04.12.2020

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia „Świadczenie kompleksowej dostawy energii cieplnej do budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie od 01.01.2021r. na czas nieokreślony”

Kraków, dnia 04.12.2020r.

Znak sprawy: WAO.225.20.2020

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia

Dotyczy: zamiaru zawarcia umowy  na:  ,,Świadczenie kompleksowej dostawy energii cieplnej do budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w okresie od 01.01.2021r. na czas nieokreślony”

Z uwagi na rodzaj planowanego do udzielenia zamówienia tj. świadczenia w okresie od 01.01.2021r. na czas nieokreślony kompleksowej  dostawy energii cieplnej do budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Lubelska 23 oraz w związku z obiektywnym brakiem możliwości skierowania zapytania ofertowego do większej liczby Wykonawców, którzy mogliby dostarczać   energii cieplną na  terenie Krakowa, gdzie ta usługa jest świadczona  wyłącznie przez jedynego Wykonawcę tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 30-969 Kraków, Al. Jana Pawła II 188, Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.0.1843) i zgodnie z  § 6 pkt. 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli wprowadzonego Zarządzeniem
nr 10/2020 Dyrektora MCDN z dnia 2 marca 2020 w sprawie udzielania zamówień publicznych.

Wybór usługodawcy zostanie dokonany po przeprowadzaniu negocjacji z jednym Wykonawcą
tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.  Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków.