Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych

Klauzula RODO art. 13 ust. 1 i 2.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków.

II. Inspektor Ochrony Danych: Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem: iod@mcdn.edu.pl , telefon: 12 6171109.

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania: Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu ustalenia wartości zamówienia oraz zrealizowania zamówienia na podstawie art.4 pkt.8, którego dotyczy przedmiotowe rozeznanie rynku, zgodnie z art. 32 i 35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do ustalenia w należyty sposób wartości zamówienia oraz ewentualnej realizacji zamówienia.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych: konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie złożonej wyceny, przy ustalaniu wartości przedmiotowego zamówienia oraz realizacji zamówienia.

VI. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Posiada Pani/Pan prawo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

IX. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą przedstawionej wartości szacunkowej oraz zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Dodatkowe informacje
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.