Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ

Projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, na lata 2014-2020.

Projekt realizowany  w partnerstwie z Gminą Myślenice, w imieniu której zadania realizuje Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach. W ramach projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń, wsparciem zostaną objęci nauczyciele i dyrektorzy 8 szkół
z Myślenic.

Realizacja działań projektowych została poprzedzona diagnozą, przeprowadzoną przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, której celem było zidentyfikowanie i zaplanowanie działań pozwalających stworzyć modelową placówkę szkoły ćwiczeń w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach.

Działanie projektowe zostały zaplanowane w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.

Celem głównym projektu jest stworzenie modelu szkoły ćwiczeń na bazie Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach, który przyczyni się do podniesienia kompetencji nauczycieli oraz poprawy funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wsparcia szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Projekt skupia się wokół 4 obszarów: matematyka, nauki przyrodnicze, języki obce i informatyka.

Na realizację projektu składa się 5 zadań:

  1. Doposażenie 4 pracowni przedmiotowych Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń.

Zadanie polega na zakupie kompleksowego wyposażenia dla pracowni przyrodniczej, matematycznej, językowej i informatycznej.
Wyposażenie pracowni jest  zgodne ze standardami modelowych pracowni, opisanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

  1. Diagnoza potrzeb szkół wspieranych.

Koncepcja projektu zakłada utworzenie modelowej szkoły ćwiczeń w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach, a następnie objęcie wparciem i współpracę z  8 szkołami (tzw. szkołami wspieranymi), wśród których znajduje się 5 szkół z obszarów wiejskich oraz 1 specjalna szkoła podstawowa. Wsparcie rozpocznie przeprowadzenie diagnoz przez MCDN dla tych szkół, mające na celu zidentyfikowanie obszarów, które potrzebują usprawnień.

  1. Szkolenia dla trenerów oraz kadry pedagogicznej Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń.

Zadanie ma na celu przygotowanie szkoły do pełnienia funkcji szkoły ćwiczeń. W ramach zadania zostanie zorganizowana konferencja inaugurująca projekt oraz zostaną przeprowadzone szkolenia i warsztaty, na takie tematy jak:
– Doskonalenie kompetencji badawczych nauczycieli w zakresie stosowania pomiaru dydaktycznego w badaniu osiągnięć uczniów, formułowaniu wymagań edukacyjnych oraz budowaniu narzędzi badawczych i pomiarowych;
– Umiejętności i techniki trenerskie;
– Metody i formy dydaktycznej z wykorzystaniem narzędzi TIK;
– Grywalizacja w edukacji.

  1. Działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń.

Jest to zadanie, którego celem jest udzielenie wsparcia  dla 8  wybranych i uprzednio zdiagnozowanych szkół. W ramach zadania planuje się m.in.  utworzenie i prowadzenie 5 sieci współpracy i samokształcenia, 72 godziny warsztatów metodycznych, 52 godziny konsultacji indywidualnych i grupowych, nadzorowanie i omówienie 20 lekcji pokazowych, nadzór doradców metodycznych nad opracowywanymi programami autorskimi.

AUTORSKIE PROGRAMY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH:

  1. Ewaluacja podjętych działań.

Celem zadania jest bieżąca ewaluacja i ewentualna modyfikacja wyznaczonych celów. W ramach zadania zaplanowano 2 raporty oraz konferencję podsumowującą.
Na realizację działań przeznaczono kwotę  687 851,30 zł (w tym budżet MCDN – 250 409,48 zł)

Więcej informacji na stronie: https://gim3zarabie.szkolnastrona.pl/p,261,myslenicka-szkola-cwiczen

Osoby do kontaktu:
Mariola Kozak, m.kozak@mcdn.edu.pl, tel.  694 460 138
Anita Stinia, a.stinia@mcdn.edu.pl, tel.573 425 356
Anna Samborska-Milewska, a.samborska@mcdn.edu.pl, tel. 519 849 814

arrow
Facebook
YouTube