Jadwiga Chaim

Nauczyciel konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedii.

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • rozwój kompetencji kluczowych
 • wspomaganie szkół i przedszkoli
 • adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole
 • obserwacja i diagnoza w przedszkolu i klasach I – III
 • ocenianie kształtujące w klasach I – III
 • współpraca z rodzicami
 • pedagogika zabawy
 • ekspresja twórcza
 • gry i zabawy matematyczne
 • rozwój aktywności badawczej: doświadczenia i eksperymenty
 • logopedia
 • sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się

Wykształcenie: mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe: logopedia, zarządzanie oświatą.


Ks. Grzegorz Franczyk

Nauczyciel konsultant ds. katechezy.

Obszar wsparcia dla księży katechetów

 • warsztat pracy katechety
 • kreatywne rozwiązania dydaktyczne
 • wspomaganie pracy szkół
 • kompetencje kluczowe
 • komunikacja interpersonalna
 • metody aktywizujące w pracy księdza katechety
 • wychowanie patriotyczne i edukacja regionalna z uwzględnieniem rozwoju duchowego
 • wychowanie religijne
 • wychowanie do wartości
 • wychowanie i profilaktyka

Wykształcenie: mgr teologii i dr nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki społecznej

Kontakt: (+48) 14 688 88 10 wew. 113

Napisz wiadomość:  g.franczyk@mcdn.edu.pl


Małgorzata Goryczka

Nauczyciel konsultant ds. zarządzania oświatą, prawa oświatowego, zagadnień psychologiczno-pedagogicznych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, podstaw programowych, programów i podręczników, bezpieczeństwa w szkole, komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów, negocjacji, mediacji oraz procesowego wspomagania szkół i awansu zawodowego nauczycieli

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • zarządzanie, organizacja i dokumentowanie pracy szkoły
 • planowanie i warsztat pracy nauczyciela
 • prawo oświatowe, edukacja prawna w szkole
 • przemoc w rodzinie – działania nauczycieli
 • podstawy programowe, programy, podręczniki, materiały edukacyjne
 • awans zawodowy i rozwój zawodowy nauczyciela
 • monitorowanie realizacji podstaw programowych
 • ocenianie osiągnięć edukacyjnych, ocenianie kształtujące, motywowanie uczniów do nauki
 • bezpieczeństwo w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę i placówkę oświatową
 • sytuacje kryzysowe w szkole, przeciwdziałanie przemocy i agresji
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
 • komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i mediacje
 • współpraca z rodzicami
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym
 • procesowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych
 • praca z uczniem zdolnym
 • aktywizujące metody pracy, w tym metoda projektu edukacyjnego

Wykształcenie: mgr pedagogiki, opiekuńczo-wychowawczej, edukator, studia podyplomowe: ochrona i kształtowanie środowiska geograficznego, edukacja ekonomiczna – przedsiębiorczość, zarządzanie oświatą, edukatorskie studia podyplomowe, kurs SORE oraz kurs koordynatorów sieci, realizator i instruktor programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” realizowanego jako zadanie ORE, nauczyciel dyplomowany, ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli

Kontakt: (+48) 14 688 88 10 wew. 17

Napisz wiadomość m.goryczka@mcdn.edu.pl


Bernadeta Klimczak

Nauczyciel konsultant ds. przedmiotów humanistycznych

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • warsztat pracy nauczyciela języka polskiego
 • kreatywne rozwiązania dydaktyczne
 • wspomaganie pracy szkół i przedszkoli
 • zarządzanie, planowanie i dokumentowanie pracy szkoły
 • organy kolegialne szkoły
 • kompetencje kluczowe
 • biblioterapia

Wykształcenie:

mgr filologii polskiej, studia podyplomowe z bibliotekarstwa i informacji naukowej, kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą, kwalifikacje z terapii pedagogicznej, kwalifikacje z zakresu WDŻ.

Kontakt: (+48) 14 688 88 10 wew. 121

Napisz wiadomość b.klimczak@mcdn.edu.pl


dr Mariola Komorowska

Nauczyciel konsultant ds.  organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • diagnozowanie potrzeb uczniów i dostosowywanie do nich procesu kształcenia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • rozpoznawanie talentów, inspirowanie i wspieranie  uczniów w rozwijaniu uzdolnień
 • wspieranie uczniów z trudnościami w nauce – dysfunkcjami
 • praca z uczniem z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi
 • praca z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnodostępnej
 • praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w klasie szkolnej
 • indywidualne formy wsparcia rozwoju ucznia
 • współpraca nauczycieli szkoły w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • profilaktyka zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży (problem depresji, nerwic, samobójstw)
 • profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży – uzależnienia behawioralne
 • radzenie sobie z uczniami trudnymi wychowawczo, dyscyplina w klasie, komunikacja w sytuacjach trudnych
 • edukacja dzieci poprzez doświadczanie, odkrywanie i zabawy badawcze
 • indywidualizacja procesu nauczania
 • planowanie i realizacja nadzoru pedagogicznego
 • współpraca nauczycieli z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • koordynacja procesu wspomagania szkół

