Regulamin przyznawania patronatu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

 1. Patronat Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć zgodnych i/ lub bezpośrednio związanych z misją i profilem Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 2. Patronatem Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli mogą zostać objęte wydarzenia odbywające się zarówno na terenie całej Polski jak i za granicą.
 3. Objecie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
 4. Z wnioskiem o objęcie patronatem występuje organizator przedsięwzięcia.
 5. Wniosek powinien zostać złożony nie później niż 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wniosek złożony po tym terminie będzie rozpatrywany jedynie w wyjątkowych okolicznościach.
 6. Formularz wniosku dostępny jest poniżej.
 7. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków z dopiskiem „Wniosek o patronat” lub e-mailem pod adres: a.proniewicz@mcdn.edu.pl lub s.kopec@mcdn.edu.pl z tytułem maila „Wniosek o patronat”.
 8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z objęciem patronatem wydarzenia.
 9. Decyzja o przyznaniu patronatu zostaje potwierdzona pisemnie lub e-mailem.
 10. Odmowa udzielenia patronatu jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.
 11. W przypadku objęcia patronatem wydarzenia organizator zobowiązany jest do zamieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych informacji o objęciu wydarzenia patronatem oraz logo Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, dostępnego na stronie internetowej mcdn.edu.pl. Powyższe materiały należy przesłać do akceptacji na adres: a.proniewicz@mcdn.edu.pl lub s.kopec@mcdn.edu.pl
 12. Organizator może posługiwać się informacją o objęciu patronatem przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wydarzenia dopiero po otrzymaniu pisma lub e-maila ze zgodą.
 13. W szczególnych przypadkach MCDN może unieważnić decyzję przyznającą dany patronat, o czym organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej lub e-mailem.
 14. Klauzula informacyjna dla podmiotów wnioskujących o przyznanie patronatu:
 • Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rozpatrywaniem wniosków o patronat jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 23. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres siedziby administratora: 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23,
 2. e-mailem: biuro@mcdn.edu.pl,
 3. telefonicznie : (12) 623 76 46.
 • Inspektor ochrony danych – IOD

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez MCDN, w tym realizacji Państwa praw przez MCDN, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora MCDN inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:

 1. listownie na adres siedziby administratora: 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23,
 2. e-mailem: iod@mcdn.edu.pl.
 • Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o udzielenie patronatu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli nad organizowaną przez Państwo inicjatywą/wydarzeniem.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią:

 1. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;
 2. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 3. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
 • Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi MCDN zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 • Okres przechowywania danych

Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie patronatu MCDN przetwarzane będą – zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Jednostki.

 • Przysługujące Państwu uprawnienia

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie patronatu MCDN, Wnioskodawcy przysługuje:

 1. prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku o patronat, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia informacji o przyznaniu (lub nie) patronatu MCDN.

Wniosek o patronat