Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wstęp Deklaracji

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (w skrócie MCDN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mcdn.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2019 r.

Deklarację sporządzono dnia 2021-01-15 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.01.2023 r.

Data ostatniego przeglądu Deklaracji: 25.03.2024 r.

 

Strona internetowa www.mcdn.edu.pl jest częściowo zgodna

z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu.
  • Na stronie internetowej znajdują się grafiki i zdjęcia, które nie mają podpisów alternatywnych. Większość z opublikowanych zdjęć ma charakter promocyjny.
  • Na stronie internetowej znajdują się pliki pdf i doc., które nie są dostępne cyfrowo w całości.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Na stronie internetowej jest dostępne Menu dostępności (wywoływane skrótem klawiszowym: CTRL+U) posiadające m.in. następujące funkcje:

Nawigacja klawiaturą

Czytaj stronę

Kontrast

Podświetlenie linków

Duży tekst

Odstępy między literami

Zatrzymaj animacje

Czytelne czcionki

Kursor

Podpowiedzi

Cofnij

Struktura strony

Przenieś / ukryj

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W MCDN do realizacji spraw z zakresie dostępności został powołany Zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z Oskar Mróz – koordynatorem ds. dostępności, adres poczty elektronicznej: o.mroz@mcdn.edu.pl, telefon: (+48) 18 44 37 172 wewnętrzny 42

lub (+48) 78 90 76 870  (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji istnieje możliwość złożenia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Siedziba główna MCDN znajduje się w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23.

W skład MCDN wchodzą:

  1. Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
  2. Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
  3. Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Maksymiliana Kolbego 8
  4. Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej znajdą Państwo klikając w daną lokalizację.

 

Informacja o Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

 

 

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu, korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: o.mroz@mcdn.edu.pl; tel. (+48) 18 44 37 172 wewnętrzny 42 lub (+48) 78 90 76 870. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Film o działalności Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w języku migowym

arrow
Facebook
YouTube