Projekt Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej realizowany w latach 2015-2022

 

Pod koniec września zakończyły się prace temomodernizacyjne budynków Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Tarnowie
i Nowym Sączu. Zadanie w 85% dofinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej.
Budynki MCDN zostały poddane kompleksowej modernizacji energetycznej.

Cel szczegółowy całego projektu  – wzrost komfortu cieplnego, obniżenie kosztów ogrzewania, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery, wzrost efektywności energetycznej.

W ramach przeprowadzonych prac m.in. docieplono ściany, wykonano izolację poziomą i pionową w gruncie, zmodernizowano instalację elektryczną oraz system oświetlenia wraz z czujnikami ruchu, wymieniono stare okna i drzwi, wykonano izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą oraz odwodnienia. W budynku przy ul. Lubelskiej w Krakowie zastosowano również system fotowoltaiczny. Wykonane prace podniosły walory estetyczne i funkcjonalno-użytkowe budynków. Modernizacja energetyczna budynków przyczyni się do znaczącego zredukowania użycia energii i obniżenia emisji dwutlenku węgla.

Termomodernizacja została przeprowadzona w następujących lokalizacjach:

Kraków, ul. Lubelska 23
Tarnów, Nowy Świat 30
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61

Umowy realizowane były w ramach 4 OŚ PRIORYTETOWA RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Inwestycje regionalne. Typ projektu A „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” zgodnie z Projektem pn. ,,Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków  użyteczności publicznej”  nr RPMP.04.03.03-12-1165/17, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach  RPO WM na lata 2014-2020.

Wartość całkowita inwestycji wyniosła 4 000 056,93 zł, zaangażowanie środków UE stanowiło kwotę o wartości 3 134 879,59 zł.

Modernizacja była poprzedzona audytami energetycznymi.

 

Galeria zdjęć

 

arrow
Facebook
YouTube