Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

z dnia 3 lipca 2019 r. (DKO-WNP.4092.51.2019.DB):

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych,
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów,
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego,
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.