Projekt Erasmus+ DIGITRONICS

NEWS 1

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektu Erasmus+ DIGITRONICS odbyło się zdalnie (sesje ZOOM) w poniedziałek i wtorek 13-14 grudnia 2021 r. 5 partnerów projektu z Francji (MEDEF AURA-IPRA), Włoch (SFC CONFINDUSTRIA i CIS FORMAZIONE), Polska (MCDN) i Hiszpania (IPM) spotkały się, aby omówić metodologię pracy, organizację wewnętrzną i ostateczne cele projektu.

Wiedza i wcześniejsze doświadczenia europejskich partnerów wchodzących w skład konsorcjum przydadzą się projektowi DIGITRONICS, którego celem jest opracowanie innowacyjnych szkoleń dla instruktorów mechatroniki.

DIGITRONICS to projekt ERASMUS+, współfinansowany przez Komisję Europejską, zakorzeniony   w europejskiej i regionalnej strategii ukierunkowanej na innowacje i cyfrową transformację przemysłu, zakładający poszukiwanie inteligentnych specjalizacji i przejścia w kierunku przemysłu 4.0. Dotyczy to kilku dziedzin działalności, m.in. inteligentnych i wydajnych systemów, technologii cyfrowych oraz systemów, do których należy mechatronika, dziedzina złożona i szybko rozwijająca się.

Po opracowaniu, w ramach grupy partnerów, profilu kompetencji zawodowych wymaganych od trenerów w dyscyplinach mechatroniki, partnerzy opracują przewodnik dobrych praktyk, aby pomóc trenerom w całej Europie w opracowaniu zwinnych i innowacyjnych szkoleń zgodnych z dzisiejszymi oczekiwaniami firm mechatronicznych. Wreszcie partnerzy opracują moduły szkoleniowe, które będą towarzyszyć ewolucji konkretnych umiejętności trenerów. Wszystkim interesariuszom środowiska mechatronicznego projekt DIGITRONICS otworzy nowe możliwości „wyrwania się z codzienności” i pokazania sobie ciekawych perspektyw, zarówno z profesjonalnego punktu widzenia (praca nad tematami związanymi z ich działalnością, rozwojem biznesu ) oraz z osobistego punktu widzenia (spotkanie z europejskimi partnerami o innej kulturze i know-how).

Projekt rozpoczął się już na początku listopada 2021 roku, a partnerzy DIGITRONICS rozpoczynają projekt, który zakończy się za dwa lata, w listopadzie 2023 roku. Partnerzy DIGITRONICS zapraszają wszystkie instytucje, ekspertów i przedstawicieli przemysłu zainteresowane rozwojem kształcenia zawodowego w mechatronice do aktywnego uczestniczyć w projekcie. Nie wahaj się podzielić się z nami swoimi zeznaniami, spostrzeżeniami, a zwłaszcza informacjami o Twoich konkretnych potrzebach.

Czekajcie na więcej nowości!

NEWS 2

Drugie spotkanie ponadnarodowe w ramach projektu Erasmus+ DIGITRONICS

Gospodarzem drugiego spotkania transnarodowego w ramach projektu Erasmus+ DIGITRONICS była francuska organizacja ponadregionalna Interprofessionnelle Auvergne-Rhône-Alpes (IPRA). Odbyło się ono w środę i czwartek, 30-31 marca 2022 r. w Lyonie we Francji. Chociaż spotkanie odbyło się w formacie hybrydowym dla partnerów, którzy nie mogli fizycznie podróżować do Lyonu, była to dla większości partnerów projektu była to pierwsza okazja do fizycznego spotkania od początku jego trwania.

Program obejmował wiele tematów, takich jak zarządzanie projektem; promocja i rozpowszechnianie wyników projektów; zapewnienie jakości, a zwłaszcza dyskusje na temat różnych faz i wyników intelektualnych projektu:

– opracowanie ram kompetencji dla trenerów mechatroniki;
– opracowywanie i udostępnianie przewodnika/ tutorialu dla trenerów;
– stworzenie kursu e-learningowego dla trenerów.

W pierwszym dniu spotkania przedstawiciele IPRA przedstawili wnioski z międzynarodowego raportu z badań zastanych, a partnerzy, w oparciu o ich duże doświadczenie w szkoleniu nauczycieli specjalizacji mechatronicznych i/lub firmach i branżach wykorzystujących narzędzia mechatroniczne (nazywane również narzędziami inteligentnymi), omówili, jakie dokładne ramy kompetencji zostaną ustalone na następny dzień etapy projektu. Omówili również wytyczne i zasady dla grup dyskusyjnych, których opinie zostaną wykorzystane do opracowania Przewodnika Trenera oraz kursu e-learningowego.

