Udostępnienie danych osobowych, np. o pracowniku, kliencie na wniosek strony trzeciej, nieposiadającej wyraźnej podstawy prawnej, może być zrealizowane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej Małopolskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli przez osobę, której dane dotyczą.
Zgodę na przetwarzanie/udostępnienie/zweryfikowanie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą może przekazać w jednym z Ośrodków Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w następujący sposób:
a) podpisanie i złożenie zgody osobiście w jednym z Ośrodków Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pracownik MCDN ma obowiązek zweryfikować tożsamość osoby składającej zgodę przez wgląd (zabrania się kserowania dokumentu) do dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, karta pobytu);
b) przesłanie mailem zgody opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
c) przesłanie zgody przez ePUAP podpisanej profilem zaufanym

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli NIE jest uprawnione do udostępniania danych osobowych osobom trzecim np. na podstawie skanu zgody przesłanej przez osobę trzecią!

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych udostępnienie/ zweryfikowanie danych osobowych może odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą (np. klient, kandydat do pracy, pracownik, były pracownik) udzielonej podmiotowi (czyt. MCDN), który ma udostępnić dane.
Art. 7 RODO określa warunki, jakie muszą być spełnione by zgoda na przetwarzanie była prawidłowa:
a) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
b) Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Część takiego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, stanowiąca naruszenie niniejszego rozporządzenia nie jest wiążąca.
c) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.
Wzór zgody, która spełnia wymogi określone przez RODO i może być stosowana i akceptowana przez Ośrodki MCDN, określa załącznik  do niniejszej procedury.

Wniosek o udostępnienie danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych przez telefon jest zabronione.

arrow
Facebook
YouTube