14.01.2021     Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Saczu, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – do spraw organizacji form doskonalenia – 1 etat / 1 osoba

02.02.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacji form doskonalenia – 1,0 etat/1osoba w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (miejsce pracy: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu) Informujemy, że na wyżej wymienione stanowisko z ogłoszenia z dnia 14 stycznia

2021 roku została wybrana

Pani Agnieszka Marszał – Jabłońska – zam. Mała Wieś.

Uzasadnienie:

Komisja po dokładnym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych, dotyczących znajomości zagadnień niezbędnych na stanowisku do spraw organizacji form doskonalenia, zdecydowała zakończyć konkurs i wybrać Panią Agnieszkę Marszał Jabłońską na to stanowisko. Jest ona dobrym kandydatem na to stanowisko, bowiem została wysoko oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji. Posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które gwarantuje spełnienie oczekiwań zawartych w ogłoszeniu.


14.01.2021 r.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie, ul Lubelska 23, 30-003 Kraków, ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – do spraw organizacji form doskonalenia – 1etat / 1osobę

Miejsce pracy: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Nowym Sączu, ul Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz

 1. Wymagania niezbędne:
 • spełnianie wymogów określonych w ustawie o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1282 z. późn. zm.) dla stanowisk urzędniczych;
 • wykształcenie minimum średnie;
 • doświadczenie zawodowe;
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office;
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;
 • zdolność pracy pod presją czasu i terminu.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane wykształcenie wyższe,
 • komunikatywność, dokładność, dobra organizacja pracy i umiejętność współpracy z innymi współpracownikami, komórkami organizacyjnymi.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Udzielanie informacji o ofercie szkoleniowej, aktualnych działaniach Placówki i Ośrodka w zakresie podejmowanych przedsięwzięć i inicjatyw.

2. Prowadzenie kasy MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustalonymi w MCDN zasadami rachunkowości.

3. Prowadzenie kasy MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustalonymi w MCDN zasadami rachunkowości, w szczególności:

 • przyjmowanie wpłat od uczestników doskonalenia
 • dokonywanie wpłat na konto środków finansowych w banku
 • sporządzanie raportów kasowych i eksportowanie do MCDN

4. Wystawianie faktur VAT, not oraz korekt.

5. Monitorowanie wpływów należności za doskonalenie od uczestników szkoleń.

6. Sporządzanie okresowych sprawozdań o dochodach finansowych uzyskanych z realizacji form doskonalenia.

7. Prowadzenie ewidencji odpłatności, sporządzanie kosztorysów form oraz dokonywanie ich rozliczeń.

8. Przesyłanie do MCDN wniosków o umowy oraz sporządzanie umów o dzieło oraz umów zleceń.

9. Współpraca z kierownikami i kadrą prowadzącą podczas organizacji i realizacji form.

10. Sporządzanie dokumentacji do ZUS:

 • RP7 – do uzyskania świadczeń emerytalnych pracownika
 • sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych z ZUS.

11. Wprowadzanie informacji o organizowanych formach doskonalenia i doradztwa do Systemu Rezerwacji Szkoleń oraz zamieszczanie informacji o bieżącej ofercie szkoleniowej na stronie internetowej.

12. Monitorowanie w Systemie Rezerwacji Szkoleń wpływających zgłoszeń na formy doskonalenia i dokształcania.

13. Przygotowywanie i organizowanie wysyłki korespondencji związanej z organizacją doskonalenia i dokształcania.

14. Obsługa konferencji organizowanych przez Ośrodek i spotkań promujących działania placówki.

15. Wprowadzanie danych z ankiet ewaluacyjnych do arkuszy, w tym arkuszy zbiorczych oraz przygotowanie danych z arkuszy do sprawozdania z ewaluacji form doskonalenia.

16. Stała współpraca z komórkami organizacyjnymi w MCDN i Ośrodkach.

17. Przygotowanie postępowań o zamówienie publiczne i udział w przeprowadzeniu postępowań.

18. Gromadzenie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.

19 Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w ramach obowiązków wynikających z zatrudnienia na stanowisku pracy oraz przepisów prawa.

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:
  Praca biurowa z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera. Praca wykonywana przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. w czasie pracy konieczność przemieszczania się w celach służbowych między pokojami i piętrami w obrębie miejsca pracy oraz może również wystąpić konieczność wyjazdów w teren, w celach służbowych. Praca związana z samodzielnym dojazdem i wejściem do budynku.
 2. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCDN, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
  Siedziba MCDN oraz Ośrodek nie posiadają wind oraz podjazdów dla osób na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz platforma dla przemieszczenia wózka inwalidzkiego znajduje się tylko w siedzibie Placówki (na parterze), przy ul Lubelskiej 23 w Krakowie.
 3. Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy; http://bip.malopolska.pl/pobierz/152265.html),

d) kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,

e) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności (świadectwa pracy, ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne), potwierdzające kwalifikacje na stanowisku pracy,

f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust.3 pkt ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.( (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)

g) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych zgodnie z art.6 ust.pkt.2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 (Dz.U. z 2019 poz. 1282);

h) Oświadczenie, że cieszy się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art.6 ust.3 pkt.3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r (Dz.U z 2018 r. poz. Poz.1260);

i) oświadczenie, że „wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282.)”.

j) oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

k) oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, iż dane osobowe: wymienione w art.2211KP oraz wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

inne:
– kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

– kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą się ubiegać o zatrudnienie w myśl art.11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Wszystkie inne dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw organizacji form doskonalenia w Nowym Sączu”. w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Sekretariat Główny, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul Lubelska 23 do 25 stycznia 2021 r. /liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska. pl/bip/um oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MCDN.

Wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 7 (od a do c i od f do k) muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Złożonych dokumentów Małopolskie Centrum Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery telefonów i adresy e – mailowe ) podane w dokumentach aplikacyjnych.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

Informujemy, że:

Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. w tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.

arrow
Facebook
YouTube