Procedury udostępniania informacji publicznej

Procedury udostępniania informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

 

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

 

Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat MCDN – III piętro

Drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mcdn.edu.pl

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Administracji i Obsługi-
Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

  1. informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),
  2. informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),
  3. tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,
  4. ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

– ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,

– osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.

 

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. O wysokości opłaty wnioskodawca zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku – art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

arrow
Facebook
YouTube