki

 Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • wspomaganie szkół i placówek
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • zagadnienia wychowawcze
 • profilaktyka
 • kształcenie specjalne
 • specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

Wykształcenie: mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe z organizacji i zarządzania w oświacie, studia podyplomowe z ekonomii społecznej, kwalifikacje do diagnozy i terapii metodą biofeedback, kwalifikacje do prowadzenia programów profilaktycznych „Golden FIVE” oraz „Falochron”

Kontakt: (+48) 18 443 71 72 wew. 19

Wyślij wiadomość a.kasprzyk@mcdn.edu.pl


Alicja Kolbusz

Nauczyciel konsultant ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, kierownik Działu Doskonalenia i Doradztwa

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • wspomaganie szkół i placówek
 • innowacje pedagogiczne
 • twórczość
 • uczeń zdolny
 • indywidualizacja nauczania
 • pedagogika zabawy
 • zabawy muzyczno-ruchowe
 • prace plastyczne
 • diagnoza przedszkolna
 • obserwacja pedagogiczna
 • planowanie i dokumentowanie pracy nauczyciela
 • wymagania edukacyjne
 • ocena opisowa
 • gry matematyczne
 • trudności w uczeniu się matematyki
 • wprowadzenie do programowania – zajęcia bez komputera
 • praca metodą projektu – PBL
 • wycieczki edukacyjne
 • eksperymenty i doświadczenia
 • metody aktywizujące
 • adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole
 • współpraca z rodzicami
 • wspieranie dziecka w radzeniu sobie z trudnymi emocjami

Wykształcenie: mgr nauczania początkowego, drugi stopień specjalizacji zawodowej, kurs terapii pedagogicznej – kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, kurs liderów WDN

Kontakt: (+48) 18 443 71 72 wew. 17, (+48) 507 930 401

Wyślij wiadomość a.kolbusz@mcdn.edu.pl


Iwona Nowak

Nauczyciel  konsultant ds. bibliotek szkolnych i informacji pedagogicznej

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • sieci współpracy i samokształcenia
 • wspomaganie szkół i placówek
 • warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców świetlic, nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej rozwijające kreatywność i wyobraźnię ucznia (tematyczne zabawy czytelnicze, teatralne, plastyczne, bajka terapeutyczna, tworzenie lapbooków)

Wykształcenie: mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Kontakt: (+48) 18 443 71 72 wew. 30

Wyślij wiadomość i.nowak@mcdn.edu.pl


Barbara Orłowska

Nauczyciel konsultant ds. współpracy międzynarodowej szkół, języków obcych, doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • wspomaganie szkół i placówek
 • metodyka nauczania języka obcego
 • technologie informacyjno-komunikacyjne w uczeniu się/ nauczaniu
 • doradztwo zawodowe
 • projekt edukacyjny
 • realizacja projektów współpracy międzynarodowej szkół – edukacja europejska/ edukacja interkulturowa
 • planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • wspieranie rozwoju ucznia – indywidualizacja nauczania, samokształcenie, motywowanie ucznia do nauki/ efektywne aktywizujące metody nauczania
 • modernizacja kształcenia zawodowego
 • wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach, programy nauczania
 • kompetencje personalno-społeczne nauczycieli/ praca z dorosłymi

Wykształcenie: mgr filologii romańskiej, studia podyplomowe: informatyka, edukacja europejska, orientacja i doradztwo zawodowe, kurs kwalifikacyjny uprawniający do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, lider WDN, egzaminator maturalny z języka francuskiego

Kontakt: (+48) 18 443 71 72 wew. 30

Wyślij wiadomość b.orlowska@mcdn.edu.pl


Wojciech Papaj

Nauczyciel  konsultant ds. przedmiotów humanistycznych

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • wspomaganie szkół i placówek
 • metodyka nauczania języka polskiego
 • praca z uczniem zdolnym
 • pomiar dydaktyczny
 • ocenianie kształtujące
 • projekt edukacyjny
 • umiejętności kluczowe
 • nowe technologie w dydaktyce
 • edukacja regionalna i muzealna

Wykształcenie: mgr filologii polskiej, studia podyplomowe: przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia na odległość, kurs kwalifikacyjny uprawniający do pracy edukatorskiej

Kontakt: (+48) 18 443 71 72 wew. 28, (+48) 573 425 356

Wyślij wiadomość w.papaj@mcdn.edu.pl


Witosław Sala

Nauczyciel konsultant ds. informacji pedagogicznej

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • wspomaganie szkół i placówek
 • tworzenie stron WWW
 • grafika komputerowa
 • aplikacje sieciowe: quizy, ankiety, grafika, prezentacje, języki, geografia, historia, matematyka itp.
 • nauczanie na odległość – praca na platformach
 • tworzenie prezentacji w różnych programach
 • programowanie
 • komputerowy skład tekstu
 • bazy danych – tworzenie i zarządzanie
 • TIK na wszystkich poziomach nauczania

Wykształcenie: mgr inż. inżynierii materiałowej, studia podyplomowe w zakresie informatyki dla nauczycieli, przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia na odległość, Studium Pedagogiczne, certyfikat trenerski z technologii informacyjnej (ECDL) – poziom EXPERT

Kontakt: (+48) 18 443 71 72 wew. 22

Wyślij wiadomość w.sala@mcdn.edu.pl