Dzień zakończył się wycieczką z przewodnikiem po historycznym centrum Lyonu i kolacją w Brasserie Georges, jednym z najsłynniejszych punktów gastronomicznych miasta.

Drugiego dnia partnerzy przyjrzeli się kolejnym etapom projektu, odnosząc się do krajowych ram tutorialu dla nauczycieli mechatroniki i kontynuując dyskusję na temat strony internetowej projektu i internetowej platformy edukacyjnej. Partnerzy zaplanowali również działania promujące projekt, jednocześnie wdrażając strategie w celu zapewnienia i oceny jakości wyników projektu.

Spotkanie pozwoliła partnerom wzmocnić więzi między nimi i cieszyć się wspólnym czasem w nowym mieście, jednocześnie miało ono produktywny charakter i gwarantowało przyszły sukces projektu.

Kolejnym krokiem projektu jest zorganizowanie grup dyskusyjnych z profesjonalistami z sektora w celu zapewnienia trafności wybranych przez partnerów ram kompetencji. Podczas tych grup dyskusyjnych zostaną poproszeni lokalni i krajowi specjaliści mechatroniki (trenerzy, personel VET, pracownicy oraz menedżerowie).

NEWS 3

III Ponadnarodowe spotkanie projektowe DIGITRONICS, Kraków 9- 10.06. 2022

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z włoskim centrum kształcenia nauczycieli CIS Scuola per la gestione impresa z regionu Emilia Romania, wydziałem edukacji konfederacji pracodawców Romagna Confindustria z tegoż regionu oraz szkołą średnią Institut Narcis Xifra i Masmitja z Katalonii/ Hiszpanii w ramach Programu Erasmus+ realizują projekt pn. „DIGITRONICS – edukatorzy dla innowacji w mechatronice”. Głównym celem projektu, koordynowanego przez Regionalny Związek Pracodawców IPRA MEDEF z Lyonu, jest określenie idealnego profilu nauczyciela mechatroniki oraz opracowanie materiałów dla nauczycieli mechatroniki, które będą przydatne podczas pracy z uczniami.

Podzielono się refleksjami na temat przeprowadzonych już analiz potrzeb nauczycieli oraz zależnościami pomiędzy potrzebą doskonalenia umiejętności technicznych oraz stale rosnącym zapotrzebowaniem na szkolenia w zakresie kompetencji transwersalnych, na które składają się wiedza, umiejętności oraz postawy niezbędne na europejskim rynku pracy.

Podczas międzynarodowego spotkania rozmawiano o planowanych rezultatach projektu. Wśród nich bardzo istotnym zadaniem jest opracowanie przewodnika dla nauczycieli mechatroniki   o zawierającego możliwie szczegółowy opis kilkunastu umiejętności technicznych oraz przekrojowych.

Opis nie ograniczy się wyłącznie do zbioru definicji  i bibliografii  ale będzie wzbogacony również  o pliki wideo, grafiki które będą mogły służyć nauczycielom jako pomoce dydaktyczne. Poruszone zostały również techniczne aspekty opracowania kursów online dla nauczycieli mechatroniki. Przedstawiono koncepcję oraz szablon strony projektowej. Ustalono również instytucje partnerskie odpowiedzialne za dostarczanie określonych treści na stronę.

Kolejne spotkanie projektowe planowane jest we Włoszech w grudniu 2022 roku.

Jeśli Ty lub Twoja instytucja jesteście zainteresowani udziałem w rozwoju tego innowacyjnego projektu szkoleniowego, prosimy o kontakt z lokalnym kontaktem:
France : IPRA Mouvement des Entreprises de France – Alexa Pugh; apugh@medef-aura.fr
Italy : SISTEMI FORMATIVI COFINDUSTRIA – Ivana Rusiello; I.Russiello@confindustria.it
CIS – SCUOLA PER LA GESTIONE D’IMPRESA – Rossella Brindani; rossella.brindani@cis-formazione.it
Spain :  INSTITUT XIFRA – IsaÍ Garcia / Teresa Costa; igarci74@xtec.cat / tcosta7@xtec.cat
Poland : MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI – Mariusz Stinia / Agnieszka Proniewicz; m.stinia@mcdn.edu.pl / a.proniewicz@mcdn.edu.pl