08.10.2019     Kraków

Specjalista ds. zamówień publicznych 1 osoba/ 1 etat

08.10.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH   NABORU na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. zamówień publicznych – 1,0  etat   w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, informujemy, że na wyżej wymienione  stanowisko z ogłoszenia z dnia 11 lipca 2019 r. nikt nie został wybrany – konkurs został nie rozstrzygnięty.


11.07.2019 r.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków,

ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy –   specjalista ds. zamówień publicznych 1 osoba/ 1 etat

 

Miejsce pracy: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23

 1. Wymagania konieczne:

 Spełnianie wymogów określonych w ustawie o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 1260) dla stanowisk urzędniczych

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne lub prawnicze)
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych z aktami wykonawczymi
 • Udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego
 • Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Zdolność analitycznego myślenia, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
 • Systematyczność i operatywność
 • Umiejętność poprawnego formułowania pism
 • Kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
 1. Wymagania pożądane:

 Znajomość sposobu funkcjonowania podmiotów budżetowych

 • Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich i innych środków pomocowych
 1. Główne obowiązki:
 • Koordynacja obiegu dokumentów wynikających z realizacji procedur zakupowych obowiązujących w MCDN.
 • Opracowywanie rocznych planów zamówień.
 • Wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w tym przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Udział w pracach zespołów analizujących szczególne zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków zewnętrznych np. UE.
 • Prowadzenie korespondencji związanej z postępowaniami przetargowymi, w tym również korespondencji wynikającej z procedur odwoławczych.
 • Ocena formalno-prawna składanych ofert oraz udział w weryfikacji prawidłowości
  i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzanej w postępowaniach przetargowych.
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej, w tym zapewnienie organizacyjno-kancelaryjne prac komisji.
 • Wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i zawieraniem umów
  z dostawcami materiałów i usług oraz umów dotyczących robót budowlanych.
 • Prowadzenie ewidencji postępowań i umów, dla których nie stosujemy przepisów ustawy.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 • Archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień dokonywanych
  w MCDN.
 1. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem urządzeń  biurowych oraz komputera. Praca wykonywana przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. W czasie pracy konieczność przemieszczania się w celach służbowych między pokojami i piętrami w obrębie miejsca   pracy oraz może również wystąpić  konieczność wyjazdów w teren, w celach służbowych.

Praca związana z samodzielnym dojazdem i wejściem do budynku.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCDN, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

Siedziba MCDN oraz Ośrodki  nie posiadają wind oraz podjazdów dla osób na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz platforma dla przemieszczenia wózka inwalidzkiego znajduje się tylko w siedzibie Placówki (na parterze), przy ul. Lubelskiej 23 w Krakowie.

 

 1. Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Wymagane dokumenty
 • CV i list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy kandydata do pracy; (http://bip.malopolska.pl/pobierz/152265.html),
 • kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,
 • kserokopie innych dodatkowych dokumentów  potwierdzających posiadane kompetencje                     i umiejętności (świadectwa pracy, ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne), potwierdzające kwalifikacje na stanowisku pracy,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust.3 pkt ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.( (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260),
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta                    z pełni praw publicznych zgodnie z art.6 ust.pkt.2 ustawy o pracownikach samorządowych                  z dnia 21 listopada 2008 (Dz.U. z 2018 poz. 1260),
 • oświadczenie, że cieszy się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art.6 ust.3 pkt.3 ustawy                        o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r (Dz.U z 2018 r. poz. Poz.1260.),
 • oświadczenie, że „wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych                    w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą                  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260.)”,
 • oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
 • oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, iż dane osobowe: wymienione w art. 221  KP oraz wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej                 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 

 • Inne:
  – kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się
  w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

– kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą się ubiegać o zatrudnienie w myśl art.11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Wszystkie inne dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.

 

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do spraw zamówień  publicznych”
  w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w  siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Kancelaria, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23 do dnia 23 sierpnia 2019 r. / liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska. pl/bip/um oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MCDN.
 • Wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 7 muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Złożonych dokumentów Małopolskie Centrum Kandydaci spełniający wymagania formalne  o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery telefonów i adresy  e – mailowe ) podane w dokumentach aplikacyjnych.

 

 • Mając na  uwadze  przepisy  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia 27  kwietnia  2016  roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/45/WE (dalej    „RODO”)    oraz    przepisy    obowiązującego    Kodeksu    pracy,    uprzejmie    informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące , od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
 • Informujemy, że:
 • Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także
  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub
  z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.
 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.

 

 

 

arrow
Facebook
YouTube