03.11.2021     Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Nowym Sączu, ul Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz.

03-11-2021 Nabór na wolne stanowisko pracy: „Specjalista/referent ds. organizacji form doskonalenia” – Ośrodek w Nowym Sączu.

08.12.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze referent/specjalista ds. organizacji form doskonalenia w Nowym Sączu z dnia 03.11.2021r.

Małopolskie Doskonalenia Nauczycieli informuje, że na wyżej wymienione stanowisko został wybrany – Pan Jacek Wójs zam. Nowy Sącz.

Uzasadnienie:
Komisja po dokładnym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej znajomości zagadnień niezbędnych na stanowisku do spraw organizacji form doskonalenia zdecydowała zakończyć konkurs i wybrać Pana Jacka Wójsa na to stanowisko. Jest dobrym kandydatem. Posiada odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, które gwarantuje spełnienie oczekiwań zawartych w ogłoszeniu.


Kraków, 03.11.2021 r.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Specjalista/referent ds. organizacji form doskonalenia

Miejsce pracy: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w  Nowym Sączu, ul Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz.

Wymiar etatu: 1,0 (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo)

Liczba stanowisk: 1   

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością drugiej umowy na czas nieokreślony.

 1. Wymagania konieczne:
 • Spełnianie wymogów określonych w  ustawie o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1282 z. późn. zm.) dla stanowisk urzędniczych.
 • Wykształcenie wyższe I lub II stopnia w  rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
 • Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office.
 • Umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy.
 • Zdolność pracy pod presją czasu i terminu.
 • Jest obywatelem polskim.
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Komunikatywność, dokładność, dobra organizacja pracy i umiejętność współpracy z innymi współpracownikami, komórkami organizacyjnymi.
 • Mile widziana znajomość zagadnień finansowo-księgowych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które jest przeprowadzony nabór:
 • Udzielanie informacji o ofercie szkoleniowej, aktualnych działaniach Placówki i Ośrodka w  zakresie podejmowanych przedsięwzięć i inicjatyw.
 • Prowadzenie kasy MCDN Ośrodek w  Nowym Sączu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustalonymi w  MCDN zasadami rachunkowości, w  szczególności:
  – przyjmowanie wpłat od uczestników doskonalenia
  – dokonywanie wpłat na konto środków finansowych w  banku
  – sporządzanie raportów kasowych i eksportowanie do MCDN
 • Wystawianie faktur VAT, not oraz korekt.
 • Monitorowanie wpływów należności za doskonalenie od uczestników szkoleń.
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań o dochodach finansowych uzyskanych z realizacji form doskonalenia.
 • Prowadzenie ewidencji odpłatności, sporządzanie kosztorysów form oraz dokonywanie ich rozliczeń.
 • Przesyłanie do MCDN wniosków o umowy oraz sporządzanie umów o dzieło oraz umów zleceń.
 • Współpraca z kierownikami i kadrą prowadzącą podczas organizacji i realizacji form.
 • Sporządzanie dokumentacji do ZUS:
 • RP7 – do uzyskania świadczeń emerytalnych pracownika sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych z ZUS.
 • Wprowadzanie informacji o organizowanych formach doskonalenia i doradztwa do Systemu Rezerwacji Szkoleń oraz zamieszczanie informacji o bieżącej ofercie szkoleniowej na stronie internetowej.
 • Monitorowanie w  Systemie Rezerwacji Szkoleń wpływających zgłoszeń na formy doskonalenia i dokształcania.
 • Przygotowywanie i organizowanie wysyłki korespondencji związanej z organizacją doskonalenia i dokształcania.
 • Obsługa konferencji organizowanych przez Ośrodek i spotkań promujących działania placówki.
 • Wprowadzanie danych z ankiet ewaluacyjnych do arkuszy, w  tym arkuszy zbiorczych oraz przygotowanie danych z arkuszy do sprawozdania z ewaluacji form doskonalenia.
 • Stała współpraca z komórkami organizacyjnymi w  MCDN i Ośrodkach.
 • Przygotowanie postępowań o zamówienie publiczne i udział w  przeprowadzeniu postępowań.
 • Gromadzenie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w  ramach obowiązków wynikających z zatrudnienia na stanowisku pracy oraz przepisów prawa.
 1. Warunki pracy na danym stanowisku:
  a) biurowa z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera. Praca wykonywana przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. w  czasie pracy konieczność przemieszczania się w  celach służbowych między pokojami i piętrami w  obrębie miejsca pracy oraz z koniecznością sporadyczną wyjazdów w  teren celach służbowych.
  b) Praca związana z samodzielnym dojazdem i wejściem do budynku.
  c) w  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  MCDN, w  rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
  c) Siedziba MCDN nie posiada windy natomiast jest podjazd dla osoby na wózku inwalidzkim.
  d) Pomieszczenie higieniczno – sanitarne dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Platforma dla przemieszczenia wózka inwalidzkiego znajduje się
  w  siedzibie Placówki (na parterze), przy ul. Lubelskiej 23 w  Krakowie.5. Wymagane dokumenty:a) życiorys (CV);
  b) list motywacyjny;
  c) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy: (https://mcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Kwestionariusz_osobowy.doc);
  d) kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;
  e) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności (świadectwa pracy potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a
  w przypadku trwającego stosunku pracy – zaświadczenie o zatrudnieniu celem potwierdzenia stażu pracy);
  f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust.3 pkt ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282);
  g) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych zgodnie z art.6 ust.pkt.2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 ( tj. Dz.U. z 2019 poz. 1282);
  h) Oświadczenie, że cieszy się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art.6 ust.3 pkt.3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r ( tj. z Dz.U z 2019 r. poz. poz.1282.);
  i) oświadczenie, że „wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282.)”.
  j) oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w  przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
  k) oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, iż dane osobowe: wymienione w  art. 2211 KP oraz wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w  celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

inne:
– kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w  przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w  zatrudnieniu w  przypadku, gdy znajdzie się w  gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w  zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista/referent ds. organizacji form doskonalenia – Nowy Sącz” w  Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w  siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Sekretariat Główny, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23 do dnia 16 listopada 2021 r. /liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska. pl/bip/um.

Wszystkie dokumenty wymienione w  punkcie 5 (od a  do c i od f do k) muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery telefonów i adresy e – mailowe ) podane w  dokumentach aplikacyjnych.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w  Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w  związku z udziałem w  procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w  zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące, od dnia zakończenia rekrutacji w  związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

Informujemy, że:

Pana/Pani dane osobowe wskazane w  Kodeksie pracy lub w  innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w  oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w  rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w  rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w  zgłoszeniu rekrutacyjnym także w  celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. w  tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w  oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w  postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w  tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.

 

arrow
Facebook
YouTube