13.07.2020     Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61.

07-2020 Konkurs na wolne stanowisko pracy – „NAUCZYCIELA KONSULTANTA ds. PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH”

28.07.2020 r.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA  KONKURS NA WOLNE STANOWISKO
NAUCZYCIELA KONSULTANTA ds. PRZEDMIOTÓW  ZAWODOWYCH

 

Ważna uwaga:   zatrudnienie od dnia 01 grudnia 2020 roku

 

Miejsce pracy: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek  w Nowym Sączu, 33-300  Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61.

 

 

 1. Wymagania konieczne:

 

 • Spełnianie wymogów określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

– Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ( art. 9, ust. 1 i 2)

 • Spełnienie wymogów określonych w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli   
  w § 3 ust. 1 i 2
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym
  z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie
  pedagogiczne lub
 • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

lub

studia pierwszego stopnia  na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w

przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczanego
przedmiotu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

 • Stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • Udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej
 • Zdolność analitycznego myślenia, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
 • Systematyczność i operatywność
 • Kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

 

 1. Wymagania pożądane:

 

 • Umiejętność poprawnego formułowania pism.

 

 1. Główne obowiązki:

Do obowiązkowych zadań nauczyciela konsultanta należy:

 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek w zakresie doskonalenia zawodowego.
 • Planowanie, organizowanie i realizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placó
 • Udzielanie konsultacji.
 • Organizowanie i prowadzenie form doskonalenia, w tym wspomagania szkół, warsztatów, seminariów, wykładów, konferencji, sieci współpracy i samokształcenia, szkoleń zespołów nauczycieli o tematyce wynikającej ze specyfiki nauczanych przedmiotów lub wynikającej z ogólnej i aktualizowanej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela konsultanta.
 • Organizowanie działań wspierających rozwój i awans zawodowy nauczycieli.
 • Realizowanie bieżących zadań MCDN.
 • Udział w szkoleniach wewnętrznych organizowanych dla konsultantów
  oraz szkoleniach zewnętrznych w ramach własnego rozwoju zawodowego.
 • Promowanie działań MCDN w środowisku oświatowym.
 • Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi i innymi partnerami wspomagającymi doskonalenie
  zawodowe nauczycieli.
 • Publikowanie materiałów i artykułów.
 • Opracowywanie oferty szkoleń zaspokajającej bieżące potrzeby nauczycieli.
 • Pozyskiwanie do współpracy z MCDN trenerów specjalistów z różnych dziedzin.
 • Współpraca z nauczycielami – doradcami metodycznymi w zakresie realizacji oferty
  edukacyjnej MCDN.
 • Udział w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej MCDN oraz praca w zespołach
  zadaniowych/problemowych.
 • Wykonywanie innych powierzonych zadań przez przełożonego zgodnie ze swoimi
  kwalifikacjami i kompetencjami.

 

 1. Wymagane dokumenty
 • CV i list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy kandydata do pracy; (http://bip.malopolska.pl/pobierz/152265.html),
 • kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie innych dodatkowych dokumentów  potwierdzających posiadane kompetencje                     i umiejętności (świadectwa pracy, ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne), potwierdzające kwalifikacje na stanowisku pracy,
 • oświadczenie, że „wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych                    w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą                  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260.)”,
 • oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
 • oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, iż dane osobowe: wymienione w art. 221  KP oraz wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej                 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. przedmiotów zawodowych” w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w  siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Kancelaria, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23 do dnia 30 września 2020 r. / liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska. pl/bip/um oraz na tablicy informacyjnej
  w siedzibie MCDN i Ośrodka w Nowym Sączu .
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych
  z konkursem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 • Złożonych dokumentów Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nie zwraca. Kandydaci spełniający wymagania formalne  o dalszych czynnościach związanych
  z konkursem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery telefonów i adresy  e – mailowe ) podane w dokumentach aplikacyjnych.
 • Mając na  uwadze  przepisy  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia 27  kwietnia  2016  roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/45/WE (dalej    „RODO”)    oraz    przepisy    obowiązującego    Kodeksu    pracy,    uprzejmie    informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące , od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
 • Informujemy, że:
 • Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także
  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub
  z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.
 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.

 

 

 

arrow
Facebook
YouTube