logo MCDN i Małoposki

Akademia jest odpowiedzią na rekomendację zapisaną w nowej podstawie programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. z 2017 poz. 356), dotyczącej wychowania patriotycznego w szkole uwzględniającego wycieczki z młodzieżą do ważnych miejsc historycznych dawnej Rzeczypospolitej, także znajdującymi się obecnie poza granicami państwa.

Akademia POGRANICZE – WIELOKULTUROWOŚĆ W RELACJACH  POLSKO-SŁOWACKICH finansowana jest w całości z budżetu Województwa Małopolskiego. Projekt jest realizowany w ramach oferty edukacyjnej MCDN w okresie od września 2023 r. do czerwca 2024roku.

W ramach Akademii organizator zapewnia wyspecjalizowaną i naukową opiekę merytoryczną i szkoleniową. Nauczyciele uczestniczący w całym cyklu zajęć otrzymają zaświadczenie o udziale w doskonaleniu zawodowym oraz dostęp do platformy edukacyjnej moodle, gdzie znajdą materiały edukacyjne związane z tematyką kursu oraz forum dyskusyjne.
CELE AKADEMII: przygotowanie szkolnych koordynatorów, którzy upowszechniają we własnej szkole wiedzę na temat dziedzictwa historyczno-kulturalnego pogranicza polsko-słowackiego i wielokulturowego dziedzictwa Polski i Słowacji, a także organizują i realizują wyjazdy młodzieży szkolnej na Słowację.
ADRESAT: nauczyciele historii oraz nauczyciele innych specjalności, zainteresowani rozwijaniem problematyki pogranicza polsko-słowackiego we własnej szkole pracujący z młodzieżą w wieku 12–20 lat.

Akademia obejmuje kurs dla nauczycieli (28 godzin/1 uczestnika) i wyjazd edukacyjno-szkoleniowy na Słowację dla uczestników Akademii w terminie kwiecień/maj 2024 r.

PROGRAM i miejsce realizacji KURSU:
MCDN – Ośrodek w Nowym Sączu – kurs online (MS Teams)

  • Rys historyczny Małopolski i Słowacji IX–XXI w.
  • Historyczne, osadnicze i etniczne warunki kształtowania się kultur po północnej stronie Karpat.
  • Religijność Polaków i Słowaków.
  • Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego
  • Polskie ślady na Słowacji
  • Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego -Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny.
  • Stosunki polsko-słowackie w szkolnej edukacji

Termin realizacji: wrzesień 2023 r. – czerwiec 2024 r.
Zajęcia w ramach kursu odbywać się będą online raz w miesiącu w godzinach od 16:00 do 19:00.
Harmonogram kursu

Kontakt:
Andrzej Janczura MCDN Ośrodek w Nowym Sączu tel. 509 288 577 a.janczura@mcdn.edu.pl
Aleksandra Ślusarek MCDN Ośrodek w Nowym Sączu Tel. 18 443 71 72 wew. 22 a.slusarek@mcdn.edu.pl
akademiapogranicze@mcdn.edu.pl
bok.nowysacz@mcdn.edu.pl

Warunkiem udziału w Akademii jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu Akademii POGRANICZE

 

 

arrow
Facebook
YouTube