ZAPRASZAMY SZKOŁY PODSTAWOWE Z POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, MIECHOWSKIEGO,OLKUSKIEGO, WADOWICKIEGO I WIELICKIEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza szkoły do udziału w projekcie Każde dziecko jest zdolne. Chcemy, wspólnie z Państwem, zaproponować wsparcie w zakresie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy z różnych przyczyn nie osiągają wyników szkolnych na miarę swoich możliwości.

Celem projektu jest podniesienie motywacji do rozwoju i nauki, kształtowanie prospołecznej postawy życiowej, umacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, budowanie postawy życiowej opartej na rozwijaniu pasji i talentów, wspieranie gotowości do  uczenia się.

Udział w projekcie to dla szkół szansa na:

  • pozyskanie wartościowych merytorycznie rozwiązań pozwalających na diagnozowanie uzdolnień uczniów (model diagnozy, narzędzia diagnostyczne)
  • pomoc w realizacji procesu rozpoznawania uzdolnień uczniów
  • poszerzenie oferty zajęć poprzez warsztaty rozwijające ogólny potencjał ucznia, stanowiący bazę dla rozwoju uzdolnień i skutecznego uczenia się
  • umożliwienie uczniom zdobycia nagród w konkursie, którego przedmiotem będzie prezentacja sukcesu edukacyjnego
  • zwiększenie kompetencji rady pedagogicznej w zakresie diagnozowania i wspierania uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć
  • zatrudnienie szkolnych liderów  i przygotowanie ich do realizacji zadań w zakresie wsparcia uczniów zdolnych
  • poszerzenie wiedzy i wzmocnienie motywacji rodziców w obszarze  wspierania rozwoju ich dzieci
  • wsparcie zewnętrzne procesu rozpoznawania uzdolnień i pracy z uczniem zdolnym przez ekspertów (psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi) oraz opiekunów ze strony MCDN.

O udział w projekcie mogą ubiegać się szkoły podstawowe zlokalizowane na terenach wiejskich i w miastach liczących do 20 000 mieszkańców w powiatach: nowosądeckim, miechowskim, olkuskim, wadowickim i wielickim. Nabór do projektu prowadzony jest w formie konkursu. Szczegółowe warunki określa zamieszczony poniżej regulamin wraz z załącznikami.

W każdym powiecie zostanie wybrana jedna szkoła, która będzie mogła skorzystać z bezpłatnego wsparcia dla swoich uczniów, nauczycieli i rodziców. Środki na realizację projektu asygnuje Województwo Małopolskie.

NA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU CZEKAMY DO 26.07.2021 r.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie mogą zasięgnąć dodatkowych informacji pod numerem telefonu: 519 849 814 osoba do kontaktu: Anna Samborska-Milewska oraz 500 084 157 osoba do kontaktu: Mariusz Gdowski

Załączniki:
Regulamin rekrutacji
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Szczegółowy opis założeń projektu
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 3 do Regulaminu – REKOMENDACJA MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Szczegółowe kryteria wyboru partnerów projektu
Załącznik nr 5 do Regulaminu – Wzór Porozumienia
Załącznik nr 6 Instrukcja wyszukiwania na stronie GUS