Realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego – CP4(f), Działanie 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A, Komponent 2: Przygotowanie rozwiązań programowych oraz narzędzi diagnostycznych dotyczących uczniów zdolnych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć a także wsparcie w tym zakresie kadry szkół podstawowych i uczniów tych szkół oraz ich rodziców.

Projekt kierowany jest do uczniów szkół podstawowych Małopolski, którzy mimo wysokiego potencjału nie uzyskują wyników na miarę swoich możliwości. Jego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia zarówno dla dzieci, przejawiających syndrom nieadekwatnych osiągnięć, jak i dla ich nauczycieli oraz rodziców. Przedsięwzięcie  stanowi kontynuację i rozwinięcie pilotażu pod tytułem Każde dziecko jest zdolne, który spotkał się z bardzo dobrym odbiorem w środowisku oświatowym Małopolski.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, realizatorem komponentu 2 – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Partnerami projektu jest 47 organów prowadzących szkoły podstawowe z  terenu województwa małopolskiego, wyłonionych w trybie konkursowym. Każdy partner realizuje projekt, co do zasady, w dwóch prowadzonych przez siebie szkołach podstawowych, w każdej z nich przez jeden rok szkolny: 2024/2025 lub 2025/2026.

Do zadań partnerów należy:

  • przeprowadzenie diagnozy pod kątem syndromu nieadekwatnych osiągnięć;
  • organizacja i realizacja zajęć warsztatowych dla uczniów, służących rozwijaniu ogólnego potencjału, budowaniu motywacji do pracy nad sobą i wdrażających do planowania własnego rozwoju (w tym możliwość wyjazdów edukacyjnych) oraz zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;
  • organizacja i realizacja wsparcia rodziców w celu uświadomieniu roli rodziny w rozwijaniu potencjału dzieci;
  • współpraca z MCDN jako realizatorem projektu na wszystkich etapach jego przygotowania i realizacji.

Wskazane działania odbywają się w szkołach partnerów.

MCDN odpowiada za:

  • opracowanie rozwiązań diagnostycznych i programowych;
  • przygotowanie szkolnych liderów do przeprowadzenia diagnozy i realizacji zajęć z  uczniami oraz do koordynacji działań projektowych w ich placówkach;
  • przeszkolenie zespołów nauczycieli (rady pedagogiczne) w szkołach partnerów oraz ekspertów zewnętrznych na potrzeby wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;
  • realizację otwartego komponentu szkoleniowego dla nauczycieli, psychologów i pedagogów zainteresowanych wykorzystaniem rozwiązań projektowych w regularnej praktyce edukacyjnej.

Proponujemy też dodatkowe aktywności dla uczestników projektu w  postaci: sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli-szkolnych liderów projektu; konkursu i forów wymiany doświadczeń dla uczniów oraz wsparcia merytoryczno-metodycznego i organizacyjnego szkół i ich kadry pedagogicznej.

Wyłącznie dla uczniów uczestniczących w projekcie została też wydzielona odrębna pula środków w  ramach komponentu stypendialnego Małopolskiego Programu Wspierania Uczniów.

Działania projektowe zostały zaplanowane w okresie od 01.02.2024 do 30.11.2026 r.

Biuro projektów zlokalizowane jest w budynku MCDN przy ul. Lubelskiej 23 w Krakowie.

Więcej informacji na stronie: www.mcdn.edu.pl

Osoby do kontaktu:
Krystyna Dynowska-Chmielewska, k.dynowska@mcdn.edu.pl, tel. 519 849 787
Mariusz Gdowski, m.gdowski@mcdn.edu.pl, tel. 500 084 157
Marta Czerwińska, m.czerwinska@mcdn.edu.pl, tel. 789 076 756
Justyna Dębska, j.debska@mcdn.edu.pl, tel. 451 047 427

arrow
Facebook
YouTube