Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania

Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.4
 

Celem projektu jest zaproponowanie działań wspierających nauczycieli w zakresie rozwijania umiejętności dydaktycznych i wykorzystania narzędzi oraz metod, które pozwolą na kształcenie u uczniów myślenia innowacyjnego i niekonwencjonalnego, umiejętności uczenia się, podejmowania rozważnego ryzyka, angażowania się w twórcze rozwiązywanie problemów i eksperymentalne uczenie się, podejmowania współpracy i aktywnego uczestnictwa w procesach twórczych, budowania pasji poznawczej, popularyzacji wiedzy naukowej oraz myślenia krytycznego. Ważnym elementem wsparcia nauczycieli w trakcie pracy zdalnej jest wdrożenie systemowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla nauczycieli oraz środowisk szkolnych.

Działanie projektowe zostały zaplanowane w okresie od  01.09.2021 r. do 30.06.2023 r.

Adresaci: nauczyciele i dyrektorzy szkół z terenu województwa małopolskiego.

W ramach działań projektowych zaplanowano takie działania jak:

  • Szkolenia dla n-li konsultantów i doradców metodycznych z zastosowaniem modelu STEAM
    w pracy stacjonarnej oraz zdalnej,
  • Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu wysokiej jakości zdalnego nauczania poprzez realizację  sieci współpracy i samokształcenia,
  • Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów,
  • Szkolenia rad pedagogicznych z wykorzystania narzędzi i form wspomagających edukację
    na odległość oraz nowe technologie, w tym przede wszystkim z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej,
  • Wdrożenie systemowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla nauczycieli oraz środowisk szkolnych (z uwzględnieniem uczniów oraz rodziców),
  • Konferencje dla dyrektorów i nauczycieli dotyczące kierunków polityki oświatowej państwa.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 Osoby do kontaktu:

Anna Samborska-Milewska, a.samborska@mcdn.edu.pl, tel. 519 849 814
Mariusz Gdowski, m.gdowski@mcdn.edu.pl, tel. 500 08 41 57
Jerzy Kala, j.kala@mcdn.edu.pl, tel. 789 077 073

 

arrow
Facebook
YouTube