26.10.2021

NOWOŚĆ – kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

Wsparcie rodziców w wychowywaniu dzieci to obowiązek państwa i szkoły wynikający z zapisów zawartych w aktach prawa: Konstytucji RP, ustawach, w tym prawie oświatowym oraz w aktach wykonawczych.

Zajęcia edukacyjne Wychowanie do życia w rodzinie wpisują się w założenia systemu oświaty. Zapis w ustawie Prawo oświatowe (art. 1 pkt 3) mówi wprost, że system oświaty powinien zapewniać m.in. „wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży”.

W związku z potrzebami szkół, wynikającymi między innymi z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ogłaszamy nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Program kursu jest zgodny z zatwierdzonym przez MEiN ramowym programem kursu. Po jego ukończeniu uczestnik uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych. Będzie przygotowany merytoryczne i rozwinie umiejętności metodyczne w zakresie stosowania efektywnej komunikacji, pracy metodami aktywizującymi, realizacji efektywnej pracy wychowawczej.

Adresatami kursu są nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).

Informacje o naborze na kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie znajdują się w ofercie edukacyjnej na stronach Ośrodków MCDN.

Zapraszamy do zapisów:

wróć do listy aktualności