Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MCDN) jest publiczną akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli, prowadzoną przez Samorząd Województwa Małopolskiego i działającą na terenie całej Małopolski. Siedziba MCDN znajduje się w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23.

W skład MCDN wchodzą:

  1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Kraków ul. Garbarska 1
  1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, Nowy Sącz ul. Jagiellońska 61
  1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu, Oświęcim ul. Bema 4
  1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, Tarnów ul. Nowy Świat 30

Organem prowadzącym MCDN jest Województwo Małopolskie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad MCDN jest Małopolski Kurator Oświaty.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, tekst jednolity)

– Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)

– Ustawa  z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz.967 z póź. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz.1045)

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz.2029)

– Statut Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Uchwała nr 102/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29.01.2013 r. w sprawie zmiany statutu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

 

Statut MCDN