Formularz zgłoszenia instytucji >>

 

Zgłoszenia wspomagania szkół i placówek oświatowych są realizowane za pomocą elektronicznego Systemu Rezerwacji Szkoleń. Zgłoszenia można również dokonać, korzystając ze wsparcia pracowników Biura Obsługi Klienta poszczególnych Ośrodków w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli proponuje szkołom i placówkom oświatowym procesowe wspomaganie ich rozwoju.

Celem nadrzędnym wspomagania jest podniesienie w szkole/placówce oświatowej jakości kształcenia i wychowania.

Wspomaganie jest procesem, który trwa co najmniej jeden rok szkolny i polega na udzieleniu wsparcia radzie pedagogicznej w zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju oraz wypracowaniu, wdrożeniu, monitorowaniu i poddaniu ewaluacji rozwiązań, które doprowadzą do podniesienia jakości pracy szkoły/placówki oświatowej.

Wspomaganie obejmuje następujące etapy:

  1. Zgłoszenia szkoły/placówki oświatowej do wspomagania należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia instytucji w wersji elektronicznej, wpisując w temacie „wspomaganie szkoły”. Zawarcie umowy pomiędzy zamawiającym a MCDN zostanie poprzedzone wspólnym ustaleniem warunków współpracy.
  2. Diagnoza potrzeb szkoły/placówki oświatowej i wybór obszaru do rozwoju.
  3. Zaplanowanie form wspomagania i monitorowanie ich realizacji.
  4. Ocena efektów i opracowanie rekomendacji z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

W ramach procesowego wspomagania szkoły/placówki oświatowej zostanie zapewniona opieka koordynatora, do którego zadań należą:

  • pomoc w zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb oraz określeniu obszaru do rozwoju,
  • wsparcie rady pedagogicznej w przygotowaniu planu wspomagania rozwoju szkoły/placówki,
  • pozyskanie ekspertów i zorganizowanie zaplanowanych form doskonalenia,
  • konsultacje indywidualne i zespołowe,
  • udział w monitorowaniu przebiegu wspomagania i ewaluacja procesu, przygotowanie przy współpracy z radą pedagogiczną raportu z realizacji wspomagania oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji.

Regulamin szkoleń organizowanych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli>>

Formularz zgłoszenia instytucji >>

arrow
Facebook
YouTube