07.01.2019     Kraków

Konkurs na wolne stanowisko pracy – do spraw personalnych – 1 etat

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA   NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – do spraw personalnych – 1 etat

Miejsce pracy: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23.

Wymagania niezbędne:

 1. spełnianie wymogów określonych w ustawie o pracownikach samorządowych z dnia
  21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 902) dla stanowisk urzędniczych;
 2. wykształcenie minimum średnie;
 3. doświadczenie zawodowe;
 4. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office;
 5. znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, Kodeksu pracy i innych aktów prawnych związanych z prawem pracy;
 6. umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;
 7. umiejętność interpretacji przepisów prawa z obszaru merytorycznego stanowiska pracy;
 8. znajomość obsługi programu kadrowego, płatnika
 9. zdolność pracy pod presją czasu i terminu.

 

Wymagania dodatkowe
(będące przedmiotem oceny)

 1. mile widziane wykształcenie wyższe,
 2. mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku w jednostce oświatowej,
 3. komunikatywność, dokładność, dobra organizacja pracy i umiejętność współpracy.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 1. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 2. zakładanie i prowadzenie akt osobowych;
 3. współudział w przygotowaniu rocznego planu urlopów;
 4. rozliczanie urlopów wypoczynkowych;
 5. współudział w realizacji zadań dot. spraw socjalnych;
 6. kierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne;
 7. przygotowywanie sprawozdań statystycznych, analiz i informacji kadrowych;
 8. prowadzenie ewidencji chorobowej, urlopów i innych nieobecności;
 9. prowadzenie spraw personalnych związanych ze świadczeniami emerytalno- rentowymi;
 10. przestrzeganie obowiązującego w MCDN Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania;
 11. udział w opracowywaniu regulaminów związanych z wykonywaniem zadań
  na stanowisku;
 12. archiwizowanie dokumentów.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Praca biurowa z wykorzystaniem urządzeń  biurowych oraz komputera. Praca wykonywana przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. W czasie pracy konieczność przemieszczania się w celach służbowych między pokojami i piętrami w obrębie miejsca   pracy oraz może również wystąpić  konieczność wyjazdów w teren, w celach służbowych.
 2. Praca związana z samodzielnym dojazdem i wejściem do budynku. W pomieszczeniach pracy wąskie przejścia i dojścia.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCDN, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

Siedziba MCDN oraz Ośrodki  nie posiadają wind oraz podjazdów dla osób na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz platforma dla przemieszczenia wózka inwalidzkiego znajduje się tylko w siedzibie Placówki (na parterze), przy ul. Lubelskiej 23 w Krakowie.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy kandydata do pracy; (http://bip.malopolska.pl/pobierz/152265.html),
 4. kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,
 5. kserokopie innych dodatkowych dokumentów  potwierdzających posiadane kompetencje
  i umiejętności (świadectwa pracy, ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne), potwierdzające kwalifikacje na stanowisku pracy,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust.3 pkt ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.( (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260)
 7. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych zgodnie z art.6 ust.pkt.2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 (Dz.U. z 2018 poz. 1260);
 8. Oświadczenie, że cieszy się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art.6 ust.3 pkt.3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r (Dz.U z 2018 r. poz. Poz.1260.);
 9. oświadczenie, że „wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260.)”.
 10. oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 11. oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, iż dane osobowe: wymienione w art. 221 1 KP oraz wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

inne:

 1. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą się ubiegać o zatrudnienie w myśl art.11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Wszystkie inne dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw personalnych w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w  siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Kancelaria, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23 do dnia 21 stycznia 2019 r./ liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska. pl/bip/umoraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MCDN.

Wszystkie  dokumenty wymienione w punkcie 7 (od 1 do 3 i od 6 do 11) muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne  o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Złożonych dokumentów Małopolskie Centrum Kandydaci spełniający wymagania formalne  o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery telefonów i adresy  e – mailowe ) podane w dokumentach aplikacyjnych.

Mając  na uwadze  przepisy  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679  z  dnia 27  kwietnia  2016 roku  w  sprawie ochrony  osób  fizycznych w  związku  z przetwarzaniem  danych osobowych  i  w sprawie swobodnego  przepływu  takich danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/45/WE (dalej    „RODO”)   oraz    przepisy    obowiązującego    Kodeksu   pracy,    uprzejmie    informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące , od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

Informujemy, że:

Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub
z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  złożonych dokumentów nie zwraca.

arrow
Facebook
YouTube