08.03.2021     MCDN ul. Lubelska 23

Referent/specjalista ds. kadr

22.04.2021 r.

„INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze referent/specjalista ds. kadr z dnia 03.03.2021 r.

Małopolskie Doskonalenia Nauczycieli informuje, że na wyżej wymienione stanowisko nie została wybrana żadna osoba”


03.03.2021 r.
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy:
Referent/specjalista ds. kadr
Miejsce pracy: Kraków, ul. Lubelska 23.
Wymiar etatu: 1,0 (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, w godzinach 8-16).
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością drugiej umowy na czas nieokreślony.

1. Wymagania konieczne:

• Wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz co najmniej 2-3 letni staż pracy na podobnym stanowisku;
• jest obywatelem polskim;
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
• posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• cieszy się nieposzlakowaną opinią;
• dobra znajomość obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe:

• mile widziane doświadczenie w administracji publicznej – oświatowej;
• praktyczna znajomość przepisów samorządowych, oświatowych (w tym Karty Nauczyciela), kodeksu pracy;
• biegła znajomość programu kadrowego, programu SIO, programu Płatnik pakietu Office (Word, Excel);
• samodzielność, ale również umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista;
• umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które jest przeprowadzony nabór:

• prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela;
• zakładanie i prowadzenie akt osobowych;
• współudział w przygotowaniu rocznego planu urlopów;
• rozliczanie urlopów wypoczynkowych;
• współudział w realizacji zadań dot. spraw socjalnych;
• kierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne;
• przygotowywanie sprawozdań statystycznych, analiz i informacji kadrowych;
• prowadzenie ewidencji obecności, urlopów, dni opieki i zwolnień od pracy zgodnych
z obowiązującymi przepisami prawa;
• prowadzenie SIO w zakresie spraw kadrowych;
• współudział w przeprowadzaniu ocen pracowniczych i prowadzenie ich rejestru;
• prowadzenie spraw z przygotowaniem służby przygotowawczej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;
• prowadzenie spraw personalnych związanych ze świadczeniami emerytalno- rentowymi;
• przestrzeganie obowiązującego w MCDN Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania;
• udział w opracowywaniu regulaminów związanych z wykonywaniem zadań na stanowisku;
• archiwizowanie dokumentów.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:
a. biurowa z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera. Praca wykonywana przy
oświetleniu naturalnym i sztucznym. w czasie pracy konieczność przemieszczania się
w celach służbowych między pokojami i piętrami w obrębie miejsca pracy oraz
z koniecznością sporadyczną wyjazdów w teren celach służbowych. Praca związana
z samodzielnym dojazdem i wejściem do budynku.
b. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w MCDN, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
Siedziba MCDN nie posiada windy natomiast jest podjazd dla osoby na wózku inwalidzkim.
Pomieszczenie higieniczno – sanitarne dostosowane jest dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Platforma dla przemieszczenia wózka inwalidzkiego znajduje się
w siedzibie Placówki (na parterze), przy ul. Lubelskiej 23 w Krakowie.
5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy: (http://bip.malopolska.pl/pobierz/152265.html);
d) kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;
e) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności (świadectwa pracy potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a
w przypadku trwającego stosunku pracy – zaświadczenie o zatrudnieniu celem potwierdzenia stażu pracy);
f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust.3 pkt ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282);
g) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych zgodnie z art.6 ust.pkt.2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 ( tj. Dz.U. z 2019 poz. 1282);
h) Oświadczenie, że cieszy się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art.6 ust.3 pkt.3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r ( tj. z Dz.U z 2019 r. poz. poz.1282.);
i) oświadczenie, że „wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282.)”.
j) oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
k) oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, iż dane osobowe: wymienione w art. 221 § 1 KP oraz wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
inne:
– kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: referenta/specjalisty ds. kadr” w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Sekretariat Główny, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23 do dnia 31 marca 2021 r. / liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska. pl/bip/um.

Wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 5 (od a do c i od f do k) muszą być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Złożonych dokumentów Małopolskie Centrum Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery telefonów i adresy e – mailowe ) podane w dokumentach aplikacyjnych.
Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące , od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

Informujemy, że:
Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. w tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.

arrow
Facebook
YouTube