Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MCDN) jest publiczną akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na terenie Małopolski.

Siedziba główna MCDN znajduje się w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23.

W skład MCDN wchodzą:

  1. Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
  2. Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
  3. Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium  SubHorologio)
  4. Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30

Organem prowadzącym MCDN jest Województwo Małopolskie.

Misją MCDN jest wspieranie rozwoju regionalnego systemu edukacji w trosce o dobro przyszłych pokoleń społeczeństwa opartego na wiedzy i wartościach uniwersalnych.

Celem MCDN jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, kadry zarządzającej oświaty oraz rozwoju organizacyjnego szkół i placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań wynikających z:

1) aktualnych przepisów prawa,
2) kierunków polityki oświatowej państwa,
3) regionalnej polityki w obszarze edukacji.

Swoje zadania MCDN realizuje w szczególności przez:

  • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół/placówek oświatowych (pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki, ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły/placówki, zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji form wspomagania);
  • organizowanie oraz prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia;
  • prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek oświatowych, w tym warsztatów, seminariów, kursów (kwalifikacyjnych, nadających uprawnienia i doskonalących), konferencji, szkoleń dla zespołów nauczycieli realizowanych na zamówienie dyrektora szkoły/placówki oświatowej, wykładów i innych;
  • udzielanie konsultacji;
  • upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;
  • informowanie nauczycieli o dostępnych w województwie formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia.

Działalność MCDN szczegółowo określa statut MCDN.

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)
– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029)
– Statut Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Uchwała nr 2019/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

 

Informacja o Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

 

 

 

Film o działalności Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w języku migowym

arrow
Facebook
YouTube