17.02.2021

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia ,,Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii do budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kraków”

Kraków, dnia 17.02.2021r.
Znak sprawy:     WAO.225.5.2021

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia

Dotyczy: zamiaru zawarcia umowy na: ,,Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii do budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kraków”

W związku z trwającą realizacją zadania pn.: „Modernizacja Energetyczna Budynków Użyteczności Publicznej Województwa Małopolskiego – Działanie 4.3 RPO”
w budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Lubelskiej 23
w Krakowie, w ramach którego planowane jest przyłączenie mikroinstacji, wykorzystującej energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii do budynku przy
ul. Lubelskiej 23 w Krakowie na okres 24 miesięcy od 01.03.2021 r. do 28.02.2023 r..

Mając na uwadze obiektywny brak możliwości skierowania zapytania ofertowego do większej liczby Wykonawców, gdyż usługa dystrybucji świadczona jest wyłącznie przez jedynego Wykonawcę tj. TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków na obszarze Województwa Małopolskiego, Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego w powyższym zakresie firmie Tauron Polska Energia, która jest jedynym Wykonawcą zajmującym się kompleksową dostawą energii na wskazanym obszarze.

Umowa na sprzedaż energii elektrycznej dla budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23 została wypowiedziana u dotychczasowego dostawcy tj. Tauron Sprzedaż  sp. z o.o ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.

Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy i zgodnie z § 6 pkt. 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli wprowadzonego Zarządzeniem nr 10/2020 Dyrektora MCDN z dnia 2 marca 2020 w sprawie udzielania zamówień publicznych.

Zamówienie zostanie udzielone firmie:

TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.