29.04.2021     Nowy Sącz, ul Jagiellońska 61

NAUCZYCIEL KONSULTANT ds. HISTORII

12.07.2021 r.

  INFORMACJA O WYNIKACH   NABORU na wolne stanowisko nauczyciela konsultanta ds. historii w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ośrodku w Nowym Sączu: 1 etat/1 osoba.

Informujemy, że na wyżej wymienione stanowisko został  wybrany:

Pan Andrzej Janczura – zam. Stary Sącz.

Uzasadnienie:

Komisja po dokładnym przeanalizowaniu  przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej znajomości  zagadnień niezbędnych na stanowisku nauczyciela ds. historii zdecydowała zakończyć konkurs i wybrać  na to stanowisko Pana Andrzeja Janczurę. Jest bardzo dobrym kandydatem. Posiada odpowiednie wykształcenie oraz  wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku nauczyciela, które gwarantuje spełnienie oczekiwań  zawartych w ogłoszeniu.


26.04.2021 r.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO:NAUCZYCIELA KONSULTANTA ds. HISTORII – 1 etat/1 osoba

Zatrudnienie od 01 września 2021 roku

 Miejsce pracy: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Nowym Sączu,

33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61

 1. Wymagania konieczne:
 • Spełnianie wymogów określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm. (art. 9, ust. 1)
 • Spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli w §3 ust.1
 • Wykształcenie wyższe – studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z historii

lub studia podyplomowe na kierunku Wiedza o społeczeństwie, kurs kwalifikacyjny wychowanie do życia w rodzinie

 • Stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • Udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej
 • Zdolność analitycznego myślenia, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
 • Systematyczność i operatywność
 • Kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
 1. Wymagania pożądane:
 • Posiadanie kompetencji w zakresie edukacji patriotycznej, obywatelskiej w połączeniu z umiejętnością podejmowania zadań dotyczących współpracy z szerszym środowiskiem przy wykorzystaniu jego zasobów;
 • Umiejętność łączenia w/w kompetencji z działaniami edukacyjnymi na rzecz rodziny.
 1. Główne obowiązki:

Do obowiązkowych zadań nauczyciela konsultanta należy:

 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • Planowanie, organizowanie i realizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki;
 • Udzielanie konsultacji;
 • Organizowanie i prowadzenie form doskonalenia, w tym wspomagania szkół, warsztatów, seminariów, wykładów, konferencji, sieci współpracy i samokształcenia, szkoleń zespołów nauczycieli o tematyce wynikającej ze specyfiki nauczanych przedmiotów lub wynikającej z ogólnej i aktualizowanej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela konsultanta;
 • Organizowanie działań wspierających rozwój i awans zawodowy nauczycieli;
 • Realizowanie bieżących zadań MCDN;
 • Udział w szkoleniach wewnętrznych organizowanych dla konsultantów oraz szkoleniach zewnętrznych w ramach własnego rozwoju zawodowego;
 • Promowanie działań MCDN w środowisku oświatowym;
 • Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;
 • Współpraca z uczelniami wyższymi i innymi partnerami wspomagającymi doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • Publikowanie materiałów i artykułów;
 • Opracowywanie oferty szkoleń zaspokajającej bieżące potrzeby nauczycieli;
 • Pozyskiwanie do współpracy z MCDN trenerów specjalistów z różnych dziedzin;
 • Wykonywanie innych powierzonych zadań przez przełożonego.
 1. Wymagane dokumenty
 • CV i list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy kandydata do pracy (http://mcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/Kwestionariusz_osobowy.doc)
 • kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności (świadectwa pracy, ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne), potwierdzające kwalifikacje na stanowisku pracy,
 • oświadczenie, że „wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260.)”,
 • oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
 • oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, iż dane osobowe: wymienione w art. 221 KP oraz wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. historii Ośrodek w Nowym Sączu” w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Sekretariat, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23 do dnia 31 maja 2021 r. / liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska. pl/bip/um, stronie MCDN oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MCDN.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z konkursem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Złożonych dokumentów Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nie zwraca. Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z konkursem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery telefonów i adresy e – mailowe) podane w dokumentach aplikacyjnych.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące, od dnia zakończenia rekrutacji w związku z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

Informujemy, że:

Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. w tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub
z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.