Wykształcenie: dr nauk humanistycznych, mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe: pedagogika specjalna – surdopedagogika, kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika, trzystopniowy kurs języka miganego dla nauczycieli, kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Kontakt: (+48) 14 688 88 10 wew. 127

Napisz wiadomość m.komorowska@mcdn.edu.pl


Marta Madura

Nauczyciel konsultant ds. doradztwa zawodowego, edukacji matematycznej, edukacji technicznej, wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • doradztwo edukacyjno- zawodowe
 • wspomaganie szkół i placówek oświatowych
 • organizacja i koordynacja sieci współpracy i samokształcenia
 • edukacja matematyczna i techniczna
 • technologia informatyczna
 • praca z uczniem zdolnym
 • aktywizujące metody pracy, w tym metoda projektu edukacyjnego

Wykształcenie: mgr wychowania technicznego, edukator, studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, matematyki, informatyki, kurs zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny z pedagogiki wychowawczo-opiekuńczej.

Kontakt: (+48) 14 688 88 10 wew. 133

Napisz wiadomość m.madura@mcdn.edu.pl


Jerzy Marek

Nauczyciel konsultant ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych

Obszar wsparcia dla  nauczycieli:  

 • technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela
 • wspieranie nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotu informatyka
 • organizowania sieci współpracy i samokształcenia
 • wspomagania szkół i placówek oświatowych

Wykształcenie: mgr inż. mechanizacji rolnictwa, studia podyplomowe z informatyki

Kontakt: (+48) 14 688 88 10 wew. 132

Napisz wiadomość j.marek@mcdn.edu.pl


Arkadiusz Nalepka

Nauczyciel konsultant ds. edukacji historycznej i obywatelskiej, informatyki oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce przedmiotów nieinformatycznych (dydaktyka cyfrowa)

Obszar wsparcia dla  nauczycieli:

 • koordynator sieci współpracy i samokształcenia
 • innowacyjne zastosowania rozwiązań i narzędzi cyfrowych w metodyce nauczania przedmiotów nieinformatycznych
 • wykorzystanie tablic i monitorów interaktywnych w procesie nauczania
 • metodyka nauczania historii oraz informatyki
 • współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz kreowanie marki placówki oświatowej
 • zagrożenia związane z używaniem nowych technologii

Wykształcenie: mgr  historii, edukator, studia podyplomowe w zakresie informatyki szkolnej, administracji publicznej, ICT oraz wiedzy o społeczeństwie jako drugiego przedmiotu nauczania, kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Kontakt: (+48) 14 688 88 10 wew.128

Napisz wiadomość a.nalepka@mcdn.edu.pl


Anita Stinia

Nauczyciel konsultant ds.  rozwiązań edukacyjnych z zakresu przedmiotów przyrodniczych,  historii i WOS-u a także z działań wychowawczo profilaktycznych
kierownik Działu Doskonalenia i Doradztwa

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • wspieranie motywacji uczniów w procesie kształcenia
 • kreatywne rozwiązania dydaktyczne na przedmiotach przyrodniczych i historii
 • metody pracy w grupach
 • tworzenie gier dydaktycznych i terenowych
 • rozwijanie kreatywności uczniów i nauczycieli
 • relacje interpersonalne – rozwiązywanie konfliktów, mediacje
 • techniki organizacji i przeprowadzenia debat
 • kierowanie zachowaniem uczniów w zespołach klasowych
 • organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego
 • analiza podstaw programowych i ich efektywna realizacja
 • koordynator procesu wspomagania szkół

Wykształcenie: mgr historii  z przygotowaniem pedagogicznym, lic. z geografii, studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie, kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą

Kontakt: (+48) 14 688 88 10 wew. 133

Napisz wiadomość a.stinia@mcdn.edu.pl


Ewa Sojat

Wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Tarnowie

Obszar wsparcia dla dyrektorów:

 • koordynator Akademii Zarządzania
 • koordynator wspomagania szkół
 • nadzór pedagogiczny
 • prawo oświatowe
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • prawne aspekty pracy nauczycieli
 • awans zawodowy i rozwój zawodowy nauczyciela

Wykształcenie: mgr pedagogiki, studia podyplomowe: zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie, technologia informacyjna i informatyka w szkole, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli

Kontakt: (+48) 14 688 88 10, (+48) 662 084 064

Wyślij wiadomość e.sojat@mcdn.edu.pl


 

arrow
Facebook
YouTube