Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – MKZ II

INFORMACJA O PROJEKCIE

Od 1 stycznia 2016 r. do 31.12.2021 r. Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; Departament edukacji i Kształcenia Ustawicznego realizuje projekt pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego. Zadanie stanowi kontynuację i rozszerzenie działań pilotażowych wdrażanych w latach 2014-2015.

Beneficjent projektu: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji zadań przez partnerów projektu w następujących komponentach:

Małopolska Chmura Edukacyjna – komponent  zawodowy, realizowany przez Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Akademię Górniczo-Hutniczą,  Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie, Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej, 20 organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne (technika)
i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Wsparcie orientacji zawodowej uczniów gimnazjów, realizowane przez  Politechnikę Krakowską – Centrum Pedagogiki i Psychologii i 91 organów prowadzących gimnazja.
Koordynacja kształcenia zawodowego w regionie, realizowane przez 2 CKZ w branży społeczno-medycznej i turystyczno-gastronomicznej (jednostki województwa) i organy prowadzące szkoły zawodowe, na bazie których utworzono CKZ-y w poszczególnych subregionach.

Wartość projektu: 53 980 976,81 zł, w tym:
• dofinansowanie projektu z UE: 45 883 830,28 zł
• dofinansowanie z budżetu państwa: 2 698 397,14 zł
• wkład partnerów i budżet województwa:  5 398 749,39 zł
Dofinansowanie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z UE, jako realizatora projektu: 201 895,20 z;

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Uniwersytetem Pedagogicznym (pomysłodawcą szkolenia) jest realizatorem projektu w zakresie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej  – komponent zawodowy.

Cel główny
Dostosowanie kompetencji cyfrowych nauczycieli do pracy z uczniem oraz podniesienie umiejętności z zakresu wykorzystania TIK w dydaktyce u ok. 400 nauczycieli przedmiotów zawodowych z województwa małopolskiego.

Cele szczegółowe
• Podniesienie kompetencji u ok. 400 nauczycieli przedmiotów zawodowych z województwa małopolskiego w kierunku wykorzystania TIK  w procesie nauczania poprzez udział w 3 edycjach modułowego szkolenia.
• Intensyfikacja wykorzystania technik i narzędzi multimedialnych w pracy nauczyciela oraz  wprowadzenie narzędzia –  platformy e-learningowej do nauczania przedmiotów zawodowych.
• Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty edukacyjnej dla ok. 400 nauczycieli przedmiotów zawodowych z województwa małopolskiego poprzez ich udział  w szkoleniach i warsztatach kończących się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje.
• Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów przy wsparciu ok. 400 nauczycieli przedmiotów zawodowych z województwa małopolskiego wyposażonych w umiejętności z zakresu TIK.

Grupa docelowa
Projekt kierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych  szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa małopolskiego zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji
w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu. Nauczyciele będą wybierani  z siedmiu obszarów tematycznych: turystyka, żywność, środowisko, budownictwo, język angielski zawodowy, mechaniczno-mechatroniczny, elektryczno-elektroniczny. W każdej ze szkół (planowanych 69), które zgłosiły swój akces do  projektu,  zostanie przeprowadzony test kompetencji cyfrowych, przygotowany przez Uniwersytet Pedagogiczny. Na podstawie testu oraz oceny motywacji poszczególnych uczestników zostanie wybranych z każdej szkoły min. 6 nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w projekcie. Łącznie daje to liczbę 414 osób w Projekcie. Osoby, które zostaną przyjęte do projektu z najniższym wynikiem testu kompetencji zostaną dodatkowo skierowane na zajęcia wyrównawcze przed rozpoczęciem zasadniczych działań w Projekcie.

Zadania
W projekcie zaplanowano 3 edycje szkoleń, gdzie każda edycja jest podzielona na  moduły tworzące jedną spójną całość:

Moduł 1: Wprowadzenie do nowoczesnej dydaktyki chmurowej – uczenie narzędzi. Moduł realizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny.
Plan modułu:
2h warsztatu wyrównawczego dla osób z najniższym wynikiem testu kompetencji cyfrowych
2h wykładu – wprowadzenie do projektu
2h warsztatu z pracy w chmurze (1) – Dysk Google
2h warsztat z pracy w chmurze (2) – strony wiki
Po kolejnych warsztatach będzie możliwość konsultacji na platformie oraz korzystania z materiałów zamieszczonych na platformie: handouty z warsztatów oraz podsumowanie warsztatów w formie interaktywnej (Film – sztuka autoprezentacji).

Moduł 2: Kursy online z metodyki zajęć zawodowych – MOOC’i (Massive Open Online Course).
Uniwersytet Pedagogiczny jest partnerem odpowiedzialnym za opracowanie materiałów i treści interaktywnych, kodowanie materiałów i treści interaktywnych na platformie edukacyjnej oraz poprowadzenie moderacji/konsultacji do każdego kursu w obszarach: turystyka, żywność, środowisko, język angielski zawodowy. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest realizatorem odpowiedzialnym za opracowanie materiałów i treści interaktywnych, kodowanie materiałów i treści interaktywnych na platformie edukacyjnej oraz poprowadzenie moderacji/konsultacji do każdego kursu w obszarach: budownictwo, elektryczno-elektroniczny oraz mechaniczno-mechatroniczny. MOOC przewidziany jest na ok. 20 h pracy własnej nauczyciela, którego celem jest pogłębienie umiejętności wykorzystania TIK w konkretnym obszarze tematycznym intersującym danego uczestnika. Kursy są interaktywne i pozwalają na swobodne planowanie czasu przez ich uczestników co jest ważnym elementem w przypadku nauczycieli i pozwoli im dostosować prace zdalną do innych aktywności.  MOOC skończą się testem zaliczeniowym.

Moduł 3: Podstawy nowoczesnej dydaktyki – zajęcia na platformie: konsultacje i zajęcia on-line prezentujące wyniki prac uczestników
Plan modułu:
• Uczestnicy oglądają 4 filmy (przygotowane przez Uniwersytet Pedagogiczny) zamieszczone na platformie (Praca metodą projektów, Gamifikacja, Odwrócona klasa, Webquest). Wybierają 2 do realizacji projektu własnego w małych (5 – 6 osób) grupach. Czas trwania: 1-2 tydzień  (1h na 1 film łącznie 4h).
• Uczestnicy w małych grupach opracowują projekty własne z wykorzystaniem co najmniej 2 pomysłów z filmów. Korzystają z moderacji/konsultacji na platformie prowadzonej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Czas trwania: 5 h na 1 tydzień  łącznie 15h.
• Grupy prezentują swój dorobek w trakcie zajęć on-line (wideokonferencja) prowadzonych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Czas trwania tych zajęć on-line dla nauczycieli to 2h  na 1 grupę składającą się z 5 małych 6 osobowych grup. Łącznie 30 osób.

Ukończenie szkolenia przez nauczyciela zostanie potwierdzone stosownym certyfikatem.

Szczegółowe informacje:
• Lider projektu: osoba do kontaktu w sprawie projektu – Barbara Augustyńska-Czerw, tel.: 12 61 60 737, e-mail: Barbara.Augustynska-Czerw@umwm.pl
• Realizator: konsultant ds. metodyczno-merytorycznych projektu – Magdalena Bubula, tel.: 18 443 71 72, wew. 30, e-mail: m.bubula@nowysacz.mcdn.edu.pl

 

arrow
Facebook
YouTube