24.11.2021     Do wyboru przez kandydatów: • MCDN: 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23 • MCDN Ośrodek w Krakowie: 31-131 Kraków, ul. Garbarska 1 • MCDN Ośrodek w Nowym Sączu: 33-300 Nowy Sącz, ul Jagiellońska 61 • MCDN Ośrodek w Oświęcimiu: 32-600Oświęcim, ul. Bema 4 • MCDN Ośrodek w Tarnowie: 33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 30

Nabór na wolne stanowisko pracy: Psycholog w Projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna – Nowy Model Edukacji”

Kraków, dn. 02.02.2022 r.

Informacja do ogłoszenia z dnia 24.11.2021 roku o wynikach naboru na wolne stanowisko: Psycholog w Projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna – Nowy Model Edukacji” w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani:

Anna Wróbel – zam. Kraków

Uzasadnienie wyboru:

Komisja po dokładnym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu z kandydatką rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej znajomości zagadnień niezbędnych na stanowisku psychologa, zdecydowała się zakończyć konkurs i wybrać Panią Annę Wróbel. W/w kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, które gwarantuje spełnienie oczekiwań zawartych w ogłoszeniu.


Kraków, 24.11.2021 r. – II NABÓR

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków
OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO:
Psycholog w Projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna – Nowy Model Edukacji”
Wymiar etatu: możliwość zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
Liczba etatów łączna: 5,0
Rodzaj umowy: czas określony: w okresie od grudnia 2021 r. do czerwca 2023 r.
1. Miejsce pracy do wyboru przez kandydatów:
• MCDN: 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23
• MCDN Ośrodek w Krakowie: 31-131 Kraków, ul. Garbarska 1
• MCDN Ośrodek w Nowym Sączu: 33-300 Nowy Sącz, ul Jagiellońska 61
• MCDN Ośrodek w Oświęcimiu: 32-600Oświęcim, ul. Bema 4
• MCDN Ośrodek w Tarnowie: 33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 30
2. Wymagania konieczne:
• Spełnianie wymogów określonych w ustawie o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1282) dla stanowisk urzędniczych.
• Spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 08 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ( tj.: Dz.U z 2019 r. poz.1026).
• Posiada prawo do wykonywania zawodu psychologa
• Uzyskał/a w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczpospolitej Polskiej.
• Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
• Włada polskim językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa.
• Posiada minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku psychologa.
3. Wymagania dodatkowe:
• Punktualność, odpowiedzialność, wysoka empatia i kultura osobista.
• Dobra organizacja pracy, terminowość.
• Komunikatywność, odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów.
• Mile widziane doświadczenie na stanowisku psychologa w szkole, poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej placówce oświatowej.
• Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
• Dodatkowym atutem będzie ukończony kurs psychoterapii lub dodatkowa specjalizacja.
4. Główne obowiązki:
• Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli (m.in. z takich obszarów jak: rozpoznawanie uczuć, emocji, interwencja kryzysowa, zdrowie psychiczne uczniów, mediacje szkolne, profilaktyka zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży itp.).
• Prowadzenie dyżuru, którego celem jest bezpośrednie wsparcie nauczycieli i pośrednie uczniów w sytuacji kryzysu, problemów emocjonalnych, zaburzeń psychicznych.
• Poradnictwo on-line mające na celu połączyć osobę potrzebującą pomocy psychologicznej z instytucjami, specjalistami, którzy takiej pomocy udzielają.
• Indywidualna praca z nauczycielami.
5. Warunki pracy na danym stanowisku:
Praca biurowa z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera. Praca wykonywana przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. w czasie pracy konieczność przemieszczania
się w celach służbowych między pokojami i piętrami w obrębie miejsca pracy oraz z koniecznością wyjazdów w teren, w celach służbowych. Praca związana z samodzielnym dojazdem i wejściem do budynku.
6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCDN, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
Siedziba MCDN oraz Ośrodki nie posiadają wind (jest tylko w Ośrodku w Oświęcimiu) oraz podjazdów dla osób na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz platforma dla przemieszczenia wózka inwalidzkiego znajduje się tylko w siedzibie Placówki (na parterze), przy ul. Lubelskiej 23 w Krakowie.
Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
7. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy: (https://mcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/Kwestionariusz_osobowy.doc);
d) kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;
e) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności (świadectwa pracy, ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne), potwierdzające kwalifikacje na stanowisku pracy;
f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust.3 pkt ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
g) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych zgodnie z art.6 ust.pkt.2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 ( tj. Dz.U. z 2019 poz. 1282);
h) Oświadczenie, że cieszy się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art.6 ust.3 pkt.3 ustawy
o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r ( tj. z Dz.U z 2019 r. poz.1282.);
i) oświadczenie, że „wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282.)”;
j) oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
k) oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, iż dane osobowe: wymienione w art. 221 §1 KP oraz wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
inne:
– kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie
się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
– kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą się ubiegać o zatrudnienie w myśl art.11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Wszystkie inne dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Psycholog w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna – Nowy Model Edukacji” w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Sekretariat, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23, do 17.12.2021 r. /liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska.pl/bip/um oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie MCDN oraz wymienionych wyżej Ośrodkach. W składanych dokumentach proszę wskazać preferowane miejsce pracy.
Wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 7 (od a do c i od f do k) muszą być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Złożonych dokumentów Małopolskie Centrum Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną
(na numery telefonów i adresy e – mailowe ) podane w dokumentach aplikacyjnych.
Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji
na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi
na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji.

Informujemy, że:
Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. w tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu
lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.

arrow
Facebook
YouTube