Projekt Małopolskie Talenty, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych.

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKIE TALENTY

Formularz zgłoszenia rady pedagogicznej do przeszkolenia w ramach projektu Małopolskie Talenty

Informacja o projekcie:

Od 1 stycznia 2016 r. do 31.12.2021 r. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli uczestniczy w realizacji projektu „Małopolskie Talenty”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C.2 Koordynacja w regionie działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych.

Realizator projektu:  Województwo Małopolskie – Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego oraz  Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wartość projektu: 9 999 786,93 w tym:

  • współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego: 8 499 818,89 PLN
    ·  współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 999 978,69 PLN
    · wkład własny: 499 989,35 PLN

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju uzdolnień z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (język angielski, nauki matematyczno-przyrodnicze, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz wsparcie rozwoju kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych (kompetencje społeczne i uczenia się) u uczniów zdolnych klas 4-8 szkół podstawowych, uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, z terenu całego województwa małopolskiego.

Główną grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w projekcie są:

  • uczennice i uczniowie szkół, objętych wsparciem w ramach w ramach projektów konkursowych poddziałania 10.1.5, typ C- 480 osób;
  • nauczyciele i nauczycielki Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych ( CWUZ), prowadzonych w ramach projektów konkursowych poddziałania 10.1.5, typ C- 1188 osób.
    Projekt bazuje na rozwiązaniach merytorycznych i organizacyjnych wypracowanych jako zwalidowany pozytywnie produkt innowacyjnego projektu DiAMEnT, realizowanego przez Województwo Małopolskie ramach POKL w latach 2009-2014.

W ramach projektu realizowane są:

Dla uczniów/uczennic
– Diagnoza uzdolnień kierunkowych w zakresie kluczowych kompetencji przedmiotowych objętych projektem,prowadząca do  wyłonienia osób,  które zostaną objęte wsparciem w ramach projektów konkursowych poddziałania 10.1.5, typ C;
– Fora Młodych Talentów, umożliwiające wymianę doświadczeń miedzy uczniami i uczennicami zdolnymi, ich integrację oraz inspirujące do rozwoju talentów poprzez kontakty z wybitnymi przedstawicielami różnych dziedzin życia naukowego i społecznego;
– Letnie Szkoły Młodych Talentów, wspierające nabywanie kompetencji interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień naukowych pod opieką ekspertów i przedstawicieli środowiska naukowego;
– Konkursy na najlepszy projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ, służące prezentacji dorobku zespołów uczniowskich objętych zajęciami  i promocji ich osiągnięć w środowisku lokalnym.

Dla nauczycieli/nauczycielek

– Warsztaty dla nauczycieli/nauczycielek CWUZ, przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami i uczennicami z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych;
– Warsztaty dla nauczycieli/nauczycielek CWUZ, przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami i uczennicami z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych;
– Sieci współpracy i samokształcenia, służące wymianie doświadczeń i wsparciu merytoryczno-metodycznemu nauczycieli/nauczycielek CWUZ;
– Wizyty monitorujące merytoryczne i metodyczne aspekty zajęć, prowadzonych w CWUZ, poświęcone doradztwu przywarsztatowemu;
– Konsultacje indywidualne, służące wsparciu w rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy z uczniami i uczennicami zdolnymi w CWUZ

Dodatkowo projekt przewiduje:

– Modyfikacje i uzupełnienia w produktach finalnych projektu DiAMEnT, wykorzystywanych w ramach projektu Małopolskie Talenty:opracowanie nowych wersji zadań w testach do diagnozy uzdolnień uczniów, uzupełnienie programów zajęć pozaszkolnych w CWUZ o treści z zakresu edukacji przyrodniczej, analizę programów zajęć pozaszkolnych w CWUZ pod kątem zgodności z podstawą programową, uzupełnienie programów Letniej Szkoły Młodych Talentów o rozwiązania na rzecz uczniów  klas gimnazjalnych;
-Prowadzenie akredytacji CWUZ  funkcjonujących w ramach  projektów konkursowych poddziałania 10.1.5, typ C – pod kątem spełniania standardów organizacyjnych  i merytorycznych niezbędnych dla zapewnienia wysokiej jakości zajęć dla uczniów zdolnych,
-Współpracę z realizatorami projektów konkursowych poddziałania 10.1.5 typ C w zakresie tworzenia i koordynacji działalności CWUZ.

Szczegółowe informacje:

W sprawach związanych z koordynacją działalności Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych oraz diagnozy uzdolnień uczniów:

Biuro Lidera projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, Kraków, tel. 12 61 60 700, e-mail: sekretariat@umwm.pl

W sprawach związanych z organizacją diagnozy uzdolnień, szkoleniami i wsparciem nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych , organizacją Forów Młodych Talentów, Letniej Szkoły Młodych Talentów, konkursów  na najlepszy projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ:

Biuro Merytoryczne Realizatora  projektu  w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Jagiellońska 61, Nowy Sącz, tel. 18 440 81 63, e-mail malopolskietalenty@mcdn.edu.pl

Rekrutacja do  udziału w letniej szkole młodych talentów

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna rekrutację do Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ na II i III etapie. LSMT to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (25 godzin dydaktycznych) i kluczowych kompetencji ponad przedmiotowych (15 godzin dydaktycznych) – każda grupa realizuje oba rodzaje zajęć. Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz z miejsc zbiórek, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie, zaświadczenie o ukończeniu LSMT.

Termin wyjazdu: od 23 czerwca  do 29 czerwca 2019 r.
Szczegóły organizacyjne i merytoryczne znajdują się w załączonej  informacji.
Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie do 30 kwietnia  2019 r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodny z załączonym wzorem. Formularz należy przesłać w wersji papierowej na adres: Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w LSMT- mamy nadzieję, że będzie to okazja do nabycia wiedzy, umiejętności i nowych doświadczeń, do poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach i pasjach oraz do atrakcyjnego i ciekawego spędzenia wakacyjnego czasu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 80 01, w. 16 lub drogą mailową: malopolskietalenty@mcdn.edu.pl

Załączniki:

formularz zgłoszeniowy do udziału w letniej szkole młodych talentów (lsmt) – ii edycja_2019
Dostosowany formularz zgłoszeniowy do udziału w letniej szkole młodych talentów (lsmt) – ii edycja_2019
Informacja o letniej szkole młodych talentów

 

arrow
Facebook
YouTube