05.11.2021     Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1, 31-131 Kraków

Nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista/referent ds. organizacji form doskonalenia

22.11.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista/referent ds. organizacji form doskonalenia

z dnia 03.11.2021 r. w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Informujemy, że na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

Pani Małgorzata Strzałka – zam. Kraków

Uzasadnienie:

Komisja po dokładnym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu z kandydatkami rozmów kwalifikacyjnych, dotyczących znajomości zagadnień niezbędnych na stanowisku specjalista/referent ds. organizacji form doskonalenia, zdecydowała zakończyć konkurs i wybrać Panią Małgorzatę Strzałkę na w/w stanowisko. Kandydatka została wysoko oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji. Posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe na tym stanowisku, które gwarantuje spełnienie oczekiwań zawartych w ogłoszeniu.


03.11.2021 r.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Specjalista/referent ds. organizacji form doskonalenia

Miejsce pracy: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Krakowie,
ul. Garbarska 1, 31-131 Kraków.

Wymiar etatu: 1,0 (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo)

Liczba stanowisk: 1   

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością jej przedłużenia.

 1. Wymagania konieczne:
 • Spełnianie wymogów określonych w ustawie o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1282 z. późn. zm.) dla stanowisk urzędniczych.
 • Wykształcenie średnie.
 • Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office.
 • Umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy.
 • Zdolność pracy pod presją czasu i terminu.
 • Jest obywatelem polskim.
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Komunikatywność, dokładność, dobra organizacja pracy i umiejętność współpracy.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które jest przeprowadzony nabór:
 • Udzielanie informacji o ofercie szkoleniowej, aktualnych działaniach Placówki i Ośrodka w zakresie podejmowanych przedsięwzięć i inicjatyw.
 • Prowadzenie czynności związanych z procesem rekrutacji uczestników form doskonalenia.
 • Weryfikacja zgłoszeń na formy doskonalenia, ewentualny kontakt z klientem w celu dokonania korekty w formularzu zgłoszeniowym.
 • Prowadzenie z klientami korespondencji dotyczącej form doskonalenia, szczególnie informowanie uczestników o miejscu i terminie szkolenia, zgodnie z obowiązującymi w Ośrodku zasadami.
 • Prowadzenie baz danych zgodnie z potrzebami Placówki.
 • Współpraca z kierownikami form podczas organizacji i realizacji form doskonalenia.
 • Informowanie kierownika DDD o liczbie zgłoszeń na planowane do uruchomienia formy, szczególnie bezpośrednio przed planowaną datą ich uruchomienia.
 • Przygotowywanie dokumentacji organizowanej formy doskonalenia.
 • Wprowadzanie danych z arkuszy ewaluacyjnych do arkuszy elektronicznych, drukowanie zestawień zbiorczych dla kierownika formy.
 • Wypisywanie i wydawanie świadectw, zaświadczeń, potwierdzeń dla uczestników szkoleń i prowadzenie rejestrów tychże dokumentów.
 • Przygotowywanie i wydawanie duplikatów świadectw i zaświadczeń.
 • Prowadzenie rejestrów realizowanych form doskonalenia w danym roku szkolnym oraz form prowadzonych przez doradców metodycznych.
 • Prowadzenie rejestrów pism związanych z organizacją doskonalenia i dokształcania zgodnie z obowiązującym systemem kancelaryjnym.
 • Gromadzenie danych niezbędnych do monitorowania oraz analizowania działalności dydaktycznej Ośrodka oraz sporządzanie bieżących, okresowych. rocznych sprawozdań i analiz na potrzeby Placówki.
 • Podejmowanie działań promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością statutową Ośrodka.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka oraz Placówki.
 • Gromadzenie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w ramach obowiązków wynikających z zatrudnienia na stanowisku pracy oraz przepisów prawa.
 1. Warunki pracy na danym stanowisku:
 1. biurowa z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera. Praca wykonywana przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. w czasie pracy konieczność przemieszczania się  w celach służbowych między pokojami i piętrami w obrębie miejsca pracy oraz  z koniecznością sporadyczną wyjazdów w teren celach służbowych. Praca związanaz samodzielnym dojazdem i wejściem do budynku.
 2. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCDN, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
  Siedziba MCDN nie posiada windy natomiast jest podjazd dla osoby na wózku inwalidzkim. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Platforma dla przemieszczenia wózka inwalidzkiego znajduje się w siedzibie Placówki (na parterze), przy ul. Lubelskiej 23 w Krakowie.
 1. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy: (https://mcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Kwestionariusz_osobowy.doc);

d) kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;

e) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności (świadectwa pracy potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a
w przypadku trwającego stosunku pracy – zaświadczenie o zatrudnieniu celem potwierdzenia stażu pracy);

f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust.3 pkt ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282);

g) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych zgodnie z art.6 ust.pkt.2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 ( tj. Dz.U. z 2019 poz. 1282);

h) Oświadczenie, że cieszy się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art.6 ust.3 pkt.3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r ( tj. z Dz.U z 2019 r. poz. poz.1282.);

i) oświadczenie, że „wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282.)”.

j) oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

k) oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, iż dane osobowe: wymienione w art. 2211 KP oraz wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

inne:
– kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista/referent ds. organizacji form doskonalenia – Kraków” w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Sekretariat Główny, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23 do dnia 17 listopada 2021 r. /liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska. pl/bip/um.

Wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 5 (od a do c i od f do k) muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery telefonów i adresy e – mailowe) podane w dokumentach aplikacyjnych.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

Informujemy, że:

Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. w tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.

arrow
Facebook
YouTube