28.06.2022     Nowy Sącz

28-06-2022 KONKURS NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIELA KONSULTANTA ds. JĘZYKA POLSKIEGO – 1 etat/1 osoba

24.08.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKACH   NABORU na wolne stanowisko nauczyciela konsultanta ds. języka polskiego w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ośrodku w Nowym Sącz: 1 etat/1 osoba.

Informujemy, że na wyżej wymienione stanowisko została  wybrana:

Aneta Hajduga – zam. w Nowym Sączu.

Uzasadnienie:
Komisja po dokładnym przeanalizowaniu  przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej znajomości  zagadnień niezbędnych na stanowisku nauczyciela konsultanta ds. języka polskiego w Ośrodku w Nowym Sączu zdecydowała zakończyć konkurs i wybrać  na to stanowisko Panią Anetę Hajdugę. Jest bardzo dobrym kandydatem. Posiada odpowiednie wykształcenie oraz  doświadczenie zawodowe na stanowisku nauczyciela, które gwarantuje spełnienie oczekiwań  zawartych w ogłoszeniu.


28.06.2022 r.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA  KONKURS NA WOLNE STANOWISKO  NAUCZYCIELA KONSULTANTA ds. JĘZYKA POLSKIEGO – 1 etat/1 osoba

Miejsce pracy: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek  w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61;

 1. Wymagania konieczne:

 Spełnianie wymogów określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

–  tj. z 2021r. poz. 1762 ( art. 9, ust. 1 i 2) z późniejszymi zmianami;

 • Spełnienie wymogów określonych w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli w § 3 ust.1;
 • Wykształcenie wyższe – studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z języka polskiego oraz studia podyplomowe w zakresie nauki języka polskiego jako obcego;
 • Stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • Udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej;
 • Doświadczenie w pracy z uczniami w szkole ponadpodstawowej;
 • Zdolność analitycznego myślenia, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji;
 • Systematyczność i operatywność;
 • Kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
 1. Wymagania pożądane:
 • Studia podyplomowe na kierunku diagnoza i terapia pedagogiczna.
 • Posiadanie kompetencji w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole ponadpodstawowej w połączeniu z umiejętnością podejmowania zadań związanych ze współpracą ze środowiskiem lokalnym;
 • Umiejętność łączenia ww. kompetencji z działaniami edukacyjnymi na rzecz diagnozowania i udzielania wsparcia w zakresie terapii pedagogicznej;
 1. Główne obowiązki:

Do obowiązkowych zadań nauczyciela konsultanta należy:

 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • Planowanie, organizowanie i realizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki;
 • Udzielanie konsultacji;
 • Organizowanie i prowadzenie form doskonalenia, w tym wspomagania szkół, warsztatów, seminariów, wykładów, konferencji, sieci współpracy i samokształcenia, szkoleń zespołów nauczycieli o tematyce wynikającej ze specyfiki nauczanych przedmiotów lub wynikającej z ogólnej i aktualizowanej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela konsultanta.
 • Organizowanie działań wspierających rozwój i awans zawodowy nauczycieli;
 • Realizowanie bieżących zadań MCDN;
 • Udział w szkoleniach wewnętrznych organizowanych dla konsultantów oraz szkoleniach zewnętrznych w ramach własnego rozwoju zawodowego;
 • Promowanie działań MCDN w środowisku oświatowym;
 • Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;
 • Współpraca z uczelniami wyższymi i innymi partnerami wspomagającymi doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • Publikowanie materiałów i artykułów;
 • Opracowywanie oferty szkoleń zaspokajającej bieżące potrzeby nauczycieli;
 • Pozyskiwanie do współpracy z MCDN trenerów specjalistów z różnych dziedzin;
 • Wykonywanie innych powierzonych zadań przez przełożonego.
 1. Wymagane dokumenty
 • CV
 •  list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy kandydata do pracy; (http://bip.malopolska.pl/pobierz/152265.html),
 • kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie innych dodatkowych dokumentów  potwierdzających posiadane kompetencje                     i umiejętności (świadectwa pracy, ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne), potwierdzające kwalifikacje na stanowisku pracy, oświadczenie, że „wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000) oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 • oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, iż dane osobowe: wymienione w art. 221  KP oraz wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej                 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. języka polskiego
  w  Ośrodku w Nowym Sączu”
  w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w  siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Kancelaria, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23 do dnia  15 lipca 2022 r. / liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska. pl/bip/um, stronie MCDN oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MCDN oraz w Ośrodku w Nowym Sączu.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z konkursem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 • Złożonych dokumentów Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nie zwraca. Kandydaci spełniający wymagania formalne  o dalszych czynnościach związanych z konkursem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery telefonów i adresy  e – mailowe ) podane w dokumentach aplikacyjnych.
 • Mając na  uwadze  przepisy  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia 27  kwietnia  2016  roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/45/WE (dalej    „RODO”)    oraz    przepisy    obowiązującego    Kodeksu    pracy,    uprzejmie    informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące , od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

Informujemy, że:

Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub
z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  złożonych dokumentów nie zwraca.

 

 

 

arrow
Facebook
YouTube