23.09.2020     Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23

Konkurs na wolne stanowisko nauczyciela konsultanta Specjalności: informatyka, chemia, fizyka, matematyka, biologia, plastyka, język polski, historia, geografia, język obcy, przedmioty zawodowe 1 etat / 1 osoba

Kraków, dn. 29.12.2020r.

Informacja do ogłoszenia z dnia 16.09.2020r. na wolne stanowisko: nauczyciela konsultanta – ds. edukacji wczesnoszkolnej

Na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

Pani Joanna Niedziałek – zam. w Krakowie

Uzasadnienie wyboru:

Komisja po dokładnym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu z kandydatką rozmowy kwalifikacyjnej, zdecydowała się wybrać Panią Joannę Niedziałek na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. edukacji wczesnoszkolnej. Wybrana kandydatka została wysoko oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji, ze względu na odpowiednie wykształcenie, wiedzę merytoryczną oraz kompetencje, które gwarantują spełnienie oczekiwań zawartych w ogłoszeniu.


Kraków, dn. 29.12.2020r.

Informacja do ogłoszenia z dnia 16.09.2020r. na wolne stanowisko: nauczyciela konsultanta – ds. przedmiotów zawodowych

Na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

Pani Sylwia Urbańska – zam. w Nowym Sączu

Uzasadnienie wyboru:

Komisja po dokładnym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu z kandydatką rozmowy kwalifikacyjnej, zdecydowała się wybrać Panią Sylwię Urbańską na stanowisko nauczyciela konsultanta – ds. przedmiotów zawodowych. Wybrana kandydatka została wysoko oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji, ze względu na odpowiednie wykształcenie, wiedzę merytoryczną oraz kompetencje, które gwarantują spełnienie oczekiwań zawartych w ogłoszeniu.


16.09.2020 r.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO
NAUCZYCIELA KONSULTANTA

Specjalności: informatyka, chemia, fizyka, matematyka, biologia, plastyka, język polski, historia, geografia, język obcy, przedmioty zawodowe, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna.

1 etat / 1 osoba

Miejsce pracy: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – do wyboru jedna z lokalizacji:

 • Ośrodek w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 1;
 • Ośrodek w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 30;
 • Ośrodek w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Bema 4;
 • Ośrodek w Nowym Sączu; 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61.
 1. Wymagania konieczne:
 • Spełnianie wymogów określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 (art. 9, ust. 1 i 2)
 • Spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 p. 1575 § 3 ust.1 z późn. zm.)
 • Wykształcenie wyższe – studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie (jednej z wymienionych specjalności);
 • Stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • Udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej;
 • Zdolność analitycznego myślenia, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji;
 • Systematyczność i operatywność;
 • Kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
 1. Wymagania pożądane:
 • Umiejętność poprawnego formułowania pism.
 1. Główne obowiązki:

Do obowiązkowych zadań nauczyciela konsultanta należy:

 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • Planowanie, organizowanie i realizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki;
 • Udzielanie konsultacji;
 • Organizowanie i prowadzenie form doskonalenia, w tym wspomagania szkół, warsztatów, seminariów, wykładów, konferencji, sieci współpracy i samokształcenia, szkoleń zespołów nauczycieli o tematyce wynikającej ze specyfiki nauczanych przedmiotów lub wynikającej z ogólnej i aktualizowanej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela konsultanta.
 • Organizowanie działań wspierających rozwój i awans zawodowy nauczycieli;
 • Realizowanie bieżących zadań MCDN;
 • Udział w szkoleniach wewnętrznych organizowanych dla konsultantów oraz szkoleniach zewnętrznych w ramach własnego rozwoju zawodowego;
 • Promowanie działań MCDN w środowisku oświatowym;
 • Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;
 • Współpraca z uczelniami wyższymi i innymi partnerami wspomagającymi doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • Publikowanie materiałów i artykułów;
 • Opracowywanie oferty szkoleń zaspokajającej bieżące potrzeby nauczycieli;
 • Pozyskiwanie do współpracy z MCDN trenerów specjalistów z różnych dziedzin;
 1. Wymagane dokumenty
 • CV i list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy kandydata do pracy; (http://bip.malopolska.pl/pobierz/152265.html),
 • kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności (świadectwa pracy, ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne), potwierdzające kwalifikacje na stanowisku pracy,
 • oświadczenie, że „wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000);
 • oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
 • oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, iż dane osobowe: wymienione w art. 221 KP oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko nauczyciela konsultanta – wybrany Ośrodek” w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Sekretariat, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23 do dnia 30.11.2020 r. /liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska. pl/bip/um , na tablicy informacyjnej w siedzibie MCDN oraz we wszystkich podległych Ośrodkach.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych
z konkursem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Złożonych dokumentów Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nie zwraca.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

Informujemy, że:

Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. w tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub
z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.