Doskonalenie zawodowe nauczycieli z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w Małopolsce

Projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Głównym zadaniem jest przygotowanie kadr systemu oświaty do pracy w systemie zdalnym z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE).

Działania projektowe zostały zaplanowane od 1 marca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Adresaci: nauczyciele konsultanci Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (12 osób) oraz nauczyciele szkół i przedszkoli (200 osób) z terenu województwa małopolskiego.

Szkolenia obejmują następujące moduły:

 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania
 3. Metodyka edukacji zdalnej
 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej
 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej
 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna
 7. Zoom
 8. Microsoft Teams
 9. Google Meet
 10. Multimedialne zasoby edukacyjne
 11. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej
 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej

Zajęcia odbywać się będą na platformie MS Teams, materiały szkoleniowe oraz testy zaliczeniowe umieszczone będą na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE).

Każdy uczestnik otrzyma pełny dostęp do korzystania z Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE) wraz z uprawnieniami umieszczania na niej swoich lekcji i testów.

Szkolenia będą prowadzone w formie zdalnej lub blended learning.

Realizacja działań:

 1. Rekrutacja i przeszkolenie 12 konsultantów spośród kardy konsultantów zatrudnionych w MCDN. Przeszkoleni nauczyciele konsultanci będą następnie prowadzili formy wsparcia dla nauczycieli biorących udział w projekcie.
 2. Szkolenie i doradztwo dla nauczycieli przedszkoli (ilość miejsc 20). Czas trwania – 23 godziny na grupę. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma 5-godzinne wsparcie w postaci pomocy
  w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego oraz nauczania z uwzględnieniem pracy zdalnej oraz potrzeb zróżnicowanej grupy. Szkolenia zostaną poprzedzone spotkaniem w formie doradztwa, celem zdiagnozowania potrzeb grupy i realizowania doradztwa w zakresie metod i strategii pracy w systemie zdalnym.
 3. Szkolenie i doradztwo dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego (ilość miejsc 40). Czas trwania – 22 godziny na grupę. Szkolenia zostaną poprzedzone spotkaniem w formie doradztwa, celem zdiagnozowania potrzeb grupy i realizowania doradztwa w zakresie metod i strategii pracy w systemie zdalnym.
 4. Szkolenie i doradztwo dla nauczycieli klas IV – VIII szkół podstawowych (ilość miejsc – 80). Czas trwania – od 20 do 22 godzin na grupę (w zależności od wybranego modułu). Szkolenia zostaną poprzedzone spotkaniem w formie doradztwa, celem zdiagnozowania potrzeb grupy i realizowania doradztwa w zakresie metod i strategii pracy w systemie zdalnym.
 5. Szkolenie i doradztwo dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych (ilość miejsc – 60). Czas trwania – od 21 do 23 godzin na grupę (w zależności od wybranego modułu). Szkolenia zostaną poprzedzone spotkaniem w formie doradztwa, celem zdiagnozowania potrzeb grupy
  i realizowania doradztwa w zakresie metod i strategii pracy w systemie zdalnym.
 6. Doradztwo dla nauczycieli (ilość miejsc 150). Działanie to będzie prowadzone w trzech formach:
  • Instruktaż – dotyczyć będzie prowadzenia zajęć w systemie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych, doradztwa w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów oraz metod oceniania postępów uczniów. Planuje się utworzenie 15 dziesięcioosobowych grup. Każda z nich otrzyma 2-godzinny instruktaż.
  • Demonstracje – lekcja pokazowa w formie zdalnej lub stacjonarnej prezentująca techniki
   i metody pracy z uczniem (w odniesieniu do edukacji zdalnej) Planuje się utworzenie 15 dziesięcioosobowych grup. Każda z nich otrzyma 2 godziny lekcji pokazowych.
  • Konsultacje indywidualne – prowadzone przez konsultantów, mające na celu pomoc
   w rozwiązywaniu problemów indywidualnych, jak również wspierające opracowywanie materiałów dydaktycznych.
 7. Sieci współpracy i samokształcenia. Planowane są 3 sieci dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dla nauczycieli klas IV-VIII oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Celem sieci będzie pogłębienie umiejętności pracy w systemie zdalnym oraz wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami (uczenie kooperatywne).
 8. Opracowanie 4 pakietów dydaktycznych, które będą umieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

We wsparciu, o którym mowa w pkt. 6 mogą wziąć udział tylko osoby, które uczestniczyły w szkoleniach opisanych w pkt. 2-5.

Rekrutacja  będzie przebiegała dwutorowo:

 1. Pierwsze zgłoszenie polega na zapisaniu się poprzez System Rezerwacji Szkoleń
 2. Po zapisaniu się, osoby zgłoszone, otrzymają komplet dokumentów, które po wypełnieniu powinny odesłać na adres MCDN, ul. Lubelska 23; Kraków 30 – 003, z dopiskiem ZPE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI W PROJEKCIE

Kontakt do nauczycieli konsultantów w projekcie

 

Osoby do kontaktu:

Lider projektu: Janusz Żak, tel. 14 688 88 10 wew. 131, 789 076 788
Anna Samborska-Milewska, tel. 12 617 11 17, tel. kom. 519 849 814
Mariusz Gdowski, tel. 12 61 71 102, tel. kom. 500 08 41 57
Martyna Leszczyńska, tel. 12 61 71 125, tel. kom. 573 425 356

arrow
Facebook
YouTube