Każde dziecko jest zdolne

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia uczniom zdolnym na I i II etapie edukacyjnym, adekwatnie do poziomu ich predyspozycji i możliwości. Projekt ma się przyczynić do podniesienia motywacji do rozwoju i nauki, wzmocnienia poczucia wartości i wiary we własne możliwości, budowania kompetencji uczenia się oraz gotowości do rozwijania pasji i talentów. Zakres zadań obejmuje cykl działań rozpoczynających się od przeprowadzenia rekrutacji szkół, wyłonienia Liderów, diagnozy uzdolnień, wsparcia dla uczniów, szkoleń rad pedagogicznych oraz rodziców.

Działania projektowe zostały zaplanowane w okresie od 01.03.2021r. do 31.06.2022 r.

Do udziału w projekcie uprawnione są szkoły podstawowe zlokalizowane na terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 20 000 mieszkańców, zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego (z wyłączeniem powiatów grodzkich: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, które – jako wyodrębnione powiaty o statusie gmin miejskich – nie spełniają warunków). Każda szkoła przystępująca do projektu musi otrzymać pozytywną rekomendację Kuratora Oświaty.

Działania projektowe zostały podzielone na 4 etapy:

Etap I:

 • Przygotowanie modelu diagnozy i programu szkoleń przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  w celu wystandaryzowania działań w skali projektu.

Etap II:

 • Przeprowadzanie naboru szkół do projektu zainteresowanych wsparciem dla uczniów zdolnych.

Etap III:

 • Przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli liderów pracy z uczniem zdolnym; które obejmuje m. in. kwestie diagnozy uzdolnień, modeli pracy z uczniem zdolnym, programów zajęć przewidzianych do realizacji
  w szkołach;
 • Przygotowanie, pozyskanie i szkolenie psychologów/pedagogów/doradców zawodowych na potrzeby wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów zdolnych oraz warsztatów dla rodziców;
 • Szkolenie rady pedagogicznej szkół objętych projektem w zakresie tematyki rozpoznawania uzdolnień
  i wsparcia uczniów zdolnych.

Etap IV:

 • Liderzy realizują w Szkołach diagnozę uzdolnień i przeprowadzają zajęcia dla uczniów. Każdy zakwalifikowany uczeń przechodzi 32 godzinny cykl zajęć warsztatowych w grupie (4 godz. x 8 spotkań).
 • Liderzy organizują w Szkołach indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów, które prowadzone będzie przez ekspertów zewnętrznych. Każdy zakwalifikowany uczeń ma jedno spotkanie, służące pogłębieniu diagnozy, określeniu źródeł problemów i zmotywowaniu do pracy – przed rozpoczęciem wsparcia oraz spotkanie podsumowujące, służące analizie uzyskanych efektów i wyznaczeniu dalszych kierunków pracy/rozwoju – po zakończeniu wsparcia;
 • Liderzy organizują w Szkołach warsztaty dla rodziców, które prowadzone będą przez ekspertów zewnętrznych, nastawione na uświadomienie roli rodziny we wspieraniu zainteresowań i uzdolnień oraz w budowaniu aspiracji edukacyjnych na miarę predyspozycji i możliwości dzieci;
 • Udzielenie wsparcia szkołom i nauczycielom, m. in. poprzez konsultacje i super wizje oraz zapewnienie kadry na potrzeby pomocy psychologiczno-pedagogicznej i szkoleń rodziców;
 • Przygotowanie na zakończenie roku szkolnego konkursu międzyszkolnego dla wszystkich uczniów uczestniczących w projekcie.

Regulamin konkursu na prezentację sukcesu, wynikającego z udziału w projekcie „Każde dziecko jest zdolne”

Zajęcia dla uczniów będą nastawione m.in. na rozwijanie:

 • umiejętności uczenia się,
 • planowania własnego rozwoju,
 • kreatywności i kompetencji społecznych.

Warsztaty i szkolenia:

 • Każdy zakwalifikowany uczeń przejdzie 32 godzinny cykl zajęć warsztatowych w grupie (4 godz. x 8 spotkań). Zajęcia przeprowadzą liderzy przygotowani w ramach projektu.
 • Uczniom zostaną też zaproponowane indywidualne spotkania w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego; spotkania poprowadzą psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi. Każdy zakwalifikowany uczeń odbędzie jedno spotkanie, służące pogłębieniu diagnozy, określeniu źródeł problemów i zmotywowaniu do rozwoju – przed rozpoczęciem wsparcia oraz spotkanie podsumowujące, służące analizie uzyskanych efektów i wyznaczeniu dalszych kierunków pracy/rozwoju – po zakończeniu wsparcia.
 • Programy zajęć zostaną opracowane odrębnie dla etapu I, II z zachowaniem takich samych modułów, realizowanych jednak na bazie zróżnicowanych treści i metod, adekwatnie do specyfiki rozwojowej na danym etapie.
 • Wsparcie zostanie także skierowane do rodziców i będzie miało formę warsztatów, nastawionych na uświadomienie roli rodziny we wspieraniu zainteresowań i uzdolnień oraz w budowaniu aspiracji edukacyjnych na miarę predyspozycji i możliwości

Na zakończenie każdego roku szkolnego dla uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach zostanie zorganizowany konkurs. Jego celem będzie prezentacja sukcesu edukacyjnego, uzyskanego przez ucznia.

Projekt realizowany jest przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Udział  w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: www.mcdn.edu.pl

Osoby do kontaktu:
Anna Samborska-Milewska, a.samborska@mcdn.edu.pl, tel. 519 849 814
Mariusz Gdowski, m.gdowski@mcdn.edu.pl, tel. 500 084 157
Marta Czerwińska, m.czerwinska@mcdn.edu.pl, tel. 789 076 756

Aktualizacja listy szkół zakwalifikowanych do projektu ” Każde dziecko jest zdolne”

Wyniki rekrutacji szkół w projekcie „Każde jest zdolne”

Regulamin konkursu na prezentację sukcesu, wynikającego z udziału w projekcie „Każde dziecko jest zdolne”

arrow
Facebook
YouTube