Akademia Równych Szans – Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Kamiona Wielka

Od 1 czerwca 2017r. do 31.05.2019r. Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie
z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Gminą Kamionka Wielka realizują projekt pt. „Akademia równych szans – wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Kamionka Wielka” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Lider projektu: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partnerzy projektu: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Gmina Kamionka Wielka

Wartość projektu: 1 121 880,40 PLN, w tym:

 • współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 057 725,40 PLN
 • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 993 570,40 PLN
 • wkład własny: 64 155,00 PLN

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 172 uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Kamionka Wielka
tj. Szkoły Podstawowej w Mszalnicy, Szkoły Podstawowej w Jamnicy, Szkoły Podstawowej
w Mystkowie, Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej, Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej, Gimnazjum Publicznego w Mszalnicy (od 1 września 2017 r. włączone do Szkoły Podstawowej w Mszalnicy) i Gimnazjum Publicznego nr 2 w Kamionce Wielkiej (od 1 września 2017 r. włączone do Szkoły Podstawowej w Kamionce Wielkiej) w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych, kompetencji informatycznych, porozumiewania się w języku angielskim oraz wzmocnienie szans indywidualnego rozwoju poprzez wzrost kompetencji
70 nauczycieli/nauczycielek pracujących w szkołach biorących udział w projekcie oraz zakup sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych do tych szkół.

 Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i uczennic, co znajdzie odzwierciedlenie na egzaminach zewnętrznych oraz w ich wyborach dalszej drogi szkolnej przyczyniając się do sukcesu edukacyjnego i skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. Projektem objętych jest 7 szkół na terenie Gminy Kamionka Wielka-5 Szkół podstawowych i 2 Gimnazja.

 Główną grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w projekcie jest:

 • 172 uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów objętych wsparciem w projekcie tj. Szkoły Podst. w Zespole Szkół w Mszalnicy, Szkoły Podst.w Jamnicy, Szkoły Podst.w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie, Szkoły Podst.w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej, Szkoły Podst.nr 2 w Kamionce Wielkiej, Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół w Mszalnicy i Gimnazjum Publicznego nr 2 Kamionce Wielkiej, którzy wykazują deficyty kompetencji kluczowych i trudności w nauce lub wykazują wysokie wyniki w zakresie kluczowych kompetencji i wykazują chęć ich rozwijania;
 • 70 nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach objętych wsparciem w projekcie, którzy są zainteresowani rozwojem kompetencji i umiejętności zawodowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu.

W ramach projektu realizowane są:

Dla uczniów/uczennic

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów objętych wsparciem w projekcie
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody dla uczniów/uczennic szkół podstawowych objętych wsparciem w projekcie
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki dla uczniów/uczennic gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół w Mszalnicy
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii dla uczniów/uczennic Gimnazjum Publicznego
  nr 2 w Kamionce Wielkiej
 • Stypendia na naukę języka angielskiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych
  i gimnazjów objętych wsparciem w projekcie, którzy posiadają trudności w nauce języka angielskiego
 • Warsztaty wprowadzające w świat programowania dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów objętych wsparciem w projekcie, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w obszarze kompetencji informatycznych

Dla nauczycieli/nauczycielek

 • Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem
  w projekcie ukierunkowane na rozwój umiejętności zawodowych w dwóch obszarach tematycznych tj.:
 • nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu;
 • wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Sieci współpracy i samokształcenia, rozwijających umiejętności nauczycieli w obu wymienionych wyżej zakresach

Dodatkowo projekt przewiduje:

 • wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych szkół objętych wsparciem w projekcie w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
 • Wyposażenie szkolnych pracowni matematycznych szkół objętych wsparciem w projekcie w przyrządy do nauki matematyki
 • Zakup sprzętu TIK do szkół objętych wsparciem w projekcie w ramach zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania

Szczegółowe informacje:

 • Biuro projektu Lidera przy ul. Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu (II piętro),
  Tel.: 018 440 81 63, E-mail: imika@sarr.com.pl
 • Biuro projektu Partnera nr 1 tj. Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Jagiellońskiej 61 w Nowym Sączu (parter),
  Tel.: 018 443 71 72, E-mail: k.dynowska@nowysacz.mcdn.edu.pl
 • Biuro projektu Partnera nr 2 tj. Gminy Kamionka Wielka w siedzibie Urzędu Gminy Kamionka Wielka (Kamionka Wielka 5),Tel: 018 445 60 17, E-mail: janik@kamionka.iap.pl
arrow
Facebook
YouTube