Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz.1045), Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza szkoły i placówki oświatowe do korzystania z oferty procesowego wspomagania ich rozwoju.

Celem wspomagania jest podniesienie w szkole/placówce oświatowej jakości procesu kształcenia i wychowania.

Wspomaganie jest procesem, który trwa, co najmniej jeden rok szkolny i polega na udzieleniu wsparcia radzie pedagogicznej:
1. w zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb placówki i określeniu obszaru do rozwoju,
2. wypracowaniu oraz wdrożeniu zaplanowanych form wspomagania,
3. monitorowaniu i konsultowaniu podjętych działań,
4. poddaniu ewaluacji przyjętych rozwiązań oraz opracowanie wniosków i rekomendacji w kontekście doskonalenia efektywności pracy szkoły/placówki oświatowej.

Zgłoszenie szkoły/placówki oświatowej do wspomagania:
1. zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia instytucji” w wersji papierowej, dostępnej na stronie www MCDN, wpisując jako temat: „wspomaganie szkoły”,
2. umowa pomiędzy zamawiającym, a MCDN zostanie podpisana po wspólnym ustaleniu warunków współpracy.

W ramach procesowego wspomagania szkoły/placówki oświatowej zostanie zapewniona opieka koordynatora, do którego zadań należy:
– pomoc w określeniu obszaru do rozwoju oraz zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb,
– wsparcie rady pedagogicznej w przygotowaniu planu wspomagania rozwoju szkoły/placówki,
– pozyskanie ekspertów i zorganizowanie zaplanowanych form doskonalenia,
– konsultacje,
– udział w monitorowaniu przebiegu wspomagania oraz ewaluacji procesu,
– przygotowanie przy współpracy z radą pedagogiczną raportu z realizacji wspomagania, sformułowanie wniosków i rekomendacji.