04.12.2020

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia ,,Kompleksowa dostawa wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej dla MCDN przy ul. Lubelskiej 23 w Krakowie oraz dla MCDN Ośrodek w Krakowie przy ul. Garbarskiej 1”

Kraków, dnia 04.12.2020r.

Znak sprawy: WAO.225.21.2020

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia

Dotyczy: zamiaru zawarcia umów na  ,,Kompleksową dostawę wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej dla MCDN przy ul. Lubelskiej 23 w Krakowie oraz dla MCDN Ośrodek w Krakowie przy ul. Garbarskiej 1”

Z uwagi na rodzaj planowanego do udzielenia zamówienia tj. ,,Kompleksowej dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej dla MCDN przy ul. Lubelskiej 23 w Krakowie oraz dla MCDN Ośrodek w Krakowie przy ul. Garbarskiej 1  w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r” oraz w związku z obiektywnym brakiem możliwości skierowania zapytania ofertowego do większej liczby Wykonawców, którzy mogliby dostarczać wodę za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej dla MCDN ul. Lubelska 23 i  MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1 na obszarze Województwa Małopolskiego, gdzie te dostawy są wykonywane  wyłącznie przez jedynego Wykonawcę tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.0.1843)i zgodnie z  § 6 pkt. 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli wprowadzonego Zarządzeniem nr 10/2020 Dyrektora MCDN z dnia 2 marca 2020 w sprawie udzielania zamówień publicznych.

 

Wybór dostawcy zostanie dokonany po przeprowadzaniu negocjacji z jednym Wykonawcą
tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków