Małopolska lekcjaenter

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń z wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży.

Działania projektowe zostały zaplanowane w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących.

W projekcie zastosowany został podział na 4 grupy przedmiotowe:

 1. edukacja wczesnoszkolna,
 2. przedmioty humanistyczne,
 3. przedmioty matematyczno-przyrodnicze,
 4. przedmioty artystyczne,

oraz grupę informatyczną.

Każda osoba uczestnicząca w projekcie:

 • odbędzie ok. 40-godzinne szkolenie (w tym 8-godzinne szkolenie w formule online),
 • opracuje dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK,
 • przeprowadzi na ich podstawie obserwowane zajęcia w szkole.

Uczestnictwo w projekcie potwierdzone zostanie zaświadczeniem.

Realizacja szkoleń:

Szkolenia podzielone są na 8 modułów:

 • Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne (zasady bezpieczeństwa i współpracy w Internecie) – 180 minut (4 godziny lekcyjne);
 • Lekcja w sieci. Dobierz urządzenie, platformę, aplikację (posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i praca w sieci) – 180 minut (4 godziny lekcyjne);
 • Ze smartfonem na lekcji (aktywizujące metody nauczania wspierane TIK) – 180 minut (4 godziny lekcyjne);
 • Tworzymy własne e-materiały (elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów)
 1. część – 225 minut (5 godzin lekcyjnych)
 2. część – 135 minut (3 godziny lekcyjne)
 3. część – 180 minut (4 godziny lekcyjne);
 • Jak wykorzystać TIK na lekcji? Wprowadzenie do opracowania własnych scenariuszy lekcji – moduł online (metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK; praca własna online na platformie lekcjaenter.pl) – 180 minut (4 godziny lekcyjne); asynchroniczne; praca własna nauczycieli;
 • Przygotowujemy scenariusze lekcji (metodyczne aspekty kształcenia z TIK; praca nad scenariuszami wzbogaconymi o technologie informacyjne i komunikacyjne) – 135 minut (3 godziny lekcyjne) stacjonarnie oraz 135 minut (3 godziny lekcyjne) online; praca własna nauczycieli na platformie lekcjaenter.pl;
 • Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami TIK 2 x 45 minut (te godziny nie są wliczone do czasu szkolenia);
 • Omawiamy przeprowadzone zajęcia (metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – omówienie przeprowadzonych zajęć i zakończenie szkolenia) – 225 minut (5 godzin lekcyjnych) stacjonarnie; – 45 minut (1 godzina lekcyjna) online.

Uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej, skorzystają
z webinariów oraz tutoriali, które przybliżą im sposoby wykorzystania różnych narzędzi i aplikacji w codziennej pracy z uczniami.

Nauczyciele będą szkoleni w swoich grupach przedmiotowych na odpowiednim poziomie kompetencji cyfrowych: podstawowym lub zaawansowanym w zależności od potrzeb i umiejętności. Grupy szkoleniowe będą liczyły ok. 11 osób.

Podczas szkoleń uczestnicy m.in:

 • nabędą umiejętności korzystania z e-usług publicznych, portali edukacyjnych, elektronicznych materiałów i zasobów edukacyjnych także na urządzeniach mobilnych;
 • wykształcą umiejętności edukacyjnego zastosowania różnego rodzaju sprzętu
  i aplikacji jak np. Leatning App, Kahoot czy Quizizz;
 • dowiedzą się jak tworzyć własne e-zasoby edukacyjne;
 • nauczą się jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, jak zgodnie
  z prawem autorskim korzystać z gotowych materiałów, a także jak udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach;
 • poznają społeczności innowacyjnych nauczycieli.

W ramach szkolenia nauczyciele przygotują po 2 własne scenariusze zajęć (każdy na 45 minut lekcji), w czym będą ich wspierać trenerzy lokalnie prowadzący szkolenie. Trenerzy będą także wspierać nauczycieli podczas konsultacji online po szkoleniu w ramach mentoringu. Opracowane scenariusze, po akceptacji przez trenerów, będą dostępne dla wszystkich nauczycieli uczestniczących w projekcie na platformie projektu.

 Zasady rekrutacji:

Do projektu szkołę zgłasza dyrektor placówki. W szkoleniach powinni wziąć udział zarówno nauczyciele reprezentujący wszystkie grupy przedmiotowe (edukacja wczesnoszkolna, humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, artystyczna, informatyczna), jak i kadra kierownicza szkół.

Minimalna liczba zgłoszonych nauczycieli jest zależna od wielkości szkoły:

 • 2–3-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli;
 • 4-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole zatrudnionych jest od 10 do 20 nauczycieli;
 • 5-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole zatrudnionych jest powyżej 20 nauczycieli.

Proces rekrutacji uwzględnia potrzeby osób z różnymi typami niepełnosprawności oraz zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek, orientację seksualną.

Na etapie rekrutacji nauczycieli do projektu – dyrektorzy szkół zostaną zobowiązani do podpisania zobowiązania dotyczącego trwałości projektu i przygotowania sprawozdania dotyczącego trwałości. Nauczyciele po szkoleniu powinni mieć możliwość wykorzystania i doskonalenia zdobytej wiedzy, a TIK powinien być stałym i częstym elementem każdej lekcji. Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie będą dodatkowo zaproszeni do udziału w module on-line „Aktywna lekcja z TIK”. Jego celem jest pomoc w przygotowaniu planu wdrożenia w szkole cyfrowych metod nauczania.

Na realizację działań przeznaczono kwotę: 313 827,00 zł

Więcej informacji na stronie: www.lekcjaenter.pl

Osoby do kontaktu:

Anna Samborska-Milewska, a.samborska@mcdn.edu.pl, tel. 519 849 814
Mariusz Gdowski, m.gdowski@mcdn.edu.pl, tel. 500 084 157
Dariusz Iwaszko, d.iwaszko@mcdn.edu.pl, tel. 789 076 782

arrow
Facebook
YouTube