17.09.2022

Rekrutacja do projektu ,,Każde dziecko jest zdolne”! – przedłużona do 23 września br.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji  i udziału szkół w projekcie „Każde dziecko jest zdolne” przedłużamy termin składania zgłoszeń do projektu  do 23 września 2022 r. , do godz. 16.00. Zgłoszenia mogą składać wyłącznie szkoły zlokalizowane w powiatach, z których nie napłynęły żadne zgłoszenia w pierwszym regulaminowym terminie, tj: dąbrowski, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tatrzański, brzeski.

Przypominamy, że szkoły zainteresowane udziałem w projekcie składają formularz zgłoszeniowy, zgodny  z wzorem określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu. Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonuje dyrektor szkoły. Formularz należy przesłać w wersji elektronicznej (skan) na adres mailowy: biuro@mcdn.edu.pl oraz w wersji papierowej na adres: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział Projektów Edukacyjnych, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, z dopiskiem „KONKURS KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE”.

Celem projektu jest podniesienie motywacji do rozwoju i nauki, kształtowanie prospołecznej postawy życiowej, umacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, budowanie postawy życiowej opartej na rozwijaniu pasji i talentów, wspieranie gotowości do  uczenia się.

Udział w projekcie to dla szkół szansa na:

 • pozyskanie wartościowych merytorycznie rozwiązań pozwalających na diagnozowanie uzdolnień uczniów (model diagnozy, narzędzia diagnostyczne)
 • pomoc w realizacji procesu rozpoznawania uzdolnień uczniów
 • poszerzenie oferty zajęć poprzez warsztaty rozwijające ogólny potencjał ucznia, stanowiący bazę dla rozwoju uzdolnień i skutecznego uczenia się
 • umożliwienie uczniom zdobycia nagród w konkursie, którego przedmiotem będzie prezentacja sukcesu edukacyjnego
 • zwiększenie kompetencji rady pedagogicznej w zakresie diagnozowania i wspierania uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć
 • zatrudnienie szkolnych liderów  i przygotowanie ich do realizacji zadań w zakresie wsparcia uczniów zdolnych
 • poszerzenie wiedzy i wzmocnienie motywacji rodziców w obszarze  wspierania rozwoju ich dzieci
 • wsparcie zewnętrzne procesu rozpoznawania uzdolnień i pracy z uczniem zdolnym przez ekspertów (psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi) oraz opiekunów ze strony MCDN

Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu: 519 849 787, osoba do kontaktu: Krystyna Dynowska-Chmielewska


Rozpoczynamy rekrutację do projektu ,,Każde dziecko jest zdolne

Celem projektu jest podniesienie motywacji do rozwoju i nauki, kształtowanie prospołecznej postawy życiowej, umacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, budowanie postawy życiowej opartej na rozwijaniu pasji i talentów, wspieranie gotowości do uczenia się.

Udział w projekcie to dla szkół szansa na:

 • pozyskanie wartościowych merytorycznie rozwiązań pozwalających na diagnozowanie uzdolnień uczniów (model diagnozy, narzędzia diagnostyczne),
 • pomoc w realizacji procesu rozpoznawania uzdolnień uczniów,
 • poszerzenie oferty zajęć poprzez warsztaty rozwijające ogólny potencjał ucznia, stanowiący bazę dla rozwoju uzdolnień i skutecznego uczenia się,
 • umożliwienie uczniom zdobycia nagród w konkursie, którego przedmiotem będzie prezentacja sukcesu edukacyjnego,
 • zwiększenie kompetencji rady pedagogicznej w zakresie diagnozowania i wspierania uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć,
 • zatrudnienie szkolnych liderów i przygotowanie ich do realizacji zadań w zakresie wsparcia uczniów zdolnych,
 • poszerzenie wiedzy i wzmocnienie motywacji rodziców w obszarze wspierania rozwoju ich dzieci,
 • wsparcie zewnętrzne procesu rozpoznawania uzdolnień i pracy z uczniem zdolnym przez ekspertów (psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi) oraz opiekunów ze strony MCDN.

Do udziału w projekcie mogą ubiegać się szkoły podstawowe zlokalizowane na terenach wiejskich i w miastach liczących do 20 000 mieszkańców. Nabór do projektu prowadzony jest w formie konkursu. Szczegółowe warunki określa zamieszczony poniżej regulamin wraz z załącznikami. W każdym powiecie zostanie wybrana jedna szkoła, która będzie mogła skorzystać z bezpłatnego wsparcia dla swoich uczniów, nauczycieli i rodziców. Środki na realizację projektu asygnuje Województwo Małopolskie.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji Każde Dziecko Jest Zdolne

Załącznik nr 1 do Regulaminu Każde Dziecko Jest Zdolne – szczegółowy opis założeń projektu

Załącznik nr 2 do Regulaminu ,,Każde dziecko jest zdolne’’ – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3 do Regulaminu ,,Każde dziecko jest zdolne’’ – szczegółowe kryteria wyboru partnerów projektu

Załącznik nr 4 do Regulaminu ,,Każde dziecko jest zdolne’’ – wzór porozumienia

Instrukcja wyszukiwania na stronie GUS

wróć do listy aktualności