Celem projektu jest zapewnienie wsparcia uczniom zdolnym na I i II etapie edukacyjnym, adekwatnie do poziomu ich predyspozycji i możliwości. Projekt ma się przyczynić do podniesienia motywacji do rozwoju i nauki, wzmocnienia poczucia wartości i wiary we własne możliwości, budowania kompetencji uczenia się oraz gotowości do rozwijania pasji i talentów. Zakres zadań obejmuje cykl działań rozpoczynających się od przeprowadzenia rekrutacji szkół, wyłonienia Liderów, diagnozy uzdolnień, wsparcia dla uczniów, szkoleń rad pedagogicznych oraz rodziców.

Działania projektowe zostały zaplanowane w okresie od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.

Do udziału w projekcie uprawnione są szkoły podstawowe zlokalizowane na terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 20 000 mieszkańców, z terenu województwa małopolskiego (z wyłączeniem powiatów grodzkich: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, które – jako wyodrębnione powiaty o statusie gmin miejskich – nie spełniają warunków). Warunkiem zakwalifikowania szkoły do projektu jest rekomendacja Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Działania projektowe zostały podzielone na 4 etapy:

Etap I:

  • Przegląd i modyfikacja programów zajęć dla uczniów, programów szkoleń nauczycieli i rad pedagogicznych oraz warsztatów dla rodziców.

Etap II:

  • Przeprowadzenie naboru szkół do projektu, według zasad określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału szkół w projekcie zainteresowanych wsparciem dla uczniów zdolnych.

Etap III:

  • Przygotowanie nauczycieli rekomendowanych przez szkoły do pełnienia roli liderów pracy z uczniem zdolnym; które obejmuje m. in. kwestie diagnozy uzdolnień, modeli pracy z uczniem zdolnym, programów zajęć przewidzianych do realizacji w szkołach;
  • Przygotowanie ekspertów na potrzeby wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów zdolnych oraz warsztatów dla rodziców i szkoleń rad pedagogicznych.

Etap IV:

  • Przeprowadzenie przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli szkoleń rad pedagogicznych ze szkół objętych projektem w zakresie tematyki rozpoznawania uzdolnień i wsparcia uczniów zdolnych;
  • Organizacja i realizacja w Szkołach przez Liderów diagnozy uzdolnień i przeprowadzenie zajęć dla uczniów. Każdy zakwalifikowany uczeń przechodzi 32 godzinny cykl zajęć warsztatowych w grupie. Zajęcia dla uczniów będą nastawione m.in. na rozwijanie umiejętności uczenia się, planowania własnego rozwoju, kreatywności i kompetencji społecznych;
  • Organizacja w Szkołach przez Liderów indywidualnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów, które prowadzone będzie przez ekspertów zewnętrznych w formie indywidualnych spotkań;
  • Skierowane wsparcia do rodziców w formie indywidualnych spotkań i warsztatów, nastawionych na uświadomienie roli rodziny we wspieraniu zainteresowań i uzdolnień oraz w budowaniu aspiracji edukacyjnych na miarę predyspozycji i możliwości  dzieci, realizowanych przez  ekspertów zewnętrznych;
  • Udzielenie wsparcia szkołom i nauczycielom, m. in. poprzez konsultacje i superwizje oraz zapewnienie kadry na potrzeby realizacji wsparcia uczniów i współpracy z rodzicami;
  • Przygotowanie na zakończenie roku szkolnego konkursu międzyszkolnego dla wszystkich uczniów uczestniczących w projekcie. Jego celem będzie prezentacja sukcesu edukacyjnego, uzyskanego przez ucznia.

Projekt realizowany jest przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: www.mcdn.edu.pl

Osoby do kontaktu:

Krystyna Dynowska-Chmielewska, k.dynowska@mcdn.edu.pl, tel. 519 849 787
Mariusz Gdowski, m.gdowski@mcdn.edu.pl, tel. 500 084 157
Marta Czerwińska, m.czerwinska@mcdn.edu.pl, tel. 789 076 756